Εμβάθυνση στον τρόπο και τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργεί ο οργανισμός μας

Γιατί αναπνέουμε, πως το κατορθώνουμε, ποιοι μηχανισμοί το ελέγχουν, ποια προβλήματα υγείας μπορεί να αντιμετωπίσουμε, πως μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Πως διατηρούμε το υδατικό μας ισοζύγιο, με ποιους μηχανισμούς τα νεφρά μας ελέγχουν και καθαρίζουν το αίμα μας αποβάλλοντας τοξικές και μη χρήσιμες χημικές ενώσεις και ανακυκλώνοντας την μεγαλύτερη ποσότητα νερού.

Πως αφομοιώνουμε τα θρεπτικά συστατικά της τροφής που καταναλώνουμε και πως αυτά μεταφέρονται στο εσωτερικό του οργανισμού.

Αναγκαιότητα της ρύθμισης των λειτουργιών του οργανισμού μέσω του ορμονικού ελέγχου. Σύγκριση με άλλα συστήματα ελέγχου. Εισαγωγή στις ορμόνες, σύνθεση, έκκριση, κατηγορίες ορμονών,μεταφορά, δράση, υποδοχείς, μεταβολισμός. Συστήματα ελέγχου ορμονικής έκκρισης, Αξονας Υποθαλάμου-Υπόφυσης, Υποψήφιες ορμόνες. Ορμονικές διαταραχές

Περιγραφή της δομής και της δυναμικής των χερσαίων
οικοσυστημάτων με σημείο εκκίνησης τις προσαρμογές των οργανισμών για επιβίωση κάτω από τις συνθήκες του χερσαίου περιβάλλοντος.

Απόκτηση βασικών γνώσεων που αφορούν στις ιδιότητες των συστατικών των τροφίμων και σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την ποιότητα, τη γνησιότητα, τη διατροφική αξία και την τοξικότητα των προϊόντων. 

GREEK NATURE: BIODΙVERSITY, CONSERVATION AND ECOSYSTEM SERVICES

Learning Outcomes

By the end of the course, the students will acquire: (i) a comprehensive overview on the Greek Nature, including main sustainability and conservation issues, and understanding of the factors contributing to the high diversity in flora and fauna, currently present in Greece, ii) knowledge on the characteristics of the Greek Flora and Fauna, including the vegetation diversity, the freshwater and marine ecosystems and the use of molecular markers in studying the Greek fauna, iii) knowledge on representative ecosystems with special interest for flora and fauna, iv) knowledge on the threats and conservation of biodiversity in Greece (including the Natura-2000 Network) as well as on ecosystem services and links to the Sustainable Development Goals

 

General Competences

  • Apply knowledge in practice
  • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
  • Work autonomously
  • Respecting the natural environment and understanding the value of sustainable development

Course Content (Syllabus)

INTRODUCTORY LECTURE

Geological history of Greece, factors influencing the current diversity in the Greek flora and fauna.

MODULE 1: FRESHWATER AND MARINE ECOSYSTEMS 

Freshwater ecosystems. Abiotic environment: Water distribution on earth, lakes and rivers, dam lakes, wetlands, Greek Freshwaters (distribution, morphometry, chemical status), Water Framework Directive 2000/60/EC (Ecological status of Greek lakes). Freshwater zooplankton: Zooplankton morphology, diversity, taxonomy, distribution, the Greek freshwater zooplankton fauna.

Marine Ecosystems. Main oceanographic features of the Mediterranean Sea and climatic differences among basins. Structure and function of Mediterranean marine food webs and habitats. Distribution and description of marine organisms and their role in the marine ecosystem. Exploitation patterns and biomass status of stocks within the framework of Common Fisheries Policy (CFP) and Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Practicals: Aquamaps; FishBase; A dive with an underwater drone; How to crash a fish stock.

MODULE 2: USE OF MOLECULAR MARKERS IN DOCUMENTING BIODIVERSITY

Phylogeography of the Greek fauna (genetic diversity, molecular markers and new genomic approaches) Genetics and conservation.

MODULE 3: TERRESTRIAL FAUNA 

Diversity and conservation status of land snails, amphibians, reptiles, and mammals of Greece. Field trip (optional, only in spring semester): Exploration of habitats diversity in a protected site of the Greek Natura 2000 network and evaluation of their conservation status.

MODULE 4: PLANT BIODIVERSITY

Flora-Vegetation. Glaciations and their influence on the Greek flora; refugia. Plant migration routes towards Greece. Endemism. Floristic regions of Greece. Vegetation differentiation in Greece (main ecological and geographical gradients of vascular plant species distribution at the community level). Field trip (optional, only in spring semester): Visit to Olympus National Park (NATURA2000 site) and the information Center of the Park.

Microflora in terrestrial, marine, and freshwater ecosystems. Diversity, ecology and phylogeography of cyanobacteria and microalgae.

MODULE 5: BIODIVERSITY CONSERVATION AND ECOSYSTEM SERVICES

Threats and Conservation of biodiversity – The Natura 2000 Network. Driving forces and threats to biodiversity. Strategies of biodiversity conservation at European and National level. Natura 2000 network in Greece. Special characteristics of biodiversity in Greece. Biodiversity based ecosystem services. Regulating, Supporting, provisioning and cultural ecosystem services. Practicals:  Natura 2000 database.

Preparation of an assignment (equivalent to 1 ECTS)

 Keywords

Greek Nature, Biodiversity, Conservation, Sustainability, Ecosystem Services, Flora, Fauna.