Ενισχυτική διδασκαλία από 17 Υποψήφιους Διδάκτορες ή Μεταπτυχιακούς Φοιτητές σε φοιτητές που εκπονούν "Διπλωματική Εργασία" στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων". 

Κατανόηση των βασικών μηχανισμών που ρυθμίζουν την λειτουργία των πληθυσμών και των βιοκοινοτήτων

Βασικές Αρχές Γονιδιωματικής

Δομική, Συγκριτική, Λειτουργική Γονιδιωματική

Εξωπυρηνική Κληρονομικότητα

Γενετική και Διαχείριση

Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση: α) των μηχανισμών παθογένειας των προκαρυωτικών μικροοργανισμών, β) των μηχανισμών ελέγχου της μικροβιακής αύξησης, γ) των αλληλεπιδράσεων των μικροοργανισμών με το περιβάλλον τους, δ) των επιπτώσεων αυτών των αλληλεπιδράσεων και ε) τα μέσα ελέγχου των μικροοργανισμών, καθώς και τις κλινικές διαγνωστικές μεθόδους.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των εξελικτικών μηχανισμών που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της ελληνικής χλωρίδας. Αναλύονται οι επιμέρους χλωριδικές ενότητες και δίνεται έμφαση στα απειλούμενα φυτικά είδη, τη διατήρηση και την προστασία τους.

Προβιολογική εξέλιξη & θεωρίες για την προέλευση της ζωής. Η σημασία των μαζικών εξαφανίσεων στην εξελικτική διαδικασία. Oμοιομορφία και ποικιλομορφία. Γενετική συνέχεια και αλλαγή. Μετάλλαξη και γενετική ποικιλότητα. Διαφοροποίηση. Προσαρμογή και προσαρμοστικότητα. Δαρβινισμός & νεοδαρβινική προσέγγιση. Η έννοια της φυσικής επιλογής. Τα είδη της Φ.Ε.: φυσιολογικοποιούσα, ισοζυγούσα και κατευθύνουσα (ανάπτυξη παραδειγμάτων από το εργαστήριο και τη φύση). Τεχνητή επιλογή. Συχνοεξαρτώμενη επιλογή. Τυχαία γενετική απόκλιση και αρχή του ιδρυτή. Πληθυσμοί, φυλές, υποείδη, ημιείδη, υπερείδη και αδελφά ή κρυπτικά είδη. Ασυνέχεια των ατόμων και των ομάδων τους. Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης (προ- και μετα-συζευτικοί). Παρθενογενετικοί οργανισμοί και εξελικτική διαδικασία. Ειδογένεση και πρότυπα σχηματισμού των ειδών. Η έννοια του βιολογικού είδους. Εξελικτικά πρότυπα. Η εξέλιξη ως δημιουργική διαδικασία: προβληματισμοί για τις έννοιες της προόδου, της «οπισθοδρόμησης» ή της αλλαγής. Μοριακές τεχνικές στη μελέτη των πληθυσμών. Σύγχρονες απόψεις για τις έννοιες του γενοτύπου και του φαινοτύπου σε σχέση με το περιβάλλον. Στοιχεία - Αρχές της γενετικής πληθυσμών. Εξέλιξη του ανθρώπου και της ιδιαίτερης κοινωνικότητάς του. 

Το μάθημα "Επιστημονικά κείμενα της Βιολογίας στην Αγγλική" έχει στόχο να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/ριες με θεωρίες, όρους και έννοιες που σχετίζονται με την επιστήμη της Βιολογίας μέσα από αγγλικά επιστημονικά κείμενα.

4η Εργαστηριακή Άσκηση του μαθήματος Φυσιολογία Φυτών (Π. Μαλέα) Τίτλος Άσκησης:Χρόνος Πλασμόλυσης, Μέτρηση οσμωτικής πίεσης φυτικών κυττάρων, Ανταγωνισμός ιόντων

Διαφορικές εξισώσεις. Εξισώσεις διαφορών. Μαθηματικά μοντέλα στη βιολογία. Μελέτη ισορροπίας. Ευστάθεια.Θεωρεία πιθανοτήτων. Κατανομές συχνοτήτων. Εκτίμηση παραμέτρων κατανομής (σημειακή και σε διάστημα). Δοκιμασία υποθέσεων. Γραμμική παλινδρόμηση, συσχέτιση.