Οι φοιτητές κατά την διάρκεια της πολυήμερης άσκησης υπαίθρου πραγματοποιούν επιτόπου ασκήσεις ενώ παρουσιάζουν και ένα θέμα από τα τεχνικά έργα που επισκέφτηκαν ή/και πάνω σε θέματα υδρογεωλογικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Field trips and visits are organized in numerous engineering projects or in topics of hydrogeological-environmental interest. During the fieldwork students work on several engineering geological or hydrogeological problems and deliver a presentation based upon the engineering project they visited or in topics of hydrogeological-environmental interest. 

Ποσοτική Περιγραφή βράχου, ασυνεχειών, βραχόμαζας. Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά βράχων. Διατμητική αντοχή βράχου, βραχόμαζας. Παραμορφωσιμότητα. Διατμητική αντοχή ασυνεχειών. Κριτήρια αστοχίας. Γεωτεχνικά συστήματα ταξινόμησης βραχόμαζας.

Στοιχεία χαρτογραφίας, προβολικά συστήματα, χρησιμοποιούμενα συστήματα αναφοράς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Βάσεις δεδομένων. Ορισμός, βασική δομή, λειτουργία και σκοπός χρήσης ενός GIS. Δεδομένα εισόδου σε ένα GIS. Διαχείριση, επεξεργασία και χωρική ανάλυση δεδομένων στις δύο και τρεις διαστάσεις. Διαχρονική ανάλυση. Επεκτάσεις ενός GIS. Παράγωγα ενός GIS. Συνέργια των GIS με δεδομένα παρατήρησης της Γης, Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS) και επίγειες μετρήσεις. Γενικές εφαρμογές ενός GIS. Εφαρμογές στις Γεωεπιστήμες με έμφαση σε θέματα γεωλογικού ενδιαφέροντος. Πρακτική εφαρμογή σε διαφορετικά λογισμικά GIS. 

Δίνονται 2-3 επαγγελματικά θέματα για ανάλυση και παρουσιάσεις από τους φοιτητές σε ομάδες, όπου κάθε φοιτητής θα έχει διακριτό αντικείμενο αλλά με την ομάδα να λειτουργεί ενιαία και να προτείνει συνολικά την τεχνική λύση. Οι φοιτητές θα εργαστούν πάνω σε γεωτεχνικό ή υδρογεωλογικό πρόβλημα με πραγματικά δεδομένα με συνοπτικά στοιχεία για το έργο και επιτόπου πληροφορίες. Οι παρουσιάσεις θα απευθύνονται σε έμπειρους επισκέπτες επαγγελματίες τεχνικούς γεωλόγους ή μηχανικούς, υδρογεωλόγους - περιβαλλοντολόγους από φορείς και μελετητικά γραφεία. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να καλλιεργηθούν βασικές τεχνικές ικανότητες των φοιτητών και να δουλεύουν ως ομάδα. Η προετοιμασία και η προφορική παρουσίαση, αναλύοντας και υπερασπίζοντας τη τεχνική λύση είναι επίσης σημαντικός στόχος του μαθήματος.

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων χρησιμοποιώντας πραγματικά στοιχεία και πραγματικές καταστάσεις , όπου θα απαιτείται η αξιολόγηση των γεωερυνητικών δεδομένων (γεωλογικοί χάρτες, γεωτρήσεις, εργαστηριακες και επιτόπου δοκιμές σε βραχώδη-εδαφικά δείγματα, γεωφυσικές διασκοπήσεις, αντλητικά προγράμματα υδρογεωτρήσεων κλπ.), η διατύπωση προτάσεων για λύσεις και οι περαιτέρω ενέργειες. Ο φοιτητής θα πρέπει να συντάξει το γεωλογικό μοντέλο, να εντοπίσει τις θέσεις γεωλογικής επικινδυνότητας, να παρουσιάσει τις γεωτεχνικές παραμέτρους (ποσοτικοποιημένα πλέον). Μέτρα αντιμετώπισης, αντιστήριξης, υποστήριξης ενίσχυσης, ή βελτίωσης και περαιτέρω έρευνες είναι επίσης αντικείμενο της εργασίας.

Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία και ο ρόλος τους στο κλιματικό ισοζύγιο 

Κλιματικά μοντέλα, σύγχρονα θέματα του κλιματικού συστήματος και εφαρμογές.

