Μελέτη του λογοτεχνικού παραμυθιού στα τέλη του 17ου αιώνα στη Γαλλία. Το παραμύθι προσεγγίζεται με μορφολογική, λαογραφική, ψυχαναλυτική και κοινωνιολογική μέθοδο.

Ε115 Ο Λόγος στη Διαφήμιση

Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι η μελέτη της δομής του διαφημιστικού μηνύματος. Επισημαίνονται τα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται και οι στρατηγικές έλξης στην κατανάλωση. Το μάθημα στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις έννοιες του λόγου της διαφήμισης, των στρατηγικών πειθούς, των αξιών που διαχέονται στον διαφημιστικό λόγο. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να διερευνήσουν τη γλώσσα κατά τη χρήση της στη σύγχρονη κοινωνία και να προβούν σε γλωσσολογική ανάλυση του διαφημιστικού μηνύματος.

Ε108 Πραγματολογία και Επικοινωνία Ι

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την μελέτη της γλώσσας σε σχέση προς τους ομιλητές της στο πλαίσιο της επικοινωνίας. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι το εκφώνημα, η θεωρία των γλωσσικών πράξεων, το υπονόημα, η αρχή συνεργασίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται επίσης διάφορες θεωρήσεις της επικοινωνίας.

Ce cours fournit des informations sur des notions de base de la Littérature Comparée appliquant, en parallèle, une approche comparatiste élémentaire sur un certain nombre de poèmes ou d’extraits de textes prosaïques et/ou de pièces théâtrales d’auteurs provenant de pays, d’époques et de cultures différentes.

Ce cours vise à une mise en contexte de la littérature à travers les siècles articulant histoire littéraire et questions de poétique. Il propose un survol historique de la production romanesque française du Moyen Age à nos jours, et vise à initier les étudiants/étudiantes aux enjeux de cette production : problèmes du roman, transformations du genre, formes et signification, éléments constitutifs. Il comprend l’étude d’extraits représentatifs de romans et l’acquisition de notions pour l’analyse du texte romanesque. Durant les cours, il y aura des projections d’extraits de films inspirés par des ouvrages littéraires.

Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω αντικείμενα μέσω μίας θεωρητικής αλλά και πρακτικής προσέγγισης: - Μονογλωσσία / Πολυγλωσσία – Πολυπολιτισμικότητα - Τυπολογία πολυγλωσσικών – πολυπολιτισμικών καταστάσεων - Φαινόμενα γλωσσικής επαφής - Κοινωνιογλωσσικές όψεις της μετανάστευσης - Πλουραλιστικές προσεγγίσεις και Πλαίσιο Αναφοράς για τις Πλουραλιστικές Προσεγγίσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης - Πολύγλωσσο επικοινωνιακό ρεπερτόριο και πολύγλωσση επικοινωνιακή δεξιότητα - Γλωσσικές αναπαραστάσεις της πολυγλωσσίας - Γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις αρχές της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και στα διάφορα πεδία αυτού του γνωστικού αντικειμένου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να διερευνήσουν τη γλώσσα κατά τη χρήση της στο σύγχρονο κόσμο, τον ρόλο της στην ευρύτερη επικοινωνία και την σχέση της με τον πολιτισμό και την κοινωνία. Επίσης, μαθαίνουν να συλλέγουν και να ταξινομούν γλωσσικά δεδομένα με στόχο την πραγματοποίηση γλωσσολογικής ανάλυσης που βασίζεται σε αυτά.

Δραστηριότητες και ασκήσεις επιπέδου έως και Β2 στην κλίμακα αναφοράς που έχει αναπτυχθεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) για κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, προφορική διάδραση, προφορική διαμεσολάβηση, γλωσσική επίγνωση.

