Σελίδα: 1 2 ()

Μηχανικά κύματα, Ήχος και ακοή, Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Φύση και Διάδοση του φωτός, Γεωμετρική οπτική και οπτικά όργανα, Φωτόνια, Ηλεκτρόνια και άτομα, Ατομική Δομή, Μόρια και Συμπυκνωμένη ύλη, Μηχανική των ρευστών, To μάθημα περιλαμβάνει και πειράματα επίδειξης σε ερευνητικά εργαστήρια όπου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν την εφαρμογή της Φυσικής σε σύγχρονες μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών 

Το μάθημα μπορούν να το επιλέγουν οι φοιτητές του Χημικού Τμήματος με γνώσεις Γερμανικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α2-Β1. Πρόκειται για τη διδασκαλία Γερμανικής Γλώσσας για ειδικούς σκοπούς. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με γερμανικά επιστημονικά κείμενα της ειδικότητάς τους, η κατανόηση και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στη Γερμανικά Γλώσσα.για Χημικούς. Το επίπεδο είναι Β1-Β2. 

Εκπαιδευτικός τόπος σχετικά με το θέμα "Μοριακή Συμμετρία και Θεωρία Ομάδων" στα πλαίσια του μαθήματος "Μοριακή Κβαντική Χημεία" του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.

Στα πλαίσια των διεργασιών στη βιοτεχνολογία μελετώνται τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας, η ροή ρευστών και η ανάμιξη, η μετάδοση θερμότητας και η μεταφορά μάζας στη βιοτεχνολογία και, τέλος, οι βιοαντιδραστήρες σε ομογενείς και ετερογενείς αντιδράσεις.

Βασικές αρχές δονητικής και ηλεκτρονιακής φασματοσκοπίας καθώς και εφαρμογές τους στην διερεύνηση της δομής και της δραστικότητας ανόργανων ενώσεων. Οργανολογία, καταγραφή, ψηφιοποίηση και ανάλυση των αντίστοιχων φασμάτων.

Ενώσεις συναρμογής των μετάλλων. Κατηγορίες των ενώσεων. Αντιδράσεις σύνθεσης και παραπέρα δραστικότητα των ενώσεων συναρμογής. Θεωρίες δεσμού στις ενώσεις συναρμογής. Φασματοσκοπικές και άλλες φυσικές μέθοδοι διευκρίνισης της δομής και της δραστικότητας των ενώσεων συναρμογής.

Φασικά διαγράμματα διαλυμάτων. Διαλύματα πλήρως και μερικώς αναμειγνυόμενων υγρών. Συστήματα μη αναμειγνυόμενων υγρών και νόμος της κατανομής. Διαλύματα στερεών σε υγρά (ωσμωτικές ιδιότητες). Κράματα. Κολλοειδή διαλύματα. Ηλεκτρολυτικά διαλύματα. Διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών (θεωρίες ιονικής διάστασης, ενεργότητα ιόντων, εταιρισμός ιόντων). Διαλύματα ασθενών ηλεκτρολυτών (διάσταση οξέων-βάσεων, υδρόλυση αλάτων). Ετερογενής ηλεκτροχημική ισορροπία. Δυναμικά στοιχείων και ημιστοιχείων. Ισορροπία και δυναμικά μεμβρανών, ηλεκτρόδιο υάλου, εκλεκτικά ηλεκτρόδια. Πεχαμετρία-Ποτεντιομετρία. Ηλεκτρισμένες διεπιφάνειες και δομή της ηλεκτρικής διπλοστιβάδας.

- Κινητική θεωρία αερίων (κατανομή ταχυτήτων, συγκρούσεις μεταξύ των μορίων). Iδιότητες μεταφοράς. Κίνηση ιόντων σε ηλεκτρολυτικά διαλύματα (ευκινησία ιόντων και αγωγιμότητα ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων). - Χημική Κινητική. Απλές ομογενείς χημικές αντιδράσεις (κινητικές εξισώσεις αντιδράσεων 1ης, 2ης, 3ης και μηδενικής τάξης). Σύνθετες ομογενείς χημικές αντιδράσεις. Επίδραση της θερμοκρασίας στην κινητική χημικών αντιδράσεων, θεωρία του ενεργοποιημένου συμπλόκου. Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων. Κατάλυση. Ομογενείς καταλυτικές αντιδράσεις. Ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις. Φωτοχημικές αντιδράσεις. Νόμοι της φασματοφωτομετρίας. Πολωσιμετρία. - Κινητική ηλεκτροδιακών δράσεων. Υπέρταση. Κινητικός έλεγχος ρεύματος. Εξισώσεις. Butler-Volmer και Tafel. Έλεγχος μεταφοράς μάζας και μικτός έλεγχος ρεύματος. Βολταμμογραφικές καμπύλες. Ηλεκτρόλυση (νόμος του Faraday).

Σελίδα: 1 2 ()