Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις αρχές της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και στα διάφορα πεδία αυτού του γνωστικού αντικειμένου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να διερευνήσουν τη γλώσσα κατά τη χρήση της στο σύγχρονο κόσμο, τον ρόλο της στην ευρύτερη επικοινωνία και την σχέση της με τον πολιτισμό και την κοινωνία. Επίσης, μαθαίνουν να συλλέγουν και να ταξινομούν γλωσσικά δεδομένα με στόχο την πραγματοποίηση γλωσσολογικής ανάλυσης που βασίζεται σε αυτά.

Δραστηριότητες και ασκήσεις επιπέδου έως και Β2 στην κλίμακα αναφοράς που έχει αναπτυχθεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) για κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, προφορική διάδραση, προφορική διαμεσολάβηση, γλωσσική επίγνωση.

Στο μάθημα αυτό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προσεγγίζουν συστηματικά τη Γλωσσολογία και τη Μεταφρασεολογία Σωμάτων Κειμένων. Εξοικειώνονται με τη θεωρία, την ορολογία και την τυπολογία των Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (ΗΣΚ), με τα εργαλεία επεξεργασίας τους και τις χρήσεις τους στη μετάφραση. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων - Μεταφρασεολογία Σωμάτων Κειμένων - Τύποι ΗΣΚ και μετάφραση - Ορολογία και ΗΣΚ - Συγκρότηση ΗΣΚ - Συγκρίσιμα ΗΣΚ - Παράλληλα ΗΣΚ – Εργαλεία - ΗΣΚ και γενική μετάφραση - ΗΣΚ και ειδική μετάφραση - ΗΣΚ και λογοτεχνική μετάφραση.

Το μάθημα θα επικεντρωθεί στο κλασικό θέατρο και θα βασιστεί σε τρεις άξονες: Θα παρουσιάσει το ιστορικό πλαίσιο της ανάδειξης και εξέλιξής του καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του από τον Garnier στον Voltaire. Θα μελετήσει την θεατρική θεωρία που προκύπτει από την κλασική δραματουργία και θα στοχεύσει στην έρευνα της κλασικής σκέψης μέσα από τη μελέτη αντιπροσωπευτικών θεατρικών κειμένων της εποχής.

Σκοπός της παράδοσης αυτής είναι να εξετάσει βασικά θέματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ειδικά θέματα της παιδαγωγικής διαδικασίας. Στο πρώτο μέρος διερευνώνται τα εξής θέματα: η Παιδαγωγική Επιστήμη, μέθοδοι έρευνας, μέσα αγωγής και διδασκαλίας, διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι εξής ενότητες: σχολείο, εκπαιδευτικός και μαθητής, ο μαθητής στη σχολική τάξη και οι προϋποθέσεις για τη σχολική του επίδοση, προβλήματα και η παιδαγωγική αντιμετώπισή τους κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η διδασκαλία, το σχολικό βιβλίο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή.

Μελέτη και ανάλυση των διαφορετικών ειδών και τύπων του γραπτού λόγου. Κριτική σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικά κείμενα του ιδίου τύπου. Εμφαση στη λεξιλογική ακρίβεια, τη συνοχή και τη συνεκτικότητα. Étude et analyse des genres et des types différents du discours écrit. Comparaison critique entre des textes différents de même type. Emphase sur la précision lexicale, la cohésion et la cohérence. 

Το μάθημα στοχεύει στην πρόσκτηση εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν στη διδασκαλία-εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές παιδικής ηλικίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών μάθησης και της διαπολιτισμικής αντίληψης, καθώς και στην εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Στη διάρκεια του μαθήματος εξετάζονται και αναλύονται οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις που διέπουν την Ειδική Διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε ιδιαίτερα κοινά και η εφαρμογή τους στην ξενόγλωσση τάξη μέσα από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και δραστηριότητες/ασκήσεις.

Άσκηση των φοιτητών/τριών σε διάφορα είδη μεταφερόμενου /συνοπτικού λόγου (αναφορά, κριτική παρουσίαση, έκθεση πεπραγμένων, κλπ.).

