Προβιολογική εξέλιξη & θεωρίες για την προέλευση της ζωής. Η σημασία των μαζικών εξαφανίσεων στην εξελικτική διαδικασία. Oμοιομορφία και ποικιλομορφία. Γενετική συνέχεια και αλλαγή. Μετάλλαξη και γενετική ποικιλότητα. Διαφοροποίηση. Προσαρμογή και προσαρμοστικότητα. Δαρβινισμός & νεοδαρβινική προσέγγιση. Η έννοια της φυσικής επιλογής. Τα είδη της Φ.Ε.: φυσιολογικοποιούσα, ισοζυγούσα και κατευθύνουσα (ανάπτυξη παραδειγμάτων από το εργαστήριο και τη φύση). Τεχνητή επιλογή. Συχνοεξαρτώμενη επιλογή. Τυχαία γενετική απόκλιση και αρχή του ιδρυτή. Πληθυσμοί, φυλές, υποείδη, ημιείδη, υπερείδη και αδελφά ή κρυπτικά είδη. Ασυνέχεια των ατόμων και των ομάδων τους. Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης (προ- και μετα-συζευτικοί). Παρθενογενετικοί οργανισμοί και εξελικτική διαδικασία. Ειδογένεση και πρότυπα σχηματισμού των ειδών. Η έννοια του βιολογικού είδους. Εξελικτικά πρότυπα. Η εξέλιξη ως δημιουργική διαδικασία: προβληματισμοί για τις έννοιες της προόδου, της «οπισθοδρόμησης» ή της αλλαγής. Μοριακές τεχνικές στη μελέτη των πληθυσμών. Σύγχρονες απόψεις για τις έννοιες του γενοτύπου και του φαινοτύπου σε σχέση με το περιβάλλον. Στοιχεία - Αρχές της γενετικής πληθυσμών. Εξέλιξη του ανθρώπου και της ιδιαίτερης κοινωνικότητάς του. 

Το μάθημα "Επιστημονικά κείμενα της Βιολογίας στην Αγγλική" έχει στόχο να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/ριες με θεωρίες, όρους και έννοιες που σχετίζονται με την επιστήμη της Βιολογίας μέσα από αγγλικά επιστημονικά κείμενα.

4η Εργαστηριακή Άσκηση του μαθήματος Φυσιολογία Φυτών (Π. Μαλέα) Τίτλος Άσκησης:Χρόνος Πλασμόλυσης, Μέτρηση οσμωτικής πίεσης φυτικών κυττάρων, Ανταγωνισμός ιόντων

Πεδίο, κλάδοι και βασικές έννοιες των επιστημών της αγωγής (αγωγή, παιδεία, μόρφωση, κοινωνικοποίηση, διδασκαλία, μάθηση). Αντικείμενο και μέθοδοι της παιδαγωγικής έρευνας. Ιστορική, αναλυτική και συνθετική έρευνα. Θεωρίες της παιδαγωγικής και σχέση θεωρίας με πράξη. Εκπαίδευση, κατάρτιση και ιδεολογία. Ιδεώδη, σκοπός, στόχοι, λειτουργία και μέλλον της εκπαίδευσης. Ομάδες αναφοράς: παιδί, έφηβος/η, ενήλικος/η, μαθητής/τρια, εκπαιδευτικός, εκπαιδευτής ενηλίκων. Θεσμοί και δομές που παρέχουν αγωγή και εκπαίδευση. Τα ‘παραδείγματα’ της σχολικής εκπαίδευσης: το παραδοσιακό σχολικό παράδειγμα, το συμπεριφοριστικό παράδειγμα, το εποικοδομητικό παράδειγμα, το κριτικό παράδειγμα ‒ γνωρίσματα, κριτική. Πηγές και μέσα μάθησης, προγράμματα σπουδών, μέσα διδασκαλίας, εκπαιδευτική διαδικασία και σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα. 

