Το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος αναφέρεται στα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής ρύπανσης στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, όπως αυτά των μορίων, βιοχημικών μονοπατιών, κυττάρων, ιστών, οργανισμών και πληθυσμών. Επίσης αναφέρεται στις βασικές αρχές βιοπαρακολούθησης και αποτίμησης της ρύπανσης με τη βοήθεια βιομαρτύρων στο πεδίο και στο εργαστήριο, οι οποίες προτείνονται σήμερα από διεθνείς οργανισμούς.

1. Συμπεριφορά των πτηνών. Ακουστική και οπτική επικοινωνία, 2. Κοινωνική συμπεριφορά των πτηνών, 3. Μεταναστεύσεις, 4. Αναπαραγωγή στα πτηνά. Συστήματα ζευγαρώματος, φώλιασμα, επώαση. Πα- ρασιτισμός, 5. Δημογραφία και πληθυσμοί των πτηνών. Θεωρίες του αριθμού των αβγών που αποτί- θενται. Πρότυπα μεταβολής και ρύθμιση πληθυσμών, 6. Σύγχρονες απειλές για τα πτηνά. Προγράμματα προστασίας στην Ελλάδα και αλλού, 7. Σύγκρουση ανθρώπου και πτηνών. Υπεραύξηση πληθυσμών ορι- σμένων ειδών και έλεγχος τους, 8. Τα πτηνά ως βιοδείκτες ρύπανσης και περιβαλλοντικών αλλαγών, 9. Διαχείριση της φύσης προς όφελος των πτηνών. Χρήση ειδικών τεχνικών μελέτης των πτηνών.

Κατανόηση και εφαρμογή των στόχων και αρχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και των ειδικών μεθόδων σχεδιασμού,εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων ΠΕ. Διαμόρφωση προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης των πολιτών για την Διατήρηση Προστατευόμενων Περιοχών βασισμένων στην Βιολογική και Οικολογική ιδιαιτερότητα τους.

Αντίδραση χερσαίων και υδρόβιων φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις. Στρατηγικές και μηχανισμοί των φυτών έναντι αβιοτικών καταπονήσεων. Υδατική καταπόνηση (αντοχή των φυτών στην ξηρασία και στον παγετό). Επιπτώσεις της αλατότητας στα φυτά και μηχανισμοί προσαρμογής και αντοχής σε αλατούχα εδάφη. Ωσμωτική ρύθμιση και ο ρόλος της στην ανθεκτικότητα στην ξηρασία και την αλατότητα. Καταπόνηση από έλλειψη οξυγόνου. Ακραίες θερμοκρασίες και προσαρμογή των φυτών. Οξειδωτικό στρες. Όξινη βροχή και οι επιπτώσεις της. Επιβλαβής επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Βαρέα μέταλλα: Διαθεσιμότητα των ιόντων και ο ρόλος τους στο μεταβολισμό των φυτών, απόκριση των φυτών (μορφολογικές, φυσιολογικές και βιοχημικές προσαρμογές, μηχανισμοί και στρατηγικές έναντι της τοξικής δράσης των μετάλλων. Υπερσυσσώρευση μετάλλων και η οικολογική της σημασία. Καταπόνηση από ανεπάρκεια και περίσσεια φωτός και θρεπτικών αλάτων σε υδρόβια μακρόφυτα.

Εφαρμογή των οικολογικών θεωριών στα σχέδια αποκατάστασης, εργαλεία και τεχνικές αποκατάστασης.

Στη Συγκριτική Φυσιολογία των Ζώων γίνεται η συγκριτική μελέτη της λειτουργικής διαφοροποίησης των φυσιολογικών συστημάτων στα διάφορα είδη ζώων με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση και κατανόηση των μηχανισμών ρύθμισης των διαφόρων φυσιολογικών διαδικασιών. Στη Περιβαλλοντική Φυσιολογία μελετάται σε βάθος η προσαρμογή των φυσιολογικών μηχανισμών με στόχο την επιβίωση των οργανισμών σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες: γενικά, μορφές, τύποι και συστήματα υδατοκαλλιεργειών, απαιτούμενες συνθήκες, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα προστασίας, πρότυπα ποιότητας νερών. Καλλιέργειες φυκών, Artemia, σπόγγων, μαλακίων, καρκινοειδών και ιχθύων. Αρχές γενετικής βελτίωσης. Φυσιολογία αναπαραγωγής και διατροφής καλλιεργούμενων ιχθύων.

Εμβάθυνση στον τρόπο και τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργεί ο οργανισμός μας

Γιατί αναπνέουμε, πως το κατορθώνουμε, ποιοι μηχανισμοί το ελέγχουν, ποια προβλήματα υγείας μπορεί να αντιμετωπίσουμε, πως μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Πως διατηρούμε το υδατικό μας ισοζύγιο, με ποιους μηχανισμούς τα νεφρά μας ελέγχουν και καθαρίζουν το αίμα μας αποβάλλοντας τοξικές και μη χρήσιμες χημικές ενώσεις και ανακυκλώνοντας την μεγαλύτερη ποσότητα νερού.

Πως αφομοιώνουμε τα θρεπτικά συστατικά της τροφής που καταναλώνουμε και πως αυτά μεταφέρονται στο εσωτερικό του οργανισμού.

Αναγκαιότητα της ρύθμισης των λειτουργιών του οργανισμού μέσω του ορμονικού ελέγχου. Σύγκριση με άλλα συστήματα ελέγχου. Εισαγωγή στις ορμόνες, σύνθεση, έκκριση, κατηγορίες ορμονών,μεταφορά, δράση, υποδοχείς, μεταβολισμός. Συστήματα ελέγχου ορμονικής έκκρισης, Αξονας Υποθαλάμου-Υπόφυσης, Υποψήφιες ορμόνες. Ορμονικές διαταραχές