Σελίδα: 1 2 ()

Στο σεμινάριο αυτό οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/φοιτήτριες θα μελετήσουν και διερευνήσουν (βιβλιογραφικά/αρχειακά/εμπειρικά) ζητήματα που έχουν επιλέξει προσωπικά και σχετίζονται με τις αναπτυξιακές διαταραχές και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Έτσι, θα επιτευχθεί ο εξής τριπλός στόχος: α) η εξοικείωση και συστηματική ενασχόλησή τους με βασικές έννοιες και θεωρίες σχετικά με τις αναπτυξιακές διαταραχές και την εκμάθηση ξένων γλωσσών, β) η απόκτηση/επικαιροποίηση/εμβάθυνση/εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στην εκπαιδευτική έρευνα και γ) η σύνδεση θεωρίας και πράξης που αποσκοπεί στην ατομική επίγνωση και βελτίωση του/της εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εργαστούν αυτόνομα με τη βοήθεια ενός portfolio. 

Die Seminarteilnehmer/innen erwerben Wissen und Kenntnisse zu Geschichte und Kunstgeschichte, recherchieren und lesen Fachliteratur, präsentieren Unterrichtsvorschläge oder machen Vorschläge für Fremdenführungen und Werbung/Vermarktung von Sehenswürdigkeiten. Sie können ein Exzerpt zu einem wissenschaftlichen Artikel erstellen, eine historische Stätte mittels PP präsentieren (mit Handout; in Gruppen- oder Partnerarbeit), einen Unterrichtsvorschlag für den DaF-Unterricht erstellen oder eine Führung planen und präsentieren oder ein Vermarktungs-/Eventkonzept (in Gruppen- oder Partnerarbeit) zu einer historischen Stätte vorstellen. Die Teilnehmenden verfassen schriftliche Reflexionen zum Seminar in Form eines Berichts. 

Θεία έμπνευση, θανάσιμο αμάρτημα, ένδειξη ιδιοφυίας ή νόσος: ο περί μελαγχολίας λόγος διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχή και την επιστήμη που τον διατυπώνει. Η ανάδειξη της πολυπρισματικότητας αυτής από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας αποτελεί τον στόχο του σεμιναρίου. Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε τις βασικές ιατρικές, θεολογικές και φιλοσοφικές απόψεις περι μελαγχολίας και θα μελετήσουμε παραδείγματα από την λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες από την αναγέννηση ως τον 21ο αιώνα. 

Το μάθημα έχει ως στόχο να αναλύσει το πολύπλευρο φαινόμενο της ύπαρξης ξενικής προφοράς κατά την εκμάθηση/κατάκτηση μιας Γ2, καθώς επίσης και την προσπάθεια επίλυσης διαφόρων φωνητικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε Έλληνες μαθητές της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση λογισμικών προγραμμάτων κατά τη διδακτική διαδικασία.

Μεταξύ άλλων πρόκειται να θίξουμε ζητήματα, όπως: • Επιπτώσεις της ξενικής προφοράς στην κοινωνική ζωή ενός ατόμου. • Πιθανά προβλήματα στην επαγγελματική αποκατάσταση λόγω της ύπαρξης ξενικής προφοράς. • Παράμετροι που σχετίζονται με τον μαθητή και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό ενός αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της προφοράς (ηλικία, εμπειρία, φύλο, κίνητρα κ.ο.κ.). • Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές για τη διδασκαλία της προφοράς. • Τυπολογία ασκήσεων για τη διδασκαλία της προφοράς. • Παρουσίαση, χρήση και αξιολόγηση λογισμικών προγραμμάτων εκμάθησης της προφοράς.

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών και ειδικότερα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Προϋπόθεση για την εμβάθυνση αυτή είναι η ανάλυση της έννοιας της «μεθόδου» και άλλων σχετικών όρων, όπως της «προσέγγισης» και της «τεχνικής» και η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης των ξένων γλωσσών που έχουν εφαρμοστεί στην ιστορία της Διδακτικής των Γλωσσών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εξετάζονται οι κύριες μέθοδοι της Γλωσσοδιδακτικής, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θεωρίες μάθησης στις οποίες βασίζονται και με την εκάστοτε κυρίαρχη αντίληψη για τη γλώσσα: η μέθοδος της γραμματικής-μετάφρασης, η άμεση μέθοδος, η ακουστικο-προφορική/γλωσσική και οπτικο-ακουστική μέθοδος, η μεσολαβητική μέθοδος, η δομιστική προσέγγιση, η επικοινωνιακή προσέγγιση και η διαπολιτισμική προσέγγιση. Οι φοιτητές/τριες καλούνται στη συνέχεια να εμπλακούν ενεργά στην πραγμάτευση του αντικειμένου μέσω ποικίλων εφαρμογών και ασκήσεων (ενδεικτικά: ανίχνευση της διδακτικής-μεθοδολογικής θεωρητικής σύλληψης διδακτικών βιβλίων της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας και των ασκήσεων που περιλαμβάνουν, παραγωγή σχεδίων μαθημάτων ή/και δραστηριοτήτων διαμορφωτικής και εναλλακτικής αξιολόγησης κ.ά.). Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται θέματα που αφορούν τη Διδακτική των Γλωσσών, όπως τα ζητήματα της αξιολόγησης και της πιστοποίησης, τα γλωσσικά προγράμματα σπουδών, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες και η κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων που γίνεται στο πλαίσιο αυτού. Έχοντας ολοκληρώσει την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις όσον αφορά τις γλωσσοδιδακτικές μεθόδους, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν αλλά και να παράγουν διάφορα είδη μαθησιακών δραστηριοτήτων και υλικών. 

