Στο μάθημα αυτό μελετώνται τα συστήματα μεταφραστικής μνήμης καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την αυτόματη μετάφραση. Οι μελλοντικοί μεταφραστές εκπαιδεύονται σε εργαλεία πληροφορικής και συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικά μεταφραστικά εργαλεία. Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με εργασία που υποβάλλουν στο τέλος του εξαμήνου και προφορικές εξετάσεις.

Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή με τη μεταφραστική διαδικασία του υπερτιτλισμού και της μεταγλώττισης. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές αρχές και τις μεταφραστικές τεχνικές. Συγκεκριμένα αναλύονται και μεταφράζονται μικρά σε έκταση οπτικοακουστικά κείμενα και οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τα διάφορα στάδια της μεταφραστικής πράξης μέσω της χρήσης ειδικού λογισμικού. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελική εργασία. 

Το μάθημα εντάσσεται στο πεδίο της οπτικοακουστικής μετάφρασης. Παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη οπτικοακουστικής μετάφρασης (με ιδιαίτερη έμφαση στον υποτιτλισμό, τη μεταγλώττιση και τον υπερτιτλισμό). Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών στην ακουστική κατανόηση αποσπασμάτων γαλλικών ταινιών, ταινιών κινουμένων σχεδίων αλλά και ταινιών τεκμηρίωσης. Εντοπίζονται και εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου πεδίου σε σχέση με την πράξη της μετάφρασης γραπτού κειμένου. Οι φοιτητές/τριες ασκούνται στις γενικές ρυθμίσεις και αρχές του υποτιτλισμού μέσω ειδικού λογισμικού. H παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής. 

Το μάθημα περιλαμβάνει πιο σύνθετες δραστηριότητες οπτικοακουστικής μετάφρασης, σε σχέση με το το ΚΕ-ΜΕΤ-20. Εξετάζονται ειδικές θεματικές, όπως το χιούμορ, οι εκφράσεις αργκό, η μετάφραση κοινωνιολέκτων. Οι φοιτητές/τριες ασκούνται, εκτός από τα αποσπάσματα κινηματογραφικών ταινιών, στον υποτιτλισμό διαφόρων οπτικοακουστικών κειμένων (π.χ. διαφημιστικά μηνύματα, κινηματογραφικά τρέιλερ, ταινίες τεκμηρίωσης, ταινίες κινουμένων σχεδίων, τηλεοπτικές εκπομπές κ.λπ.). Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής και περιλαμβάνει δύο εργασίες (ενδιάμεση και τελική).

Tο μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων Υ-ΛΟΓ-01 «Τεχνικές ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων Ι» και Υ-ΛΟΓ-03 «Tεχνικές ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων ΙΙ». Πρόκειται για μία πρώτη μύηση στην παραγωγή κριτικού λόγου (ασκήσεις σύνταξης, commentaire composé), μέσα από τη μελέτη ενός σύγχρονου λογοτεχνικού έργου, μέτριας δυσκολίας, ή ένα σύνολο έργων που άπτονται της ίδιας θεματικής.

Μύηση στην παραγωγή κριτικού λόγου (ασκήσεις σύνταξης, commentaire composé) μέσα από τη μελέτη ενός σύγχρονου λογοτεχνικού έργου μέτριας δυσκολίας ή ένα σύνολο έργων που άπτονται της ίδιας θεματικής.

Γενικές εφαρμογές των Πολύγλωσσων ψηφιακών περιβαλλόντων γλωσσικής διδασκαλίας για τη συλλογή και αξιοποίηση υλικών γλωσσικής κατάρτισης. Ψηφιοποίηση, καταγραφή, αποθήκευση και ανάκτηση γλωσσικών υλικών. Μαθησιακά αντικείμενα, είδη και τρόποι χρήσης τους. Σύνθετα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας. Μέθοδοι ανάπτυξης και εργαλεία διαχείρισης. Το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο Η/Υ και έχει ορισμένο αριθμό θέσεων.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών/τριών με την πραγματικότητα της ξενόγλωσσης διδασκαλίας σε νεαρούς, εφήβους (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και σε ενήλικες (Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων), η οποία επιτυγχάνεται με την πρακτική τους εξάσκηση αφενός με μεθοδευμένη παρακολούθηση της εκπαιδευτικής/παιδαγωγικής διαδικασίας στην τάξη, αφετέρου με εποπτευόμενη διδασκαλία. Ειδικότερα, το μάθημα απαιτεί την παρακολούθηση διδασκαλιών, την εκπόνηση διδακτικού υλικού και την εφαρμογή του σε εικονική ή/και πραγματική τάξη. Προϋπόθεση για την επιλογή του μαθήματος είναι η επιτυχής επίδοση στα μαθήματα Υ-ΓΛΩ-09 και ΥΓΛΩ-14, δεδομένου ότι αποτελεί τη συνέχεια και την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω δύο μαθημάτων. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές ή/και προφορικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους μελλοντικούς διδάσκοντες γλωσσών ικανούς να επωφελούνται από τις αρχές που παρέχουν οι θεωρίες μάθησης – συμπεριφορισμός, γνωστικές θεωρίες, κονστρουκτιβισμός, ανθρωπισμός, κονεκτιβισμός – κατά την εφαρμογή παιδαγωγικών επιλογών. Μέσω του μαθήματος αυτού, οι φοιτητές προετοιμάζονται για την άσκηση του επαγγέλματος του καθηγητή.