Στο μάθημα αυτό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προσεγγίζουν συστηματικά τη Γλωσσολογία και τη Μεταφρασεολογία Σωμάτων Κειμένων. Εξοικειώνονται με τη θεωρία, την ορολογία και την τυπολογία των Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (ΗΣΚ), με τα εργαλεία επεξεργασίας τους και τις χρήσεις τους στη μετάφραση. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων - Μεταφρασεολογία Σωμάτων Κειμένων - Τύποι ΗΣΚ και μετάφραση - Ορολογία και ΗΣΚ - Συγκρότηση ΗΣΚ - Συγκρίσιμα ΗΣΚ - Παράλληλα ΗΣΚ – Εργαλεία - ΗΣΚ και γενική μετάφραση - ΗΣΚ και ειδική μετάφραση - ΗΣΚ και λογοτεχνική μετάφραση.

Το μάθημα θα επικεντρωθεί στο κλασικό θέατρο και θα βασιστεί σε τρεις άξονες: Θα παρουσιάσει το ιστορικό πλαίσιο της ανάδειξης και εξέλιξής του καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του από τον Garnier στον Voltaire. Θα μελετήσει την θεατρική θεωρία που προκύπτει από την κλασική δραματουργία και θα στοχεύσει στην έρευνα της κλασικής σκέψης μέσα από τη μελέτη αντιπροσωπευτικών θεατρικών κειμένων της εποχής.

Σκοπός της παράδοσης αυτής είναι να εξετάσει βασικά θέματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ειδικά θέματα της παιδαγωγικής διαδικασίας. Στο πρώτο μέρος διερευνώνται τα εξής θέματα: η Παιδαγωγική Επιστήμη, μέθοδοι έρευνας, μέσα αγωγής και διδασκαλίας, διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι εξής ενότητες: σχολείο, εκπαιδευτικός και μαθητής, ο μαθητής στη σχολική τάξη και οι προϋποθέσεις για τη σχολική του επίδοση, προβλήματα και η παιδαγωγική αντιμετώπισή τους κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η διδασκαλία, το σχολικό βιβλίο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή.

Μελέτη και ανάλυση των διαφορετικών ειδών και τύπων του γραπτού λόγου. Κριτική σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικά κείμενα του ιδίου τύπου. Εμφαση στη λεξιλογική ακρίβεια, τη συνοχή και τη συνεκτικότητα. Étude et analyse des genres et des types différents du discours écrit. Comparaison critique entre des textes différents de même type. Emphase sur la précision lexicale, la cohésion et la cohérence. 

Το μάθημα στοχεύει στην πρόσκτηση εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν στη διδασκαλία-εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές παιδικής ηλικίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών μάθησης και της διαπολιτισμικής αντίληψης, καθώς και στην εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Στη διάρκεια του μαθήματος εξετάζονται και αναλύονται οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις που διέπουν την Ειδική Διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε ιδιαίτερα κοινά και η εφαρμογή τους στην ξενόγλωσση τάξη μέσα από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και δραστηριότητες/ασκήσεις.

Άσκηση των φοιτητών/τριών σε διάφορα είδη μεταφερόμενου /συνοπτικού λόγου (αναφορά, κριτική παρουσίαση, έκθεση πεπραγμένων, κλπ.).

Πρόκειται για εξάσκηση των φοιτητών/τριών στο λογοτεχνικό δοκίμιο με βάση λογοτεχνικά έργα που έχουν μελετηθεί στην τάξη (ένα έργο ή σύνολο έργων που άπτονται της ίδιας θεματικής). Το κείμενο αναφοράς αποτελεί τη βάση για αναλύσεις κειμένων και σύνταξη πιο σύνθετων μελετών πάνω σε διάφορα ζητήματα, λογοτεχνικά, αισθητικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά κ.ά. Το μάθημα επικεντρώνεται όχι μόνο στην ανάλυση ενός θέματος αλλά και στην εξάσκηση δόμησης πλάνου συγγραφής καθώς και στη μελέτη και επίλυση ζητημάτων μεθοδολογίας. Η αξιολόγηση βασίζεται στις γραπτές εργασίες των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή δοκιμασία.