Διαφορικές εξισώσεις. Εξισώσεις διαφορών. Μαθηματικά μοντέλα στη βιολογία. Μελέτη ισορροπίας. Ευστάθεια.Θεωρεία πιθανοτήτων. Κατανομές συχνοτήτων. Εκτίμηση παραμέτρων κατανομής (σημειακή και σε διάστημα). Δοκιμασία υποθέσεων. Γραμμική παλινδρόμηση, συσχέτιση.

Η κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους τα εμβρυονικά κύτταρα διαφοροποιούνται το ένα από το άλλο αποκτώντας εξειδικευμένες λειτουργίες.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των προκαρυωτικών κυττάρων, των ιών, όπως επίσης και της ποικιλότητας τους. Σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, εξετάζονται οι βασικες αρχες τις μικροβιολογίας που σχετίζονται με τη γενετική μικροοργανισμών,την ανταλλαγή γενετικού υλικού, τις μεταλλάξεις και την μικροβιακή αύξηση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Δομή και λειτουργικά χαρακτηριστικά των Βιολογικών Μακρομορίων. Βασικές τεχνικές μελέτης βιολογικών μακρομορίων. Αντιγραφή νουκλεϊκών οξέων. Επιδιορθωτικοί μηχανισμοί βλαβών στο DNA. Ανασυνδυασμός Μετάθεση Νουκλεϊκών οξέων. Μεταγραφή και Μετάφραση των γενετικών πληροφοριών. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους προκαρυωτικούς οργανισμούς. Γνωστικοί: Κατάρτιση των φοιτητών σε βασικά θέματα Μοριακής Βιολογίας. Βασικές Τεχνικές μελέτης των Μοριακών Μηχανισμών, Βιολογικά Μακρομόρια (Πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα), Μηχανισμοί Αντιγραφής νουκλεϊκών οξέων, Μεταγραφής, και Μετάφρασης, Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. ΣΤΟΧΟΙ: Δεξιότητες: Εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας, Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τη δομή και λειτουργία των βιολογικών μακρομορίων καθώς και των βασικών μηχανισμών αντιγραφής, μεταγραφής μετάφρασης και ρύθμισης της έκφρασης των γενετικών πληροφοριών.

Προέλευση και φυλογενετικές σχέσεις Χορδωτών. Μορφολογία, ανατομία και ταξινόμηση Πρωτοχορδωτών. Εισαγωγή στα Σπονδυλωτά. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των Αγνάθων, Χονδριχθύων και Oστεϊχθύων. Εισαγωγή στα Tetrapoda, οι μεταβολές των συστημάτων κατά τη μετάβαση από το νερό στη χέρσο. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των Αμφιβίων. Η πλήρης προσαρμογή στο χερσαίο περιβάλλον - τα αμνιωτά ζώα. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Ερπετών. Τα ενδόθερμα ζώα. Προέλευση πτηνών και θηλαστικών. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Πτηνών και Θηλαστικών.

Εισαγωγή στη Βιολογία φυτών. Βιολογία φυτικού κυττάρου-Ιστολογία. Υποκυτταρική δομή-Κυτταρική διαίρεση. Φυτικοί ιστοί και ιστολογικά συστήματα.

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές το θεσμικό-νομικό-οικονομικό-εμπορικό και ηθικό πλαίσιο που αφορά τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη χώρα μας, την ευρωπαίκή ένωση και παγκόσμια. Στοχεύει να δώσει εκείνη την απαραίτητη γνώση ώστε ο φοιτητής να γνωρίζει την υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά και επίσης να κατανοήσει την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός νέου διεθνούς διαχειριστικού πλαισίου για τις σύγχρονες ή μελλοντικές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας, το οποίο να διασφαλίζει τον άνθρωπο, την έρευνα και την παραγωγη-διακίνηση-εμπορία των προϊόντων της βιοτεχνολογίας.