Η κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους τα εμβρυονικά κύτταρα διαφοροποιούνται το ένα από το άλλο αποκτώντας εξειδικευμένες λειτουργίες.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των προκαρυωτικών κυττάρων, των ιών, όπως επίσης και της ποικιλότητας τους. Σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, εξετάζονται οι βασικες αρχες τις μικροβιολογίας που σχετίζονται με τη γενετική μικροοργανισμών,την ανταλλαγή γενετικού υλικού, τις μεταλλάξεις και την μικροβιακή αύξηση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Δομή και λειτουργικά χαρακτηριστικά των Βιολογικών Μακρομορίων. Βασικές τεχνικές μελέτης βιολογικών μακρομορίων. Αντιγραφή νουκλεϊκών οξέων. Επιδιορθωτικοί μηχανισμοί βλαβών στο DNA. Ανασυνδυασμός Μετάθεση Νουκλεϊκών οξέων. Μεταγραφή και Μετάφραση των γενετικών πληροφοριών. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους προκαρυωτικούς οργανισμούς. Γνωστικοί: Κατάρτιση των φοιτητών σε βασικά θέματα Μοριακής Βιολογίας. Βασικές Τεχνικές μελέτης των Μοριακών Μηχανισμών, Βιολογικά Μακρομόρια (Πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα), Μηχανισμοί Αντιγραφής νουκλεϊκών οξέων, Μεταγραφής, και Μετάφρασης, Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. ΣΤΟΧΟΙ: Δεξιότητες: Εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας, Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τη δομή και λειτουργία των βιολογικών μακρομορίων καθώς και των βασικών μηχανισμών αντιγραφής, μεταγραφής μετάφρασης και ρύθμισης της έκφρασης των γενετικών πληροφοριών.

Προέλευση και φυλογενετικές σχέσεις Χορδωτών. Μορφολογία, ανατομία και ταξινόμηση Πρωτοχορδωτών. Εισαγωγή στα Σπονδυλωτά. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των Αγνάθων, Χονδριχθύων και Oστεϊχθύων. Εισαγωγή στα Tetrapoda, οι μεταβολές των συστημάτων κατά τη μετάβαση από το νερό στη χέρσο. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των Αμφιβίων. Η πλήρης προσαρμογή στο χερσαίο περιβάλλον - τα αμνιωτά ζώα. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Ερπετών. Τα ενδόθερμα ζώα. Προέλευση πτηνών και θηλαστικών. Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Πτηνών και Θηλαστικών.

Εισαγωγή στη Βιολογία φυτών. Βιολογία φυτικού κυττάρου-Ιστολογία. Υποκυτταρική δομή-Κυτταρική διαίρεση. Φυτικοί ιστοί και ιστολογικά συστήματα.

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές το θεσμικό-νομικό-οικονομικό-εμπορικό και ηθικό πλαίσιο που αφορά τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη χώρα μας, την ευρωπαίκή ένωση και παγκόσμια. Στοχεύει να δώσει εκείνη την απαραίτητη γνώση ώστε ο φοιτητής να γνωρίζει την υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά και επίσης να κατανοήσει την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός νέου διεθνούς διαχειριστικού πλαισίου για τις σύγχρονες ή μελλοντικές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας, το οποίο να διασφαλίζει τον άνθρωπο, την έρευνα και την παραγωγη-διακίνηση-εμπορία των προϊόντων της βιοτεχνολογίας.

Το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος αναφέρεται στα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής ρύπανσης στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, όπως αυτά των μορίων, βιοχημικών μονοπατιών, κυττάρων, ιστών, οργανισμών και πληθυσμών. Επίσης αναφέρεται στις βασικές αρχές βιοπαρακολούθησης και αποτίμησης της ρύπανσης με τη βοήθεια βιομαρτύρων στο πεδίο και στο εργαστήριο, οι οποίες προτείνονται σήμερα από διεθνείς οργανισμούς.