Σχεδιασμός και εκτέλεση γεωερευνητικού προγράμματος με σκοπό την διερεύνηση ενός 3D τεχνικογεωλογικού μοντέλου. Ο σκοπός είναι η αξιολόγηση της γεωλογικής επικινδυνότητας σε ένα τεχνικό έργο και ο καθορισμός των κρίσιμων γεωτεχνικών παραμέτρων για τον σχεδιασμό του. Σπουδαιότητα των τομών εδάφους (σε μεσοσκοπική κλίμακα) στον γεωτεχνικό σχεδιασμό, σε διάφορα γεωλογικά περιβάλλοντα, η διερεύνησή τους, η περιγραφή τους για γεωτεχνικούς σκοπούς και η αξιολόγηση των εδαφικών προφίλ. Σχεδιασμός και εκτέλεση των γεωερευνών εδάφους: από τις εργασίες γραφείου σε εκείνες της υπαίθρου (επιφάνειας και υπεδάφους). Καταγραφή των δεδομένων, επεξεργασία τους και αξιολόγησή τους ώστε να κατασκευαστεί ένα γεωλογικό μοντέλο-πρότυπο των τεχνικογεωλογικών συνθηκών της περιοχής έρευνας και η αποτίμηση της αξίας των δεδομένων αυτών στο γεωερευνητικό πρόγραμμα.

Σχηματισμός, τεκτονική, γεωμορφολογική εξέλιξη και τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά γεωυλικών που απαντώνται στις ηπειρωτικές περιοχές, σε προσχωματικό περιβάλλον σε εύκρατο, σε τροπικό, άνυδρο και παγετώδες περιβάλλον αλλά και ιδιαίτερες γεωλογικές καταστάσεις (όπως περιβάλλον έντονης καρστικοποίησης, τεκτονισμού, οφιολιθικών μιγμάτων, πολύ αποσαθρωμένων γεωυλικών, κ.α ). Τεχνικογεωλογικοί χαρακτήρες ιζηματογενών, μεταμορφωμένων και ηφαιστειακών – πλουτώνιων πετρωμάτων. Οι φοιτητές θα πρέπει να κατηγοριοποιούν τους τεχνικογεωλογικούς τύπους εδαφών και βραχομαζών με σκοπό την εκτίμηση της συμπεριφοράς τους στα τεχνικά έργα και να καθορίζουν φάσμα παραμέτρων, κρίσιμων για τον γεωτεχνικό σχεδιασμό. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση και εφαρμογή των γεωτεχνικών ταξινομήσεων καθώς και τους περιορισμούς τους. Τα γενικά φάσματα αντοχής και συμπεριφοράς μιας σειράς γεωυλικών διδάσκονται εδώ καθώς και η χρήση μαθηματικών εργαλείων αλλά και ειδικών λογισμικών για υπολογισμούς σε σχέση με τις ιδιότητες των γεωυλικών.

Χαρακτηριστικά τεχνικών έργων, διακριτή τεχνικογεωλογική αξιολόγηση για θέματα κατολισθήσεων, ευστάθειας πρανών, έργων οδοποιίας, υπογείων έργων, θεμελιώσεων, φραγμάτων. Θέματα – βήματα τεχνικογεωλογικού - γεωτεχνικού σχεδιασμού για κάθε τεχνικό έργο. Ειδικά λογισμικά – εργαλεία – εφαρμόζονται εδώ βασισμένα στη γεωλογική κρίση και στο μηχανισμό αστοχίας... Διάκριση μηχανισμών αστοχίας για κάθε τεχνικό έργο και θέματα προστασίας – σταθεροποίησης – στήριξης - βελτίωσης σε κάθε περίπτωση. Μηχανισμοί κατολισθήσεων, θέματα γεωέρευνας, παρακολούθησης και αντιμετώπισης. Μέθοδοι διάνοιξης υπογείων έργων. Μηχανισμοί αστοχίας, τασικές και δομικού χαρακτήρα αστοχίες, ανάλυση βραχοσφηνών και εκτίμηση παραμορφώσεων - συγκλίσεων. Επιλογή θέσης και τύπου φράγματος ανάλογα με τις γεωλογικές καταστάσεις. Θέματα θεμελιώσεων και γεωλογικών αστοχιών. Διαφυγές, έλεγχος υπόγειων υδάτων στη θέση και τη λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος . Υλικά κατασκευής του φράγματος. Ευστάθεια κλιτύων ταμιευτήρα Θέματα θεμελιώσεων, κατανομές τάσεων, υπολογισμοί καθιζήσεων, φέρουσας ικανότητας. Επιλογή κατάλληλων τεχνικών και εφικτών λύσεων για την ασφαλή και οικονομική κατασκευή ενός έργου (μέτρα στήριξης, ενίσχυσης, βελτίωσης, αποκατάστασης).

Περιβάλλον απόθεσης πρόσφατων ιζημάτων, γεωμορφολογικής εξέλιξης, χαρακτηριστικά μεσοσκοπικής δομής τους σε διάφορα γεωλογικά περιβάλλοντα. Γεωλογικά πρότυπα σε τέτοια περιβάλλοντα, θέματα ετερογένειας σε έκταση και βάθος, άλλες ιδιαιτερότητες. Ιδιότητες εδαφικών ιζημάτων Τεταρτογενούς.