Στο μάθημα αυτό γίνεται μία ιστορική επισκόπηση του Γαλλικού Θεάτρου. Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη και αναλύονται αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα θεατρικών έργων Γάλλων δραματουργών από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα.

Δραστηριότητες και ασκήσεις επιπέδου έως και C2 στην κλίμακα αναφοράς που έχει αναπτυχθεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) για κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, προφορική διάδραση, προφορική διαμεσολάβηση, γλωσσική επίγνωση.

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις εξειδικευμένες
γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη μετάφραση
ψηφιακών κειμενικών ειδών, όπως οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, οι
εφημερίδες στο διαδίκτυο, τα ιστολόγια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα
ηλεκτρονικά καταστήματα κ.ο.κ. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω κειμενικών ειδών (π.χ
πολυγραμμικότητα, πολυεπίπεδη δομή και άλλες κειμενικές συμβάσεις), με
τις ιδιαίτερες μεταφραστικές διαδικασίες που απαιτούνται, καθώς και με
τη χρήση κατάλληλων μεταφραστικών εργαλείων. Επίσης, θα μάθουν να
εφαρμόζουν τις
θεωρητικές αρχές, μεθοδολογίες, στρατηγικές και τεχνικές στην έρευνα και
την πράξη της μετάφρασης ψηφιακών κειμένων. Το μάθημα εξετάζεται με
συνεχή αξιολόγηση και τελική εργασία.

L'objectif du cours est d'explorer les humanités numériques et d'étudier de nouvelles formes d'esthétique, de poétique et d'expression de la création littéraire à travers les « nouvelles technologies » qui combinent le son, l'image et le texte.

Ce cours vise à un survol historique de la critique littéraire et à la présentation détaillée des étapes et courants théoriques représentatifs, ainsi que des tendances de la critique littéraire actuelle.

Μελέτη του λογοτεχνικού παραμυθιού στα τέλη του 17ου αιώνα στη Γαλλία. Το παραμύθι προσεγγίζεται με μορφολογική, λαογραφική, ψυχαναλυτική και κοινωνιολογική μέθοδο.

Ε115 Ο Λόγος στη Διαφήμιση

Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι η μελέτη της δομής του διαφημιστικού μηνύματος. Επισημαίνονται τα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται και οι στρατηγικές έλξης στην κατανάλωση. Το μάθημα στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις έννοιες του λόγου της διαφήμισης, των στρατηγικών πειθούς, των αξιών που διαχέονται στον διαφημιστικό λόγο. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να διερευνήσουν τη γλώσσα κατά τη χρήση της στη σύγχρονη κοινωνία και να προβούν σε γλωσσολογική ανάλυση του διαφημιστικού μηνύματος.

Ε108 Πραγματολογία και Επικοινωνία Ι

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την μελέτη της γλώσσας σε σχέση προς τους ομιλητές της στο πλαίσιο της επικοινωνίας. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι το εκφώνημα, η θεωρία των γλωσσικών πράξεων, το υπονόημα, η αρχή συνεργασίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται επίσης διάφορες θεωρήσεις της επικοινωνίας.

Ce cours fournit des informations sur des notions de base de la Littérature Comparée appliquant, en parallèle, une approche comparatiste élémentaire sur un certain nombre de poèmes ou d’extraits de textes prosaïques et/ou de pièces théâtrales d’auteurs provenant de pays, d’époques et de cultures différentes.

Ce cours vise à une mise en contexte de la littérature à travers les siècles articulant histoire littéraire et questions de poétique. Il propose un survol historique de la production romanesque française du Moyen Age à nos jours, et vise à initier les étudiants/étudiantes aux enjeux de cette production : problèmes du roman, transformations du genre, formes et signification, éléments constitutifs. Il comprend l’étude d’extraits représentatifs de romans et l’acquisition de notions pour l’analyse du texte romanesque. Durant les cours, il y aura des projections d’extraits de films inspirés par des ouvrages littéraires.

Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω αντικείμενα μέσω μίας θεωρητικής αλλά και πρακτικής προσέγγισης: - Μονογλωσσία / Πολυγλωσσία – Πολυπολιτισμικότητα - Τυπολογία πολυγλωσσικών – πολυπολιτισμικών καταστάσεων - Φαινόμενα γλωσσικής επαφής - Κοινωνιογλωσσικές όψεις της μετανάστευσης - Πλουραλιστικές προσεγγίσεις και Πλαίσιο Αναφοράς για τις Πλουραλιστικές Προσεγγίσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης - Πολύγλωσσο επικοινωνιακό ρεπερτόριο και πολύγλωσση επικοινωνιακή δεξιότητα - Γλωσσικές αναπαραστάσεις της πολυγλωσσίας - Γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις αρχές της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και στα διάφορα πεδία αυτού του γνωστικού αντικειμένου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να διερευνήσουν τη γλώσσα κατά τη χρήση της στο σύγχρονο κόσμο, τον ρόλο της στην ευρύτερη επικοινωνία και την σχέση της με τον πολιτισμό και την κοινωνία. Επίσης, μαθαίνουν να συλλέγουν και να ταξινομούν γλωσσικά δεδομένα με στόχο την πραγματοποίηση γλωσσολογικής ανάλυσης που βασίζεται σε αυτά.

Δραστηριότητες και ασκήσεις επιπέδου έως και Β2 στην κλίμακα αναφοράς που έχει αναπτυχθεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) για κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, προφορική διάδραση, προφορική διαμεσολάβηση, γλωσσική επίγνωση.

Στο μάθημα αυτό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προσεγγίζουν συστηματικά τη Γλωσσολογία και τη Μεταφρασεολογία Σωμάτων Κειμένων. Εξοικειώνονται με τη θεωρία, την ορολογία και την τυπολογία των Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (ΗΣΚ), με τα εργαλεία επεξεργασίας τους και τις χρήσεις τους στη μετάφραση. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων - Μεταφρασεολογία Σωμάτων Κειμένων - Τύποι ΗΣΚ και μετάφραση - Ορολογία και ΗΣΚ - Συγκρότηση ΗΣΚ - Συγκρίσιμα ΗΣΚ - Παράλληλα ΗΣΚ – Εργαλεία - ΗΣΚ και γενική μετάφραση - ΗΣΚ και ειδική μετάφραση - ΗΣΚ και λογοτεχνική μετάφραση.

Το μάθημα θα επικεντρωθεί στο κλασικό θέατρο και θα βασιστεί σε τρεις άξονες: Θα παρουσιάσει το ιστορικό πλαίσιο της ανάδειξης και εξέλιξής του καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του από τον Garnier στον Voltaire. Θα μελετήσει την θεατρική θεωρία που προκύπτει από την κλασική δραματουργία και θα στοχεύσει στην έρευνα της κλασικής σκέψης μέσα από τη μελέτη αντιπροσωπευτικών θεατρικών κειμένων της εποχής.