Στοχεύει να δείξει στο φοιτητή την πολυσυλλεκτικότητα της βιοτεχνολογίας ως συγκερασμό της βασικής γνώσης που προέρχεται από διάφορα πεδία της επιστήμης. Μέσα από την ανάπτυξη και ανάλυση βιοτεχνολογικών εφαρμογών που αφορούν την υγεία, τη γεωργία-κτηνοτροφία, τη βιομηχανία, το περιβάλλον και τον ίδιο τον άνθρωπο στοχεύει να δώσει τη μάθηση ώστε ο φοιτητής να κατανοήσει το σημαντικό ρόλο των μικροοργανισμών στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη καθώς και τους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τη σύνδεση της βασικής γνώσης με την παραγωγική διαδικασία Δεξιότητες: Η απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης διαφόρων μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και η εξοικείωση του φοιτητή με τη μεθοδολογία ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παραγομένων προϊόντων.

Γενετική ευκαρυωτών. Νόμοι του Μέντελ. Χρωμοσωματική θεωρία της κληρονομικότητας. Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Καθορισμός του φύλου. Προεκτάσεις της Μεντελικής Ανάλυσης. Γενετικές αλληλεπιδράσεις και περιβάλλον. Γενότυπος-φαινότυπος. Σύνδεση σε διπλοειδείς οργανισμούς. Χαρτογράφηση γονιδίων. Μηχανισμοί δημιουργίας φυσικών μεταλλάξεων. Κυτταρογενετική-δομικές και αριθμητικές χρωμοσωματικές μεταλλάξεις.

Oργάνωση του γονιδιώματος του ανθρώπου. Χαρτογράφηση γονιδίων του ανθρώπου. Χρωμοσώματα του ανθρώπου, αριθμητικές και δομικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες. Καθορισμός του φύλου. Μονογονιδιακές ασθένειες. Oι αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου και συχνές αιμοσφαιρινοπάθειες. Ποικιλότητα στο μεταβολισμό και ασθένειες. Πολυπαραγοντικές ασθένειες. Φαρμακογενετική- οικογενετική. Γενετική της ανάπτυξης. Ανθρώπινοι πληθυσμοί. Προγεννητική διάγνωση, μαζικός γενετικός έλεγχος, γενετική καθοδήγηση. Θεραπεία γενετικών ασθενειών.

ΣΚΟΠΟΣ: Κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του γονιδίου. Κατανόηση της οργάνωσης του γονιδιώματος, των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του. Ανάλυση απλών γονιδίων μέχρι πολύπλοκων γονιδιωμάτων. Κατανόηση και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης του γενετικού υλικού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:Εισαγωγή – γονίδιο: παλαιότερες και σύγχρονες απόψεις- Η μοριακή δομή του χρωμοσώματος (προκαρυωτικού-ευκαρυωτικού) - Μεταγραφικές μονάδες - Αναδιατάξεις του χρωμοσωματικού DNA - Μοριακή γενετική της ζύμης - Κατασκευή τεχνητών χρωμοσωμάτων ζύμης (YACs) - Μηχανισμοί διατήρησης γονιδιακών αντιγράφων - Φορείς κλωνοποίησης γενετικού υλικού - Βιβλιοθήκες γενετικού υλικού - Μέθοδοι ανάλυσης γενετικού υλικού (DNA-RNA-ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ)

Προέλευση και φυλογενετικές σχέσεις Χορδοτών. Μορφολογία, ανατομία και ταξινόμηση Χορδοτών. Εισαγωγή στα Σπονδυλωτά. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των Αγνάθων, Χονδριχθύων και Οστεϊχθύων. Εισαγωγή στα τετράποδα, οι μεταβολές των συστημάτων κατά τη μετάβαση από το νερό στη χέρσο. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Αμφιβίων. Η πλήρης προσαρμογή στο χερσαίο περιβάλλον - τα αμνιωτά ζώα. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσει Ερπετών, Τα ενδόθερμα ζώα. Προέλευση πτηνών και θηλαστικών. Μορφολογία, ανατομία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Πτηνών και Θηλαστικών.

Εισαγωγή των φοιτητών στο θεματικό πεδίο της οικολογίας. Κατανόηση βασικών οικολογικών εννοιών, θεωριών και διεργασιών.

Κατανόηση και εφαρμογή θεωριών μάθησης, μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης. 

Ενισχυτική διδασκαλία από 17 Υποψήφιους Διδάκτορες ή Μεταπτυχιακούς Φοιτητές σε φοιτητές που εκπονούν "Διπλωματική Εργασία" στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων". 

Κατανόηση των βασικών μηχανισμών που ρυθμίζουν την λειτουργία των πληθυσμών και των βιοκοινοτήτων

Βασικές Αρχές Γονιδιωματικής

Δομική, Συγκριτική, Λειτουργική Γονιδιωματική

Εξωπυρηνική Κληρονομικότητα

Γενετική και Διαχείριση

Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση: α) των μηχανισμών παθογένειας των προκαρυωτικών μικροοργανισμών, β) των μηχανισμών ελέγχου της μικροβιακής αύξησης, γ) των αλληλεπιδράσεων των μικροοργανισμών με το περιβάλλον τους, δ) των επιπτώσεων αυτών των αλληλεπιδράσεων και ε) τα μέσα ελέγχου των μικροοργανισμών, καθώς και τις κλινικές διαγνωστικές μεθόδους.

Ορισμός και αντικείμενο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Σχολική ψυχολογία και εξελικτική ψυχολογία. Ωρίμανση και μάθηση. Ετοιμότητα για μάθηση. Γνωστική ανάπτυξη. Η θεωρία του Piaget. Νοημοσύνη και μάθηση και παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη νοημοσύνης. Συναισθηματική νοημοσύνη και η ανάπτυξή της στο σχολικό πλαίσιο. Θεωρίες Μάθησης. Κλασική εξαρτημένη μάθηση, Μάθηση με δοκιμή και πλάνη-Συντελεστική μάθηση, Μάθησης λύσης προβλημάτων-Ενορατική μάθηση, Μάθηση με παρατήρηση και μίμηση-κοινωνική μάθηση. Εφαρμογές των θεωριών μάθησης, σύγκριση και κριτική. Μνήμη, παράγοντες που την επηρεάζουν και μοντέλα επεξεργασίας των πληροφοριών. Κίνητρα: Θεωρητικές προσεγγίσεις, κίνητρα επίδοσης και κίνητρα μάθησης. Επιδίωξη/αποφυγή επιτυχίας. Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην ανάπτυξη των κινήτρων. Φροντιστήρια-Εργαστήρια: Συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς και μαθητές σχετικά με τη διαχείριση της σχολικής τάξης. Ανάλυση περιπτώσεων στις ακόλουθες θεματικές: Διαχείριση προβλημάτων. Γνωστικές θεωρίες μάθησης. Γλωσσική, κοινωνική, γνωστική και ψυχολογική ανάπτυξη φοιτητών. Συμπεριφορικές και κοινωνικές θεωρίες μάθησης. Κίνητρα μάθησης. Οικογένεια και μάθηση. Αποτελεσματική διδασκαλία. Νοημοσύνη.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των εξελικτικών μηχανισμών που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της ελληνικής χλωρίδας. Αναλύονται οι επιμέρους χλωριδικές ενότητες και δίνεται έμφαση στα απειλούμενα φυτικά είδη, τη διατήρηση και την προστασία τους.