Στο σεμινάριο συζητούνται θεωρητικά ζητήματα και συμπεράσματα ερευνών της κοινωνιογλωσσολογίας τα οποία οδήγησαν σε εκπαιδευτικές πρακτικές στις σύγχρονες πολυγλωσσικές και πολυπολιτσμικές κοινωνίες. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η γλωσσική πολιτική και η εκπαίδευση στις γλώσσες στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Στο σεμινάριο συζητείται το θεωρητικό πλαίσιο και οι εφαρμογές της ανάλυσης γλωσσικών αναγκών που οδηγούν σε εκπαιδευτικές πρακτικές. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων έρευνας και ανάλυσης των γλωσσικών αναγκών που προκύπτουν σε περιβάλλοντα εργασίας.

Η ανίχνευση των επικοινωνιακών – γλωσσικών αναγκών αποτελεί προϋπόθεση στον ad hoc σχεδιασμό μαθημάτων γλωσσικής κατάρτισης για ενηλίκους που επιθυμούν να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις επικοινωνιακές ανάγκες που έχουν στους χώρους εργασίας τους. 

Οι οικονομικές κρίσεις δεν είναι φαινόμενο του 20ου ή του 21ου αιώνα, σχετικές αναφορές υπάρχουν ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στην ιστορία του Ιωσήφ με τα επτά έτη αφθονίας και τα επτά έτη λιμού. Άλλα παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι η οικονομική απάτη της τουλίπας στην Ολλανδία το 17ο αιώνα, η «φούσκα των Νοτίων Θαλασσών» στην Αγγλία το 18ο αιώνα ή οι κερδοσκοπικές φούσκες του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα (πρβ. Werner Plumpe (2013): „Wirtschaftskrisen. Geschichte und Gegenwart“; München: Verlag C.H. Beck). Από τη δεκαετία του 1980 βιώνουμε οικονομικές κρίσεις ως μέρος μιας παγκόσμιας δυναμικής ανάπτυξης και φαίνεται σχεδόν σαν να αποτελούν αυτές οι κρίσεις ένα φυσιολογικό συστατικό στοιχείο του οικονομικού γίγνεσθαι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι οι σύγχρονες και σύγχρονοι συγγραφείς των τελευταίων δύο δεκαετιών χρησιμοποιούν κυρίως το λογοτεχνικό είδος του αστυνομικού μυθιστορήματος για να θίξουν αυτό το θέμα. Σε αυτό το σεμινάριο εμβάθυνσης θα εξετάσουμε γερμανόφωνα και μεταφρασμένα στα γερμανικά αστυνομικά μυθιστορήματα με οικονομική θεματολογία με σκοπό να δούμε πώς επεξεργάζονται τα έργα αυτά τόσο θεματικά όσο και αισθητικά τις οικονομικές κρίσεις. Θα κάνουμε ανάγνωση των έργων υπό ένα οικονομικό πρίσμα με στόχο αφενός να επιτύχουμε – υπό την έννοια της Νέας Οικονομικής Κριτικής (‚New Economic Criticism‘) – μια καλύτερη κατανόηση της θεματικής πολιτισμικών και ιστορικοοικονομικών κειμένων και αφετέρου να εξετάσουμε και παγκόσμιες οικονομικοπολιτικές κυριαρχούσες δομές ή δομές κυριαρχίας. 

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού οι φοιτητές/οι φοιτήτριες θα γνωρίσουν με τα διάφορα είδη της μετάφρασης και διαμεσολάβησης στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Επίσης θα εξοικειωθούν με την ποσοτική έρευνα καθώς και της διάφορες φάσεις εκπόνησής της. Η σύνδεση της θεωρίας με τη πράξη θα γίνει με το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου με θέμα τη μετάφραση ή/και τη διαμεσολάβηση στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Οι φοιτητές, αφού συλλέξουν τα δεδομένα, θα τα αναλύσουν με τη χρήση ενός στατιστικού προγράμματος.

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες σε σημασιολογικές θεωρίες της έννοιας του ρήματος. Επιλεγμένες κατηγορίες κατηγορημάτων της Γερμανικής και της Ελληνικής, η Όψη, ο τύπος περίστασης, είναι μερικά από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Τρόπος αξιολόγησης: ενεργή συμμετοχή στο μάθημα, ασκήσεις, προφορική παρουσίαση εργασίας, τελική γραπτή εργασία.

