Η Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη εξετάζει τα αίτια και τις επιπτώσεις της γεωργικής ανάπτυξης σε αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες. Παρουσιάζεται η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης και εφαρμογές της σε θέματα γεωργικής οικονομικής ανάπτυξης. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος του κράτους και των διεθνών οργανισμών στην προώθηση της γεωργικής ανάπτυξης, εξετάζοντας στρατηγικές ανάπτυξης σε ανεπτυγμένες χώρες. Τέλος, εξετάζονται επίκαιρα θέματα γεωργικής οικονομικής ανάπτυξης όπως ο υποσιτισμός λόγω αύξησης των τιμών αγροτικών προϊόντων, η επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην γεωργική οικονομική ανάπτυξη και η γεωργική οικονομική ανάπτυξη σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασικές συνθήκες παραγωγής και ζήτησης στους βιομηχανικούς κλάδους. Δομή-Συμπεριφορά-Λειτουργικότητα. Ορισμός αγορών και ταξινόμηση βιομηχανιών. Ο κλάδος των Τροφίμων και Ποτών. Μακροοικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Βιομηχανική Οργάνωση. Ανταγωνισμός. Το σύστημα παραγωγής και εμπορίας Τροφίμων και Ποτών, επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί. Εφαρμογή της θεωρίας της επιχείρησης σε συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών κάτω από διαφορετικές δομές αγορών. Λειτουργικότητα και ρόλος των συνεταιρισμών στις αγορές. Οικονομίες κλίμακας και κόστος παραγωγής. Βιομηχανική Συγκέντρωση. Μεγέθυνση Επιχειρήσεων. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Τροφίμων και Ποτών. Αποδοτικότητα. Λειτουργικότητα. Διαφήμιση. Διαφοροποίηση. Επέκταση σε νέες δραστηριότητες. Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Εμπόδια εισόδου στη βιομηχανία και αποκλεισμός νέων επιχειρήσεων. Περιοριστική τιμολογιακή πολιτική. Κάθετη ολοκλήρωση. Συγχωνεύσεις. Πολιτική προστασίας του ανταγωνισμού.

Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις της συλλογικής επιχειρηματικότητας (έννοιες, ιστορία, θεωρητικές προσεγγίσεις, τύποι συλλογικής επιχειρηματικότητας,πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα σε σχέση με την ατομική επιχειρηματικότητα). Κοινωνικό Κεφάλαιο στον αγροτικό χώρο και Συλλογική επιχειρηματική δράση. Εφαρμογή της θεωρίας της επιχείρησης σε συλλογικές μορφές οργάνωσης. Δικτύωση συλλογικών μορφών οργάνωσης. Η έννοια και ο ρόλος των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και των δικτύων στην παραγωγή και προώθηση κοινωνικής, οργανωσιακής και παραγωγικής καινοτομίας. Εφοδιαστική αλυσίδα και ο ρόλος των συλλογικών μορφών οργάνωσης σε αυτή. Κοινωνική Οικονομία: Εναλλακτικά Αγροδιατροφικά Δίκτυα και Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (ΚΥΓ) ως παραδείγματα συλλογικής επιχειρηματικότητας γύρω από το τρόφιμο (και τη σχέση πόλης-υπαίθρου). Κοινωνική Οικονομία: Από τα «δανεικά χέρια» στα Εναλλακτικά ανταλλακτικά δίκτυα στον αγροτικό χώρο (sharing platforms -συλλογικές κοινωνικές πλατφόρμες). Μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα καλών πρακτικών από την Ελλάδα και την Ε.Ε. Έμφυλες διαστάσεις της συλλογικής επιχειρηματικότητας (από τη γυναίκα γεωργό, στη γυναίκα επιχειρηματία στον αγροτικό χώρο: όψεις και δυναμικές των γυναικών της υπαίθρου στην συλλογική επιχειρηματικότητα) Συγκρούσεις και πιέσεις μέσα σε μια ομάδα (επίλυση μέσω παιχνιδοποιησης). Σύγχρονα εργαλεία γεωργικής εκπαίδευσης σε συλλογικές μορφές οργάνωσης.