Ατμοσφαιρική ρύπανση κι αρχές διαχείρισης ποιότητας του αέρα. Ατμοσφαιρική διασπορά: Μηχανισμοί και παράμετροι επίδρασης. · Τυρβώδη διάχυση. Κλίμακες διασποράς. Μοντέλα υπολογισμού της ατμοσφαιρικής διασποράς. Μεταβολή του ανέμου με το ύψος. Ενεργό ύψος εκπομπής σημειακής πηγής.· Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ρύπων από την ατμόσφαιρα. Μοντέλο θυσάνου του Gauss. Πρακτική άσκηση. 

Πρώτη προσέγγιση στα θαυμαστά φαινόμενα του μικρόκοσμου! Κλίμακα μεγέθους των ατόμων ~10^-10 m.

Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής

Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών

Μονάδες & Διανύσματα: Πρότυπα και μονάδες. Διαστάσεις. Διάνυσμα θέσης. Μοναδιαίο διάνυσμα. Συνιστώσες διανύσματος. Γινόμενα διανυσμάτων. Είδη διανυσμάτων. Παράγωγος διανύσματος. Προβλήματα. Κινητική Υλικού Σημείου:Ευθύγραμμη κίνηση. Μέση και στιγμιαία ταχύτητα, επιτάχυνση. Επίπεδη κίνηση. Φυσικές συντεταγμένες. Καμπυλόγραμμη κίνηση στο χώρο. Συστήματα συντεταγμένων. Ανεξαρτησία κινήσεων. Αρχικές συνθήκες. Κυκλική κίνηση. Παραδείγματα-Προβλήματα. Δυνάμεις και Κίνηση:Νόμοι Νεύτωνα. Είδη δυνάμεων. Πεδία δυνάμεων. Βαρυτική αλληλεπίδραση. Μάζα αδράνειας και μάζα βαρύτητας. Τριβή. Ισορροπία δυνάμεων. Παραδείγματα-Προβλήματα. Συστήματα Αναφοράς: Σχετική ταχύτητα. Μετασχηματισμός του Γαλιλαίου. Αδρανειακά και μη-αδρανειακά συστήματα αναφοράς. Δυνάμεις αδράνειας. Αρχές σχετικότητας και ισοδυναμίας. Κίνηση σε στρεφόμενο σύστημα αναφοράς. Φυγόκεντρη δύναμη και δύναμη Coriolis. Παραδείγματα-Προβλήματα. Ενέργεια & Νόμοι της Διατήρησης:Ώση. Ενέργεια. Έργο. Συντηρητικές δυνάμεις. Κινητική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια. Ισχύς. Γραμμική ορμή, γωνιακή ορμή και ροπή δύναμης. Νόμοι διατήρησης. Νόμοι Κέπλερ. Παραδείγματα-Προβλήματα. Συστήματα Υλικών Σημείων: Μηχανικό σύστημα υλικών σημείων. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. Εσωτερική ενέργεια. Κίνηση κέντρου μάζας. Σύστημα αναφοράς κέντρου μάζας. Ορμή, ενέργεια και γωνιακή ορμή συστήματος. Κρούσεις. Συστήματα μεταβαλλόμενης μάζας. Παραδείγματα-Προβλήματα. Μηχανικές Ταλαντώσεις: Απλή αρμονική ταλάντωση. Χαρακτηριστική εξίσωση, ενέργεια. Το εκκρεμές. Υπέρθεση ταλαντώσεων. Φθίνουσες ταλαντώσεις. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συντονισμός πλάτους και ενέργειας. Παραδείγματα-Προβλήματα.

Διδάσκονται οι ΄έννοιες: Μονάδες & Διανύσματα - Κινητική Υλικού Σημείου - Δυνάμεις και Κίνηση - Συστήματα Αναφοράς - Ενέργεια & Νόμοι της Διατήρησης - Συστήματα Υλικών Σημείων - Μηχανικές Ταλαντώσεις

Το μάθημα προσφέρει τις βασικές γνώσεις για το ηλεκτροστατικό και το μαγνητοστατικό πεδίο στο κενό και στην ύλη σε εισαγωγικό επίπεδο και αποτελεί το απαραίτητο υπόβαθρο για το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων του 3ου εξαμήνου και το μάθημα του Ηλεκτρομαγνητισμού του 6ου εξαμήνου. 

Εισαγωγή στην Ειδική Σχετικότητα και Σύγχρονη Φυσική