Οι οικονομικές κρίσεις δεν είναι φαινόμενο του 20ου ή του 21ου αιώνα, σχετικές αναφορές υπάρχουν ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στην ιστορία του Ιωσήφ με τα επτά έτη αφθονίας και τα επτά έτη λιμού. Άλλα παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι η οικονομική απάτη της τουλίπας στην Ολλανδία το 17ο αιώνα, η «φούσκα των Νοτίων Θαλασσών» στην Αγγλία το 18ο αιώνα ή οι κερδοσκοπικές φούσκες του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα (πρβ. Werner Plumpe (2013): „Wirtschaftskrisen. Geschichte und Gegenwart“; München: Verlag C.H. Beck). Από τη δεκαετία του 1980 βιώνουμε οικονομικές κρίσεις ως μέρος μιας παγκόσμιας δυναμικής ανάπτυξης και φαίνεται σχεδόν σαν να αποτελούν αυτές οι κρίσεις ένα φυσιολογικό συστατικό στοιχείο του οικονομικού γίγνεσθαι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι οι σύγχρονες και σύγχρονοι συγγραφείς των τελευταίων δύο δεκαετιών χρησιμοποιούν κυρίως το λογοτεχνικό είδος του αστυνομικού μυθιστορήματος για να θίξουν αυτό το θέμα. Σε αυτό το σεμινάριο εμβάθυνσης θα εξετάσουμε γερμανόφωνα και μεταφρασμένα στα γερμανικά αστυνομικά μυθιστορήματα με οικονομική θεματολογία με σκοπό να δούμε πώς επεξεργάζονται τα έργα αυτά τόσο θεματικά όσο και αισθητικά τις οικονομικές κρίσεις. Θα κάνουμε ανάγνωση των έργων υπό ένα οικονομικό πρίσμα με στόχο αφενός να επιτύχουμε – υπό την έννοια της Νέας Οικονομικής Κριτικής (‚New Economic Criticism‘) – μια καλύτερη κατανόηση της θεματικής πολιτισμικών και ιστορικοοικονομικών κειμένων και αφετέρου να εξετάσουμε και παγκόσμιες οικονομικοπολιτικές κυριαρχούσες δομές ή δομές κυριαρχίας. 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα αναμόχλευσε την έριδα των αποζημιώσεων για την γερμανική κατοχή και πυροδότησε ένθερμες συζητήσεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδείχθηκε στον δημόσιο λόγο μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας το πρόβλημα της «ασύμμετρης μνήμης» μεταξύ των δυο λαών. Η δημόσια συζήτηση για τις αποζημιώσεις έφερε στην επιφάνεια ότι ενώ στην ελληνική μνήμη η κατοχή είναι συνυφασμένη με τις βιαιοπραγίες των Γερμανών στην Ελλάδα, στην δημόσια μνήμη της Γερμανίας απουσιάζει αυτό το εγκληματικό στοιχείο. Το σεμινάριο έχει ως στόχο να εξετάσει κυρίως – αλλά όχι αποκλειστικά - την γερμανόφωνη λογοτεχνική παραγωγή που ασχολείται με την γερμανική κατοχή. Πέρα από λιγοστούς συγγραφείς του κανόνα, που γράφουν για τις εμπειρίες τους ως στρατιώτες στην Ελλάδα, δεν γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τη γερμανική κατοχή στην γερμανόφωνη λογοτεχνία της μεταπολεμικής εποχής. Παρατηρείται όμως μια «άνθηση» στην σύγχρονη λογοτεχνία που προσπαθεί να μετατρέψει την λήθη τόσων χρόνων σε μνήμη. Σε αυτό το σημείο θα εστιάσουμε την προσοχή μας, μιας και αποτελεί καινούριο ερευνητικό πεδίο. Θεωρητικό πλαίσιο θα αποτελέσουν οι σύγχρονες μελέτες περί μνήμης, κυρίως των Aleida και Jan Assmann. 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον ευρωπαϊκό ρομαντισμό: εκκινώντας από τον γερμανικό ρομαντισμό και μέσα από διαφορετικών ειδών κείμενα οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις θεωρητικές αρχές, τις βασικές θεματικές αλλά και τις τεχνικές γραφής του σημαντικού αυτού κινήματος.

