Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες που αφορούν στη διαχείριση της ετερογένειας στο μάθημα της ξένης γλώσσας (Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση). Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες/οντες μετά το πέρας της επιμόρφωσης θα: κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κατανοήσουν τα είδη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και πώς αυτά επηρεάζουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων σταθμισμένων, αλλά και άτυπης διδακτικής αξιολόγησης για το μάθημα της ξένης γλώσσας έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή τόσο στο πλαίσιο της τάξης όσο και της ατομικής διδασκαλίας και θα κατανοήσουν τη χρησιμότητα της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.