1. Συμπεριφορά των πτηνών. Ακουστική και οπτική επικοινωνία, 2. Κοινωνική συμπεριφορά των πτηνών, 3. Μεταναστεύσεις, 4. Αναπαραγωγή στα πτηνά. Συστήματα ζευγαρώματος, φώλιασμα, επώαση. Πα- ρασιτισμός, 5. Δημογραφία και πληθυσμοί των πτηνών. Θεωρίες του αριθμού των αβγών που αποτί- θενται. Πρότυπα μεταβολής και ρύθμιση πληθυσμών, 6. Σύγχρονες απειλές για τα πτηνά. Προγράμματα προστασίας στην Ελλάδα και αλλού, 7. Σύγκρουση ανθρώπου και πτηνών. Υπεραύξηση πληθυσμών ορι- σμένων ειδών και έλεγχος τους, 8. Τα πτηνά ως βιοδείκτες ρύπανσης και περιβαλλοντικών αλλαγών, 9. Διαχείριση της φύσης προς όφελος των πτηνών. Χρήση ειδικών τεχνικών μελέτης των πτηνών.

Κατανόηση και εφαρμογή των στόχων και αρχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και των ειδικών μεθόδων σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων ΠΕ. Διαμόρφωση προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης των πολιτών για την Διατήρηση Προστατευόμενων Περιοχών βασισμένων στην Βιολογική και Οικολογική ιδιαιτερότητα τους.

Αντίδραση χερσαίων και υδρόβιων φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις. Στρατηγικές και μηχανισμοί των φυτών έναντι αβιοτικών καταπονήσεων. Υδατική καταπόνηση (αντοχή των φυτών στην ξηρασία και στον παγετό). Επιπτώσεις της αλατότητας στα φυτά και μηχανισμοί προσαρμογής και αντοχής σε αλατούχα εδάφη. Ωσμωτική ρύθμιση και ο ρόλος της στην ανθεκτικότητα στην ξηρασία και την αλατότητα. Καταπόνηση από έλλειψη οξυγόνου. Ακραίες θερμοκρασίες και προσαρμογή των φυτών. Οξειδωτικό στρες. Όξινη βροχή και οι επιπτώσεις της. Επιβλαβής επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Βαρέα μέταλλα: Διαθεσιμότητα των ιόντων και ο ρόλος τους στο μεταβολισμό των φυτών, απόκριση των φυτών (μορφολογικές, φυσιολογικές και βιοχημικές προσαρμογές, μηχανισμοί και στρατηγικές έναντι της τοξικής δράσης των μετάλλων. Υπερσυσσώρευση μετάλλων και η οικολογική της σημασία. Καταπόνηση από ανεπάρκεια και περίσσεια φωτός και θρεπτικών αλάτων σε υδρόβια μακρόφυτα.

Εφαρμογή των οικολογικών θεωριών στα σχέδια αποκατάστασης, εργαλεία και τεχνικές αποκατάστασης.

Στη Συγκριτική Φυσιολογία των Ζώων γίνεται η συγκριτική μελέτη της λειτουργικής διαφοροποίησης των φυσιολογικών συστημάτων στα διάφορα είδη ζώων με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση και κατανόηση των μηχανισμών ρύθμισης των διαφόρων φυσιολογικών διαδικασιών. Στη Περιβαλλοντική Φυσιολογία μελετάται σε βάθος η προσαρμογή των φυσιολογικών μηχανισμών με στόχο την επιβίωση των οργανισμών σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες: γενικά, μορφές, τύποι και συστήματα υδατοκαλλιεργειών, απαιτούμενες συνθήκες, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα προστασίας, πρότυπα ποιότητας νερών. Καλλιέργειες φυκών, Artemia, σπόγγων, μαλακίων, καρκινοειδών και ιχθύων. Αρχές γενετικής βελτίωσης. Φυσιολογία αναπαραγωγής και διατροφής καλλιεργούμενων ιχθύων.