Το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων άσκησης για τα άτομα με αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους/τις φοιτητές/τριες στις έννοιες και της θεωρίες της μάθησης, ανάπτυξης και ελέγχου των κινητικών κυρίως αλλά και των αντιληπτικών και γνωστικών δεξιοτήτων Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος: Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: -Γνωρίζουν τις έννοιες της κινητικής απόδοσης, μάθησης και ελέγχου της κίνησης. -Να αναλύουν τις αρχές της επιδέξιας κίνησης -Να κατανοούν τις αρχές μάθησης δεξιοτήτων -Να μπορούν να συνθέτουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα των ερευνών -Να μπορούν να εφαρμόζουν τις θεωρίες που αποκτήθηκαν στην πράξη σχεδιάζοντας κατάλληλα προγράμματα εξάσκησης -Να αξιολογούν το αποτέλεσμα των μεθόδων εξάσκησης 

Το μάθημα στοχεύει στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων με σκοπό τη φυσική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και μετάδοση νέας επιστημονικής γνώσεις, σε συμφωνία με διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια στο πεδίο των ειδικών θεμάτων της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Η ύλη του μαθήματος είναι έτσι διαμορφωμένοι ώστε οι φοιτητές/τριες να ενημερωθούν, μέσα από σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, για το ρόλο της φυσικής αγωγής ως αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης και του αθλητισμού στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η γνώση του ελληνικού πολιτισμού, αναπόσπαστο στοιχείο και χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός. Επίσης θα γνωρίσουν οι φητητές/τριες νέες διεπιστημονικές προσεγγίσεις σύγχρονων θεμάτων που απασχολούν τους ερευνητές της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της φυσικής αγωγής. 

Το μάθημα έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές/τριες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης της φυσικής αγωγής στην Βθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα αποσκοπεί: α) να εφοδιάσει τους φοιτητές/τριες με γνώσεις και πληροφορίες για τις πλέον πρόσφατες τάσεις στην διδακτική μεθοδολογία και στην επιστήμη της παιδαγωγικής, β) να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην διδακτική πράξη, και γ) να κατευθύνει τους φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν στη διδακτική πράξη καινοτόμες μορφές διδασκαλίας. 

Στο μάθημα αυτό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα εμβαθύνουν, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, σε γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης τόσο στο σχολικό (προγράμματα ένταξης) όσο και στον εξωσχολικό αθλητισμό, καθώς και σε εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης / άσκησης που σκοπό έχουν την προώθηση της υγείας, της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής ένταξης. Ιδιαίτερο στόχο του μαθήματος αποτελεί η εμβάθυνση των εκπαιδευτικών στις απαιτούμενες προσαρμογές στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό με βάση τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο μάθημα αυτό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα εμβαθύνουν, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, σε γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης τόσο στο σχολικό (προγράμματα ένταξης) όσο και στον εξωσχολικό αθλητισμό, καθώς και σε εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης / άσκησης που σκοπό έχουν την προώθηση της υγείας, της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής ένταξης. Ιδιαίτερο στόχο του μαθήματος αποτελεί η εμβάθυνση των εκπαιδευτικών στις απαιτούμενες προσαρμογές στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό με βάση τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας σε άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή σε άτομα με ψυχικές διαταραχές, με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας σε άτομα με νοητική αναπηρία ή σε άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Σκοπός του μαθήματος είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη βελτιστοποίηση των ατόμων με ψυχικές και κινητικές αναπηρίες μέσω της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής σε όλα τα πεδία εφαρμογής της επιστήμης της άσκησης στην εκπαίδευση, την προσαρμοσμένη άσκηση & αθλητισμό και την άσκηση σε περιβάλλοντα αποκατάστασης. Ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα αυτό δίνεται -μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και projects- στην εκμάθηση κατάρτισης και εφαρμογής εξατομικευμένων και ομαδικών προγραμμάτων προσαρμοσμένης άσκησης εκτός νερού και εντός νερού (σε ένα υδρόβιο φάσμα από την προσαρμοσμένη-θεραπευτική κολύμβηση έως την υδροθεραπεία) , σε άτομα με ψυχικές νόσους (ψυχώσεις, διαταραχές διάθεσης και διαταραχές άγχους) και κινητικές αναπηρίες (καταστάσεις υπερτονιών, νευρομυϊκές παθήσεις, κακώσεις και παθήσεις σπονδυλικής στήλης, ακρωτηριασμούς κ.α.), με βάση το διεθνές πενταξονικό σύστημα ταξινόμησης ICF του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν βασικές παραμέτρους της αξιολόγησης σε επίπεδο εκπαιδευτικού προγράμματος, εκπαιδευτικού και μαθητή. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης οι φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν τη δομή και τις παραμέτρους της αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Θα είναι σε θέση να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν μικρής έκτασης αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Θα κατέχουν γνώσεις σε θέματα μεθόδων αξιολόγησης του έργου του διδάσκοντα. Θα γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ενός καλού τεστ που αξιολογεί γνώσεις, ικανότητες, στάσεις, αντιλήψεις, και φυσική δραστηριότητα 

MAY 7 Σχεδιασμός και αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων στη Φυσική Αγωγή 2021.pdfMAY 7 Σχεδιασμός και αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων στη Φυσική Αγωγή 2021.pdf

Το μάθημα περιλαμβάνει την περιγραφή και συζήτηση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στη φυσική αγωγή και την αγωγή υγείας. Σκοπός του μαθήματος είναι α) να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν το ρόλο του σχολείου στην προαγωγή της υγείας, β) να εφοδιάσει τους φοιτητές/τριες με γνώσεις και πληροφορίες για τις πλέον πρόσφατες τάσεις στην ψυχολογία της φυσικής αγωγής και της αγωγής υγείας, γ) να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, και δ) να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν τη θεωρία στη διδακτική πράξη.