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen Geschichte, Kultur, Wirtschaft und politische Systeme Österreichs, Deutschlands und der Schweiz und deren Einbindung in transnationale Netzwerke wie der Europäischen Union. Vor dem Hintergrund des Referendums in der Schweiz für eine striktere Einwanderungspolitik und der Aufwertung rechter Parteien in ganz Europa beschäftigen wir uns mit der Frage nach nationalen und transnationalen Identitäten und wie diese konstruiert und funktionalisiert werden, wobei natürlich - kontrastiv - stets auch die Rolle Griechenlands mit einbezogen werden wird. Potentielle Berufsfelder: Tourismus, Wirtschaft, Übersetzen und Dolmetschen

Στο σεμινάριο αυτό οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/φοιτήτριες θα μελετήσουν και διερευνήσουν (βιβλιογραφικά/αρχειακά/εμπειρικά) ζητήματα που έχουν επιλέξει προσωπικά και σχετίζονται με τις αναπτυξιακές διαταραχές και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Έτσι, θα επιτευχθεί ο εξής τριπλός στόχος: α) η εξοικείωση και συστηματική ενασχόλησή τους με βασικές έννοιες και θεωρίες σχετικά με τις αναπτυξιακές διαταραχές και την εκμάθηση ξένων γλωσσών, β) η απόκτηση/επικαιροποίηση/εμβάθυνση/εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στην εκπαιδευτική έρευνα και γ) η σύνδεση θεωρίας και πράξης που αποσκοπεί στην ατομική επίγνωση και βελτίωση του/της εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εργαστούν αυτόνομα με τη βοήθεια ενός portfolio. 

Σε αυτό το σεμινάριο θα εξεταστούν αφηγήματα σχετικά με την οικονομία στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο του 20ού και 21ου αιώνα. Στο επίκεντρο της εξέτασης βρίσκονται η παρουσίαση του οικονομικού γίγνεσθαι και των οικονομικών κρίσεων από τη δεκαετία του ’20 και έπειτα, ο όρος του χρήματος, ο χαρακτήρας του ‘homo oeconomicus’ καθώς και η ιδέα του „Oikodizee“. Πέραν αυτών, στο σεμινάριο θα εξετάσουμε ποιες αισθητικές διαδικασίες χρησιμοποιούν τα λογοτεχνικά κείμενα και οι κινηματογραφικές ταινίες για να ασκήσουν κριτική – υπό την έννοια της Νέας Οικονομικής Κριτικής. Θεωρητική βάση αποτελούν μεταξύ άλλων κείμενα των: Michel Foucault, Marcel Mauss, Niklas Luhmann, Jochen Hörisch, Joseph Vogl και Felix Martin. Τα ακόλουθα κείμενα και ταινίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα και να συζητηθούν

Kulturwissenschaft: Ökonomie in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur Kultursoziologen wie Richard Sennett, Ulrich Beck und Zygmunt Baumann gliedern das 20. Jahrhundert in eine ‚Erste‘ und ‚Zweite Moderne‘. Die ‚Zweite Moderne‘ ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts anzusiedeln und wird als ‚reflexible Moderne‘, ‚Risikogesellschaft‘ oder ‚flüchtige Moderne‘ bezeichnet. Sie ist von etlichen Krisenphänomenen durchsetzt; dazu gehören auch globale Finanzkrisen, so dass es nicht verwundert, dass die Ökonomie sowohl im Film, als auch in der Gegenwartsliteratur immer mehr zum Thema wird. Wir analysieren und interpretieren in diesem Seminar unten angeführte literarische Texte und unterziehen sie einer ökonomisch reflektierten Lektüre. Es sollen folgende Fragestellungen geklärt werden: Was geben diese Texte in ihrer poetischen Reflexion von Ökonomie über die ‚Zweite Moderne‘ preis? Wie werden ökonomische Sachverhalte poetisch überformt? Inwiefern dienen diese Texte als ‚poetische Konterdiskurse‘? Wie weit geht ihre Sozialkritik? Steht etwa mit der Infragestellung der Rationalität des ökonomischen Systems auch die Kohärenz der erzählten Welt auf dem Spiel?