Γεωμορφολογία των ποταμών σε σχέση με τις υδρολογικές και γεωμορφολογικές διεργασίες καθώς και τη μεταφορά ιζημάτων τόσο στην λεκάνη απορροής όσο και στην κοίτη του ποταμού. Μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γεωμορφολογικών διεργασιών και της εξέλιξης των ποτάμιων συστημάτων σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής, με στόχο την επιτυχή διαχείριση του ποταμού από τον άνθρωπο και την κατανόηση της ανταπόκριση του ποτάμιου συστήματος στην αλλαγή.

Στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ "Οικολογική ποιότητα και διαχείριση σε επίπεδο λακάνης απορροής" το "μάθημα" δημιουργήθηκε με βάση την απόφαση της ΕΓΥ για τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για τον καθορισμό των μεθόδων ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης όλων των κατηγοριών επιφανειακών υδάτων

Θεμελιώδεις έννοιες των γεωχωρικών τεχνολογιών και της Ψηφιακής Χαρτογραφίας (μετρήσεις, σφάλματα, ακρίβεια-αξιοπιστία, γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς συντεταγμένων και χαρτογραφικά προβολικά συστήματα). Βάσεις δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems/GIS). Εισαγωγή, επεξεργασία και χωρική ανάλυση δεδομένων στις δύο και τρεις διαστάσεις σε περιβάλλον GIS. Εργαλειοθήκες και επεκτάσεις ενός GIS. Ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα (Digital Elevation Models/DEMs): παραγωγή, αξιολόγηση και εφαρμογές. Τηλεπισκόπηση: δορυφορικές εικόνες και άλλα δεδομένα παρατήρησης και χαρτογράφησης της Γης από το διάστημα, εναέρια και επίγεια μέσα τηλεπισκόπησης (UAVs/drones, LiDAR). Χωρική, φασματική, ραδιομετρική και διαχρονική ανάλυση τηλεπισκοπικών δεδομένων. Στοιχεία Φωτογραμμετρίας. Εφαρμογές. Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS): είδη δεκτών, μέθοδοι μετρήσεων, εφαρμογές. Συνέργια γεωχωρικών και άλλων πληροφοριών. Πρακτική εφαρμογή με γεωχωρικές τεχνολογίες (ανάκτηση, μετρήσεις, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, εξαγωγή αποτελεσμάτων- συμπερασμάτων).