Σελίδα: 1 2 3 ()

Θεμελιώδεις έννοιες των γεωχωρικών τεχνολογιών και της Ψηφιακής Χαρτογραφίας (μετρήσεις, σφάλματα, ακρίβεια-αξιοπιστία, γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς συντεταγμένων και χαρτογραφικά προβολικά συστήματα). Βάσεις δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems/GIS). Εισαγωγή, επεξεργασία και χωρική ανάλυση δεδομένων στις δύο και τρεις διαστάσεις σε περιβάλλον GIS. Εργαλειοθήκες και επεκτάσεις ενός GIS. Ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα (Digital Elevation Models/DEMs): παραγωγή, αξιολόγηση και εφαρμογές. Τηλεπισκόπηση: δορυφορικές εικόνες και άλλα δεδομένα παρατήρησης και χαρτογράφησης της Γης από το διάστημα, εναέρια και επίγεια μέσα τηλεπισκόπησης (UAVs/drones, LiDAR). Χωρική, φασματική, ραδιομετρική και διαχρονική ανάλυση τηλεπισκοπικών δεδομένων. Στοιχεία Φωτογραμμετρίας. Εφαρμογές. Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS): είδη δεκτών, μέθοδοι μετρήσεων, εφαρμογές. Συνέργια γεωχωρικών και άλλων πληροφοριών. Πρακτική εφαρμογή με γεωχωρικές τεχνολογίες (ανάκτηση, μετρήσεις, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, εξαγωγή αποτελεσμάτων- συμπερασμάτων).

Περιέχει έντυπα αξιολόγησης των μαθημάτων για το ΠΜΣ "ΒΑΦ" του Τμήματος Βιολογίας από τους φοιτητές.
Ανεύρεση ανατύπων επιστημονικών εργασιών μέσω των βιβλιογραφικών πηγών ΑΠΘ και διαδικτύου. Βασικοί κανόνες προφορικής επιστημονικής παρουσίασης

Ταυτοποίηση φυτών με μοριακή προσέγγιση

Χρήση εργαλείων ταξινομικής αναγνώρισης των φυτών που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Βασικές αρχές της επιστημονικής ονοματολογίας των φυτών. Δημιουργία προσωπικού ηλεκτρονικού αρχείο πληροφοριών που θα τους βοηθά τους φοιτητές στην ταξινομική αναγνώριση φυτών της ελληνικής χλωρίδας.

Σελίδα: 1 2 3 ()