Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()

Φωτοσύνθεση: φωτεινές αντιδράσεις. Φωτοσυνθετική δέσμευση και αναγωγή του άνθρακα (κύκλοι C3, C2). Συστήματα αύξησης της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα. Το νερό και οι διεργασίες μεταφοράς του. Ανόργανη θρέψη των φυτών. Αύξηση και ανάπτυξη: φυτικές ορμόνες, επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη, μηχανισμοί άνθησης. Ωρίμανση καρπών και γήρανση 

Αντίδραση χερσαίων και υδρόβιων φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις. Στρατηγικές και μηχανισμοί των φυτών έναντι αβιοτικών καταπονήσεων. Υδατική καταπόνηση (αντοχή των φυτών στην ξηρασία και στον παγετό). Επιπτώσεις της αλατότητας στα φυτά και μηχανισμοί προσαρμογής και αντοχής σε αλατούχα εδάφη. Ωσμωτική ρύθμιση και ο ρόλος της στην ανθεκτικότητα στην ξηρασία και την αλατότητα. Καταπόνηση από έλλειψη οξυγόνου. Ακραίες θερμοκρασίες και προσαρμογή των φυτών. Οξειδωτικό στρες. Όξινη βροχή και οι επιπτώσεις της. Επιβλαβής επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Βαρέα μέταλλα: Διαθεσιμότητα των ιόντων και ο ρόλος τους στο μεταβολισμό των φυτών, απόκριση των φυτών (μορφολογικές, φυσιολογικές και βιοχημικές προσαρμογές, μηχανισμοί και στρατηγικές έναντι της τοξικής δράσης των μετάλλων. Υπερσυσσώρευση μετάλλων και η οικολογική της σημασία. Καταπόνηση από ανεπάρκεια και περίσσεια φωτός και θρεπτικών αλάτων σε υδρόβια μακρόφυτα.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των προκαρυωτικών κυττάρων, των ιών, όπως επίσης και της ποικιλότητας τους. Σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, εξετάζονται οι βασικες αρχες τις μικροβιολογίας που σχετίζονται με τη γενετική μικροοργανισμών,την ανταλλαγή γενετικού υλικού, τις μεταλλάξεις και την μικροβιακή αύξηση. 

Αρχές Συστηματικής Ζωολογίας. Εισαγωγή στη Ζωολογία.
Πρωτόζωα. Ιστοί. Προέλευση και εξέλιξη των ζώων. Μορφολογία, ανατομία,
βιολογία, οικολογία, και ταξινόμηση των: Σπόγγων, Κνιδοζώων, Κτενοφόρων,
Πλατυελμίνθων, Ασχελμίνθων, Μαλακίων, Δακτυλιοσκωλήκων, Αρθροπόδων, Εχινοδέρμων
και μικρότερων φυλών. Φυλογένεση των Πρωκτοστομίων, Αμφιπλευροσυμμετρικών
Ακοιλωματικών, Ψευδοκοιλωματικών και Ευκοιλωματικών ζωικών οργανισμών.
Ωφελούμενος Αριθμός Τμημάτων: Γεωπονία - Κτηνιατρική

Προέλευση και φυλογενετικές σχέσεις Χορδοτών. Μορφολογία, ανατομία και ταξινόμηση Χορδοτών. Εισαγωγή στα Σπονδυλωτά. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των Αγνάθων, Χονδριχθύων και Οστεϊχθύων. Εισαγωγή στα τετράποδα, οι μεταβολές των συστημάτων κατά τη μετάβαση από το νερό στη χέρσο. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Αμφιβίων. Η πλήρης προσαρμογή στο χερσαίο περιβάλλον - τα αμνιωτά ζώα. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσει Ερπετών, Τα ενδόθερμα ζώα. Προέλευση πτηνών και θηλαστικών. Μορφολογία, ανατομία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Πτηνών και Θηλαστικών.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()