Το μάθημα μελετά το σύγχρονο γαλλικό πολιτισμό και τους θεσμούς της γαλλικής κοινωνίας. Μεταξύ των άλλων, προσεγγίζεται η οργάνωση της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας, το πολιτικό της σύστημα, η κουλτούρα της και η απήχησή της στον κόσμο καθώς και oι αλληλεπιδράσεις του γαλλικού πολιτισμού με τους άλλους πολιτισμούς. Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς. 

Το μάθημα σκοπεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές με το ταξιδιωτικό διήγημα ως λογοτεχνική πρακτική, ως είδος που έχει τους δικούς του κώδικες και την δική του ιστορία. Ορισμός του ταξιδιωτικού μυθιστορήματος, ειδική ορολογία, τυπολογική προσέγγιση, μελέτη της αναπαράστασης του χώρου, της ετερότητας, της αυτοβιογραφικής διάστασης του ταξιδιωτικού μυθιστορήματος είναι μερικά από τα ζητήματα που θα μελετηθούν. Το μάθημα βασίζεται σε αποσπάσματα ή έργα χαρακτηριστικά του είδους. 

Το μάθημα μελετά τις σχέσεις Τέχνης και Λογοτεχνίας, καθώς και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Σκοπός του μαθήματος είναι να διευκολυνθεί η αρχική προσέγγιση του γραπτού κειμένου (άρθρο, κριτική, απόσπασμα λογοτεχνικού έργου κλπ.).Οι φοιτητές/τριες θα ασκηθούν στην προφορική και γραπτή "αποδόμηση" ενός κειμένου ώστε να εξοικειωθούν με τις μεθόδους ανάλυσης και την ορολογία και να προχωρήσουν σταδιακά στη λογοτεχνική ανάλυση.

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διευκολυνθεί η αρχική προσέγγιση του γραπτού κειμένου (άρθρο εφημερίδας, κριτική, απόσπασμα λογοτεχνικού έργου, κλπ.) από τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες. Για τον λόγο αυτό οι φοιτητές/τριες θα ασκηθούν πάνω: - Στην προφορική «αποδόμηση» ενός κειμένου (με στόχο να μελετήσουν τα στοιχεία που το αποτελούν, τις ιδέες που περιέχει και τη σειρά με την οποία αυτές παρουσιάζονται, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται, κλπ.), έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το νόημά του. - Στη γραπτή αναδόμηση του ίδιου κειμένου (περίληψη, απάντηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, σχολιασμός), έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με την ορολογία και τις μεθόδους ανάλυσης ενός κειμένου και να προχωρήσουν κατόπιν σταδιακά στη λογοτεχνική ανάλυση.

Το μάθημα είναι μύηση στην ανάλυση του γνήσιου λογοτεχνικού κειμένου. Επικεντρώνεται στα προβλήματα και στις μεθόδους της λογοτεχνικής ανάλυσης. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες ώστε να εξοικειωθούν με τη λογοτεχνία γενικά, τα προβλήματα που προκύπτουν από το λογοτεχνικό κείμενο ιδιαίτερα, τους ειδικούς όρους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου. Το μάθημα εγγράφεται ήδη σε μια προοπτική υφολογική, ειδολογική (θέατρο, μυθιστόρημα, ποίηση) αλλά και λογοτεχνική (λογοτεχνικά ρεύματα, ιστορία ιδεών). Προσεγγίζονται, ανεξάρτητα από χρονολογικές περιόδους, κείμενα διαφόρων ειδών και ρευμάτων. 

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να κατανοούν, να διαμεσολαβούν (λήψη σημειώσεων, αναδιατύπωση) και να παράγουν επιστημονικά κείμενα.

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της επιχώριας προσαρμογής, με έμφαση στην τεχνολογική της διάσταση, αλλά και την ιδιαίτερη σύνδεσή της με την ορολογία. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την προσαρμογή λογισμικού και ιστοσελίδων και παρουσιάζονται τα ειδικά εργαλεία και οι μεταφραστικές και ορολογικές μνήμες που υποστηρίζουν τη διαδικασία της προσαρμογής.