Στοχεύει στο να κατανοήσει ο φοιτητής τη δυνατότητα των ανώτερων οργανισμών να αναγνωρίζουν τα «εαυτά» από τα «μη εαυτά» συστατικά και να διαθέτουν φυσικούς έμφυτους ή επίκτητους μηχανισμούς άμυνας που τελικά τα καταστρέφουν. Η υποστήριξη του φοιτητή ώστε να εξοικοιωθεί με τους πολύπλοκους μηχανισμούς αντίστασης του ξενιστή σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς μολυσματικούς παράγοντες. Δεξιότητες: Η απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης των διαφόρων πληθυσμών κυττάρων του ανοσοβιολογικού συστήματος σε συνδυασμό με την απόκτηση γνώσης για τη χρησιμοποίηση των αντισωμάτων αποτελούν βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, τη διάγνωση αλλά και την ανοσοτεχνολογία και τις εφαρμογές που τη συνοδεύουν.

Ερμηνεία της έννοιας αειφορίας – αειφορικής χρήσης φυσικών πόρων. Oι νόμοι της Ύλης και Ενέργειας και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Αειφορική ανάπτυξη. Ιστορική αναδρομή. Oρισμοί-αρχές διαχείρισης οικοσυστημάτων. Oικολογική θεωρία και διαχείριση οικολογικών συστημάτων. Διαδικασίες/στάδια στη διαχείριση οικοσυστημάτων. Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων. Διαχείριση άγριας πανίδας/ενδιαιτημάτων. Διαχείριση εσωτερικών υδάτων και λεκανών απορροής. Διαχείριση προστατευομένων περιοχών. Αποκατάσταση. Αρχές αειφορικής κοινωνίας. Πολιτική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.

Η κατανόηση της κατανομής των φυτικών και ζωικών ειδών, καθώς και των κοινοτήτων που αυτά συγκροτούν, στο χώρο και το χρόνο. Περιεχόμενο: Οικολογική Βιογεωγραφία: Αβιοτικοί - βιοτικοί παράγοντες και διαπλάσεις. Ιστορική Βιογεωγραφία. Αρχές ειδογένεσης. Διασπορά των οργανισμών. Μεταναστεύσεις. Πρότυπα εξάπλωσης. Ενδημισμός. Βιοπεριοχές των ηπείρων και των ωκεανών. Νησιωτική Βιογεωγραφία. Επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην εξάπλωση των οργανισμών.

Η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών ανάπτυξης των οργανισμών από το στάδιο του ζυγωτού μέχρι το στάδιο της γέννησης.

προέλευση, εξέλιξη και βιολογική φύση του ανθρώπινου είδους

Στοχεύει να δείξει στο φοιτητή την πολυσυλλεκτικότητα της βιοτεχνολογίας ως συγκερασμό της βασικής γνώσης που προέρχεται από διάφορα πεδία της επιστήμης. Μέσα από την ανάπτυξη και ανάλυση βιοτεχνολογικών εφαρμογών που αφορούν την υγεία, τη γεωργία-κτηνοτροφία, τη βιομηχανία, το περιβάλλον και τον ίδιο τον άνθρωπο στοχεύει να δώσει τη μάθηση ώστε ο φοιτητής να κατανοήσει το σημαντικό ρόλο των μικροοργανισμών στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη καθώς και τους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τη σύνδεση της βασικής γνώσης με την παραγωγική διαδικασία Δεξιότητες: Η απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης διαφόρων μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και η εξοικείωση του φοιτητή με τη μεθοδολογία ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παραγομένων προϊόντων.

Γενετική ευκαρυωτών. Νόμοι του Μέντελ. Χρωμοσωματική θεωρία της κληρονομικότητας. Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Καθορισμός του φύλου. Προεκτάσεις της Μεντελικής Ανάλυσης. Γενετικές αλληλεπιδράσεις και περιβάλλον. Γενότυπος-φαινότυπος. Σύνδεση σε διπλοειδείς οργανισμούς. Χαρτογράφηση γονιδίων. Μηχανισμοί δημιουργίας φυσικών μεταλλάξεων. Κυτταρογενετική-δομικές και αριθμητικές χρωμοσωματικές μεταλλάξεις.

Oργάνωση του γονιδιώματος του ανθρώπου. Χαρτογράφηση γονιδίων του ανθρώπου. Χρωμοσώματα του ανθρώπου, αριθμητικές και δομικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες. Καθορισμός του φύλου. Μονογονιδιακές ασθένειες. Oι αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου και συχνές αιμοσφαιρινοπάθειες. Ποικιλότητα στο μεταβολισμό και ασθένειες. Πολυπαραγοντικές ασθένειες. Φαρμακογενετική- οικογενετική. Γενετική της ανάπτυξης. Ανθρώπινοι πληθυσμοί. Προγεννητική διάγνωση, μαζικός γενετικός έλεγχος, γενετική καθοδήγηση. Θεραπεία γενετικών ασθενειών.

ΣΚΟΠΟΣ: Κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του γονιδίου. Κατανόηση της οργάνωσης του γονιδιώματος, των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του. Ανάλυση απλών γονιδίων μέχρι πολύπλοκων γονιδιωμάτων. Κατανόηση και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης του γενετικού υλικού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:Εισαγωγή – γονίδιο: παλαιότερες και σύγχρονες απόψεις- Η μοριακή δομή του χρωμοσώματος (προκαρυωτικού-ευκαρυωτικού) - Μεταγραφικές μονάδες - Αναδιατάξεις του χρωμοσωματικού DNA - Μοριακή γενετική της ζύμης - Κατασκευή τεχνητών χρωμοσωμάτων ζύμης (YACs) - Μηχανισμοί διατήρησης γονιδιακών αντιγράφων - Φορείς κλωνοποίησης γενετικού υλικού - Βιβλιοθήκες γενετικού υλικού - Μέθοδοι ανάλυσης γενετικού υλικού (DNA-RNA-ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ)

Προέλευση και φυλογενετικές σχέσεις Χορδοτών. Μορφολογία, ανατομία και ταξινόμηση Χορδοτών. Εισαγωγή στα Σπονδυλωτά. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των Αγνάθων, Χονδριχθύων και Οστεϊχθύων. Εισαγωγή στα τετράποδα, οι μεταβολές των συστημάτων κατά τη μετάβαση από το νερό στη χέρσο. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Αμφιβίων. Η πλήρης προσαρμογή στο χερσαίο περιβάλλον - τα αμνιωτά ζώα. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσει Ερπετών, Τα ενδόθερμα ζώα. Προέλευση πτηνών και θηλαστικών. Μορφολογία, ανατομία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Πτηνών και Θηλαστικών.

Εισαγωγή των φοιτητών στο θεματικό πεδίο της οικολογίας. Κατανόηση βασικών οικολογικών εννοιών, θεωριών και διεργασιών.

Κατανόηση και εφαρμογή θεωριών μάθησης, μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης.