Το «Φόρουμ υποψήφιων διδακτόρων» συνέρχεται μία φορά το εξάμηνο ή/και όποτε κρίνεται σκόπιμο και προσφέρει τη δυνατότητα συζήτησης σχετικά με μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στα πεδία της μεταφρασεολογίας, της γερμανικής και συγκριτικής γλωσσολογίας, των πολιτισμικών σπουδών, της γραμματολογίας, καθώς και της Γερμανικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, σε αυτές τις συναντήσεις μπορούν να συζητηθούν σε άτυπο επίπεδο ο σχεδιασμός της έρευνας, η διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο σχεδιασμός επαγγελματικής ανέλιξης κ.ά. Επιπλέον, το Φόρουμ στοχεύει στη διεθνή δικτύωση νέων επιστημόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με συναδέλφους τους από τον χώρο των γερμανικών σπουδών.