Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοηθούν οι βασικές αρχές διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Μέσω παραδειγμάτων θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν τα στάδια διαχείρισης μίας κρίσης (Πρόληψη – Προετοιμασία – Ανταπόκριση – Ανάκαμψη) και ιδιαίτερα η επικοινωνία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Στα πλαίσια αυτά θα εστιαστούμε στους τρόπους και τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνιακή διαχείριση μιας κρίσης. Τέλος θα παρουσιαστούν επιμέρους θέματα που αφορούν και αναφέρονται και στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως οι σχέσεις με την κοινότητα με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση και αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων.

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιασθούν οι νομικές πτυχές του Διαδικτύου υπό μια διατομεακή προσέγγιση. Αναλύονται ζητήματα που αφορούν το Διαδίκτυο ως ένα ΜΜΕ, αλλά και ως χώρος διεξαγωγής συναλλαγών, στον οποίο ανθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και παρέχονται νέες υπηρεσίες που προστατεύονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Περαιτέρω, εξετάζονται ζητήματα προστασίας των χρηστών και προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, ζητήματα ευθύνης των διαμεσολαβητών παροχής υπηρεσιών και ζητήματα σύναψης δικαιοπραξιών και ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ενώ σημαντικό βάρος δίνεται στην ανάλυση των αδικημάτων που τελούνται στο διαδίκτυο.

Στο διεπιστημονικό αυτό μάθημα εξετάζονται αρχικά οι δραστηριότητες των κρατών και του ιδιωτικού τομέα στο διάστημα καθώς και το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν την εξερεύνηση και οικονομική εκμετάλλευση του διαστήματος. Εξετάζεται η συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη διαστημικών εφαρμογών, παρουσιάζονται τα ερευνητικά πειράματα που διενεργούνται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις υποστηρικτικές δράσεις των επανδρωμένων αποστολών στο διάστημα. Ο διαστημικός τομέας έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται η διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα αλλά και η πρόταση Κανονισμού για τον Οργανισμό της ΕΕ για το διαστημικό πρόγραμμα. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) στην ανάπτυξη της διαστημικής πολιτικής στην Ευρώπη ενώ γίνεται και μια παρουσίαση των σημαντικότερων προγραμμάτων και συνεργασιών της ESA, όπως είναι η πρόσφατη συνεργασία με τη NASA στο πλαίσιο του Προγράμματος Artemis σχετικά με την αποστολή ανθρώπων στη Σελήνη μέχρι το 2024. Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται όλοι οι όροι και οι διαδικασίες αδειοδότησης διαστημικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ και την Ελλάδα, η εποπτεία αυτών καθώς το καθεστώς ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από διαστημικά αντικείμενα, ενώ γίνεται αναφορά και στο νεοσύστατο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις επενδύσεις των κρατών αλλά και των ιδιωτών στον διαστημικό τομέα, ενώ θα εξεταστούν και οι στρατηγικές και πολιτικές των κρατών για το διάστημα. Τέλος, θα παρουσιαστεί το τμήμα εκείνο του ερευνητικού έργου του ΑΠΘ που αφορά το διάστημα.

