Σελίδα: 1 2 ()

Η έννοια της ποιότητας στον έλεγχο της ρύπανσης και στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Εισαγωγή στα συστήματα ποιότητας (ISO και EN). Αρχές ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας περιβαλλοντικών μετρήσεων - Πρότυπο ISO 17025 - Διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών - Επικύρωση/επαλήθευση περιβαλλοντικών δοκιμών - Ιχνηλασιμότητα - Δειγματοληψία - Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας αποτελεσμάτων - Υπολογισμός αβεβαιότητας. Παραδείγματα/εφαρμογές σε περιβαλλοντικές δοκιμές. Αρχές και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Πρότυπα ISO 14001 και EMAS. Παραδείγματα/εφαρμογές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Περιβαλλοντική νομοθεσία - Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ). 

Μηχανικά κύματα, Ήχος και ακοή, Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Φύση και Διάδοση του φωτός, Γεωμετρική οπτική και οπτικά όργανα, Φωτόνια, Ηλεκτρόνια και άτομα, Ατομική Δομή, Μόρια και Συμπυκνωμένη ύλη, Μηχανική των ρευστών, To μάθημα περιλαμβάνει και πειράματα επίδειξης σε ερευνητικά εργαστήρια όπου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν την εφαρμογή της Φυσικής σε σύγχρονες μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών 

Το μάθημα μπορούν να το επιλέγουν οι φοιτητές του Χημικού Τμήματος με γνώσεις Γερμανικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α2-Β1. Πρόκειται για τη διδασκαλία Γερμανικής Γλώσσας για ειδικούς σκοπούς. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με γερμανικά επιστημονικά κείμενα της ειδικότητάς τους, η κατανόηση και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στη Γερμανικά Γλώσσα.για Χημικούς. Το επίπεδο είναι Β1-Β2. 

Εκπαιδευτικός τόπος σχετικά με το θέμα ΚΝ102 "Μοριακή Συμμετρία και Θεωρία Ομάδων"

Στα πλαίσια των διεργασιών στη βιοτεχνολογία μελετώνται τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας, η ροή ρευστών και η ανάμιξη, η μετάδοση θερμότητας και η μεταφορά μάζας στη βιοτεχνολογία και, τέλος, οι βιοαντιδραστήρες σε ομογενείς και ετερογενείς αντιδράσεις.

Βασικές αρχές δονητικής και ηλεκτρονιακής φασματοσκοπίας καθώς και εφαρμογές τους στην διερεύνηση της δομής και της δραστικότητας ανόργανων ενώσεων. Οργανολογία, καταγραφή, ψηφιοποίηση και ανάλυση των αντίστοιχων φασμάτων.

Ενώσεις συναρμογής των μετάλλων. Κατηγορίες των ενώσεων. Αντιδράσεις σύνθεσης και παραπέρα δραστικότητα των ενώσεων συναρμογής. Θεωρίες δεσμού στις ενώσεις συναρμογής. Φασματοσκοπικές και άλλες φυσικές μέθοδοι διευκρίνισης της δομής και της δραστικότητας των ενώσεων συναρμογής.

Φασικά διαγράμματα διαλυμάτων. Διαλύματα πλήρως και μερικώς αναμειγνυόμενων υγρών. Συστήματα μη αναμειγνυόμενων υγρών και νόμος της κατανομής. Διαλύματα στερεών σε υγρά (ωσμωτικές ιδιότητες). Κράματα. Κολλοειδή διαλύματα. Ηλεκτρολυτικά διαλύματα. Διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών (θεωρίες ιονικής διάστασης, ενεργότητα ιόντων, εταιρισμός ιόντων). Διαλύματα ασθενών ηλεκτρολυτών (διάσταση οξέων-βάσεων, υδρόλυση αλάτων). Ετερογενής ηλεκτροχημική ισορροπία. Δυναμικά στοιχείων και ημιστοιχείων. Ισορροπία και δυναμικά μεμβρανών, ηλεκτρόδιο υάλου, εκλεκτικά ηλεκτρόδια. Πεχαμετρία-Ποτεντιομετρία. Ηλεκτρισμένες διεπιφάνειες και δομή της ηλεκτρικής διπλοστιβάδας.

Σελίδα: 1 2 ()