Πρόκειται για εξάσκηση των φοιτητών/τριών στο λογοτεχνικό δοκίμιο με βάση λογοτεχνικά έργα που έχουν μελετηθεί στην τάξη (ένα έργο ή σύνολο έργων που άπτονται της ίδιας θεματικής). Το κείμενο αναφοράς αποτελεί τη βάση για αναλύσεις κειμένων και σύνταξη πιο σύνθετων μελετών πάνω σε διάφορα ζητήματα, λογοτεχνικά, αισθητικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά κ.ά. Το μάθημα επικεντρώνεται όχι μόνο στην ανάλυση ενός θέματος αλλά και στην εξάσκηση δόμησης πλάνου συγγραφής καθώς και στη μελέτη και επίλυση ζητημάτων μεθοδολογίας. Η αξιολόγηση βασίζεται στις γραπτές εργασίες των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή δοκιμασία.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μετάφραση κειμένων γενικού περιεχομένου από την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, αναλύονται μικρά σε έκταση κείμενα δημοσιογραφικού λόγου, ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα οδηγιών. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στη μεταφραστική πράξη και στις βασικές τεχνικές της (παράφραση, κατά λέξη απόδοση, κυριολεκτική μετάφραση, προσαρμογή κλπ.). Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μεταφραστικές Ασκήσεις από τα ελληνικά στα γαλλικά Ι» και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Προβλέπεται η άσκηση των φοιτητών/τριών στις στρατηγικές μετάφρασης από την ελληνική προς τη γαλλική γλώσσα. Θα μελετηθούν κείμενα που αφορούν θέματα της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελικές εξετάσεις. Επίσης, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να παραδώσουν γραπτή εργασία μετάφρασης κειμένων.

Σύντομη ανασκόπηση των διαφόρων θεωριών της επικοινωνίας. Στο πλαίσιο μιας κοινωνιο-σημειοπραγματολογικής ανάλυσης, η γλώσσα δεν θεωρείται μόνον σαν κοινωνικός θεσμός, αλλά σαν μια σκηνοθεσία όπου οι συνομιλητές έχοντας συγκεκριμένες επικοινωνιακές προθέσεις χρησιμοποιούν στρατηγικές λόγου για να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς τους σκοπούς.

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση ποικίλων μορφών προφορικού λόγου που παράγονται σε σύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνίας (π.χ. ραδιοφωνικών εκπομπών, αρχείων ήχου, vidéos, reportages), σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εποικοδομητική διαχείριση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης. Το μάθημα αποσκοπεί ταυτόχρονα στην ανάπτυξη κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων λόγου, γλωσσικών μακροδεξιοτήτων (πρόσληψης-κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, διάδρασης και διαμεσολάβησης) καθώς και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με ανάθεση εργασιών και προόδους.

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος γίνεται μια επισκόπηση της γαλλικής δραματικής παραγωγής ανά τους αιώνες. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική διαδρομή του γαλλικού θεάτρου και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της θεατρικής παραγωγής. Παρουσίαση διαφόρων θεατρικών ειδών και ρευμάτων που σηματοδοτούν το γαλλικό θέατρο. Μελέτη αποσπασμάτων αντιπροσωπευτικών θεατρικών έργων, και εκμάθηση ειδικών όρων για τη μελέτη του δραματικού κειμένου και την ιδιαιτερότητα του θεατρικού λόγου.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μετάφραση κειμένων δημοσιογραφικού τόσο από θεωρητικής όσο κι από πρακτικής άποψης, για το ζεύγος γλωσσών γαλλικά - ελληνικά. Ειδικότερα, προσεγγίζονται ζητήματα όπως ο δημοσιογραφικός λόγος, τα κειμενικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του ενώ προβλέπεται εξάσκηση στην καθαυτό μετάφραση, με τη χρήση αυθεντικών κειμένων από τον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό.

Εξετάζεται η εξέλιξη της Συγκριτικής Γραμματολογίας, μελετώνται οι μέθοδοι και τα μέσα που διαθέτει, επισημαίνεται η θεματική της, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές/τήτριες σ’ ορισμένα φαινόμενα της ποιητικής. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις της λογοτεχνίας με την τέχνη.

Μελετώνται αποσπάσματα από αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά έργα του Κλασικισμού και του Διαφωτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο της εποχής καθώς και στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις διάφορες μορφές τέχνης.