Στον παγκόσμιο, αλλά και στους εθνικούς στίβους ανανεώνονται και πολλαπλασιάζονται δυναμικά οι δρώντες-επηρεαστές. Παράλληλα, αλλάζουν οι δυνητικοί πρωταγωνιστές ή και οι δυνάμει κυρίαρχοι. Μέσω των αλματωδών ψηφιακών εξελίξεων (Cyber-in-security, cyber-attacks, enemy anonymity and invisibility) οι ισορροπίες αλλάζουν. Ανατράπηκαν πολλά ‘παραδοσιακά’ δεδομένα και πρώην ‘σταθερές’. Το επικοινωνιακό φαίνεσθαι και γίγνεσθαι μεταλλάσσεται και μετεξελίσσεται σε ασαφή περιβάλλοντα και σε στίβους αυξανόμενου ρίσκου. Τα ζητήματα και οι όροι ασφάλειας και προστασίας αλλάζουν ριζικά τόσο σε ατομικό, όσο και συλλογικό-κρατικό επίπεδο. Επιτελεστικά, η στρατηγική επικοινωνία περιπλέκεται, εξελίσσεται ραγδαία και άκρως επιδραστικά. Κάθε κοπής επιδέξιοι ετοιμοπόλεμοι δρώντες είναι σε θέση να επιφέρουν de facto τετελεσμένα, ενώ πρώην ισχυροί αντίπαλοι μπορεί να βρεθούν έκπληκτοι πληγέντες, αλλά σε επιχειρησιακή αμηχανία και αδράνεια. Η Στρατηγική Πολιτική Επικοινωνία αποτελεί μία ιδιάζουσα, αγωνιστική και επίμαχη διαδικασία πραγμάτευσης και παρουσίασης των θέσεων των δρώντων δυναμικά. Στην ψηφιακή εποχή που μας διέπει και καθορίζει, καθίσταται ιδιαζόντως ανταγωνιστική, ενώ πληθαίνουν οι άγνωστοι κίνδυνοι και οι απροσμέτρητες παράμετροι.

2η ΔΙΑΛΕΞΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-2020.ppt2η ΔΙΑΛΕΞΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-2020.ppt3η ΔΙΑΛΕΞΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-2020.ppt3η ΔΙΑΛΕΞΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-2020.pptΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΪΤΑΤΖΗ---PR-IN-INFOSOC---2008.docΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΪΤΑΤΖΗ---PR-IN-INFOSOC---2008.doc

ΔτΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Δίκαιο και Πολιτική

Το μάθημα εστιάζει στις τεχνολογίες της επικοινωνίας και της διαχείρισης πληροφοριακών ροών δεδομένων, ένα σύγχρονο πεδίο με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα. Σκοπός είναι να παρουσιαστούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα μαζί με σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές που θα μπορούν να αφομοιωθούν, το ίδιο εύκολα, από άτομα με τεχνολογικό υπόβαθρο, ειδικούς των μέσων και της επικοινωνίας και, κυρίως, από απλούς χρήστες, προερχόμενους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, που όμως συναντούν τις τεχνολογίες αυτές στην καθημερινή κοινωνική και επαγγελματική τους δραστηριότητα. Γίνεται μια αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των (νέων) μέσων, καταγράφωντας και αναδεικνύοντας τις διαφοροποιήσεις και συσχετίσεις μεταξύ παραδοσιακών, ηλεκτρονικών, ψηφιακών και νέων μορφών διαμεσικής παρουσίας και επικοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στη σημερινή κατάσταση μετάβασης από τις διαδικτυακές υπηρεσίες 2ης γενιάς (Web 2.0) στον Σημασιολογικό Ιστό και το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Web 3.0/ Semantic Web, Internet of Things -IoT). Ανάμεσα στα επιμέρους αντικείμενα περιλαμβάνεται η παραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου, αξιοποιώντας εργαλεία και αλγορίθμους της Ψηφιακής Δημοσιογραφίας (Digital Journalism). Μεταξύ άλλων, εδώ εντάσσονται θέματα δικανικής και σημασιολογικής ανάλυσης (digital forensics, multimedia semantics), πρακτικές σύνοψης και οπτικοποίησης δεδομένων (data summarization and visualization), υπηρεσίες και εφαρμογές χωροχρονικής επίγνωσης και πλαισίωσης (time-, location and context awareness) κ.ά. Έτσι, δίνεται έμφαση στην έννοια της αλήθειας και αντικειμενικότητας, σε διαδικασίες ελέγχου γεγονότων (fact checking), σε μηχανισμούς διασταύρωσης των συμβάντων και επικύρωσης των ειδήσεων, ευρύτερα σε εργαλεία και αυτοματισμούς που εξετάζονται, κατά βάση, από την τεχνολογική τους οπτική.