Ανεύρεση ανατύπων επιστημονικών εργασιών μέσω των βιβλιογραφικών πηγών ΑΠΘ και διαδικτύου. Βασικοί κανόνες προφορικής επιστημονικής παρουσίασης

Ταυτοποίηση φυτών με μοριακή προσέγγιση

Αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές.