Το μάθημα εμβαθύνει σε γνωστικές ενότητες από το Γενικό Μέρος του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, τις οποίες εμπλουτίζει με επιλεγμένα θέματα του Ειδικού Μέρους του ΠΚ, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίον τα σχετικά ζητήματα αντιμετωπίζονται από τη νομολογία στην πράξη. Για την αποδοτική συμμετοχή στο μάθημα προϋποτίθεται, ως εκ τούτου, καλή γνώση της Γενικής Θεωρίας του Ποινικού Δικαίου, η οποία θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.

OI ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