Kulturwissenschaft: Ökonomie in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur Kultursoziologen wie Richard Sennett, Ulrich Beck und Zygmunt Baumann gliedern das 20. Jahrhundert in eine ‚Erste‘ und ‚Zweite Moderne‘. Die ‚Zweite Moderne‘ ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts anzusiedeln und wird als ‚reflexible Moderne‘, ‚Risikogesellschaft‘ oder ‚flüchtige Moderne‘ bezeichnet. Sie ist von etlichen Krisenphänomenen durchsetzt; dazu gehören auch globale Finanzkrisen, so dass es nicht verwundert, dass die Ökonomie sowohl im Film, als auch in der Gegenwartsliteratur immer mehr zum Thema wird. Wir analysieren und interpretieren in diesem Seminar unten angeführte literarische Texte und unterziehen sie einer ökonomisch reflektierten Lektüre. Es sollen folgende Fragestellungen geklärt werden: Was geben diese Texte in ihrer poetischen Reflexion von Ökonomie über die ‚Zweite Moderne‘ preis? Wie werden ökonomische Sachverhalte poetisch überformt? Inwiefern dienen diese Texte als ‚poetische Konterdiskurse‘? Wie weit geht ihre Sozialkritik? Steht etwa mit der Infragestellung der Rationalität des ökonomischen Systems auch die Kohärenz der erzählten Welt auf dem Spiel? 

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες σε σημασιολογικές θεωρίες της έννοιας του ρήματος. Επιλεγμένες κατηγορίες κατηγορημάτων της Γερμανικής και της Ελληνικής, η Όψη, ο τύπος περίστασης, είναι μερικά από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Τρόπος αξιολόγησης: ενεργή συμμετοχή στο μάθημα, ασκήσεις, προφορική παρουσίαση εργασίας, τελική γραπτή εργασία.
Γλωσσολογία και Εκπαίδευση ΙΙ: Οι σχέσεις αποκλεισμού στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης στο ελληνικό σχολείο Αντικείμενα του δεύτερου μέρους του σεμιναρίου είναι τα παρακάτω: Α) Η εμβάθυνση σε θεωρητικά ζητήματα της ανάλυσης α) της επικοινωνίας στην τάξη και β) ιδιαίτερα των κοινωνικών και επικοινωνιακών σχέσεων (αποκλεισμού) μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Όπως παρατηρήσαμε στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου κατά την επεξεργασία προβληματικών περιπτώσεων οι σχέσεις αποκλεισμού συνδέονται με στερεοτυπικές οπτικές. Έτσι θα ασχοληθούμε μεταξύ άλλων με τον αποκλεισμό των μαθητών/τριών με πολύ καλές επιδόσεις, των μαθητών/τριών που κινούνται, μιλούν ή σιωπούν συχνά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, που δυσκολεύονται να μάθουν ή να δημιουργήσουν σχέσεις με τους άλλους, όπως επίσης και με τον αποκλεισμό των εκπαιδευτικών (της ξένης γλώσσας) από τους/τις μαθητές/ήτριες και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Β) Παράλληλα οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες που παρακολούθησαν το πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα λειτουργήσουν με τη συνεργασία της διδάσκουσας και εξωτερικών συνεργατών κυρίως από τον χώρο της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης ως ομάδα στήριξης. Στόχος της ομάδας αυτής είναι να στηρίξει τους/τις εκπαιδευτικούς/φοιτητές/ήτριες του μεταπτυχιακού προγράμματος, που δεν παρακολούθησαν το πρώτο μέρος, και αντιμετωπίζουν προβλήματα στις τάξεις, όπου διδάσκουν, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, δυνατότητες παρέμβασης.

Στο σεμινάριο συζητούνται θεωρητικά ζητήματα και συμπεράσματα ερευνών της κοινωνιογλωσσολογίας τα οποία οδήγησαν σε εκπαιδευτικές πρακτικές στις σύγχρονες πολυγλωσσικές και πολυπολιτσμικές κοινωνίες. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η γλωσσική πολιτική και η εκπαίδευση στις γλώσσες στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Σελίδα: 1 2 ()