Σελίδα: 1 2 3 ()
Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Μοντελοποίηση δεδομένων με το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, Σχεσιακό μοντέλο, Γλώσσα SQL, Κανονικές μορφές. Γλώσσες & αρχιτεκτονικές συστημάτων για εξόρυξη δεδομένων, Κανόνες συσχέτισης, Κατηγοριοποίηση και πρόβλεψη, Ομαδοποίηση, Εξόρυξη σε πολύπλοκους τύπους δεδομένων.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: Αφενός πρέπει οι διδασκόμενοι να εξοικειωθούν με την ευρεία χρήση των πάσης φύσεως φορητών συσκευών, και αφετέρου πρέπει να είναι σε θέση να παραμετροποιούν, σχεδιάζουν και προγραμματίζουν τις διεπαφές που καθορίζουν την αλληλεπίδραση με τις φορητές συσκευές και το Διαδίκτυο. Έμφαση δίνεται στην εκπαιδευτική διάσταση της χρήσης φορητών συσκευων: - Στη διασύνδεση με το υπολογιστικό "σύννεφο" της εκπαίδευσης - Στην παραμετροποίηση των ηλεκτρονικών βοηθημάτων μάθησης - Στην εκμάθηση μέσω διαδραστικών "εργαστηρίων" και τεχνολογιών

Εμβάθυνση και εξοικείωση με τις υπολογιστικές, μαθηματικές και στατιστικές μεθοδολογίες και με τις αρχές των ευφυών πρακτόρων και των πολυπρακτορικών συστημάτων στην ανάλυση, κατανόηση και βελτιστοποίηση των οικονομικών και επιχειρησιακών διαδικασιών στον παγκόσμιο ιστό και συγκεκριμένα σε δίκτυα αγορών, δημοπρασίες, διαφημιστικές στρατηγικές, οικονομικές συναλλαγές, πολιτικές προσφορών κλπ. 

Επίπεδα αφαίρεσης και μελέτης συστημάτων, περιγραφή επιπέδων τρανζίστορ, μεταφοράς και συμπεριφοράς. Συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα. Τεχνολογία CMOS. Ανάλυση διατάξεων CMOS. Ρεύματα διαρροής, παρασιτικές χωρητικότητες. Περιβάλλοντα προσομοίωσης, το περιβάλλον SPICE. Σχεδίαση βασικών κυκλωμάτων σε επίπεδο τρανζίστορ: Αντιστροφέας, αθροιστής, flip-flop. Φυσική σχεδίαση κυκλώματος (layout), εργαλεία φυσικής σχεδίασης (layout editors).
Κυκλώματα VLSI, διαδικασία σχεδίασης, μέθοδοι και εργαλεία σχεδίασης VLSI (EDA tools). Προσομοιωτές, γλώσσες περιγραφής υλικού, η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Μελέτη βασικών κυκλωμάτων (π.χ. κωδικοποιητές, αθροιστές κλπ). Μνήμες ημιαγωγών. Μνήμες RAM & ROM. Νέες εξελίξεις στην τεχνολογία VLSI: Ολοκλήρωση σε 3D, νανοκυκλώματα.

Εισαγωγή στη φασματική ανάλυση. Μη-παραμετρικές τεχνικές (το περιοδόγραμμα και οι παραλλαγές του). Παραμετρικές μέθοδοι για ρητά φάσματα (σήματα AR, MA, ARMA). Παραμετρικές μέθοδοι για γραμμικά φάσματα. Μέθοδοι τράπεζας φίλτρων. Χωρικές μέθοδοι. Θεωρία ανίχνευσης και εκτίμησης. Προσαρμοστικά φίλτρα.

Το μάθημα εξετάζει τα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) που συναντάμε σήμερα στις διάφορες επιχειρήσεις (αλλά και οργανισμούς, π.χ. οργανισμούς δημόσιας ωφέλειας). Τα ΠΣ χρησιμεύουν για την υποστήριξη της καθημερινής λειουργίας της επιχείρησης αλλά και για τη διοίκησή της, το στρατηγικό σχεδιασμό της, τη διαχείριση της γνώσης της, κλπ. Θεωρούνται πλέον ως μια καθοριστική τεχνολογία για την ίδια την ύπαρξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη (ΠΣ στις επιχειρήσεις) εισάγει στο αντικείμενο, ορίζει τα ΠΣ, και εξετάζει την ανάγκη για ΠΣ σε μια επιχείρηση, τους τύπους των ΠΣ, δεδομένα και πληροφορίες των ΠΣ, το στρατηγικό ρόλο των ΠΣ, και βασικές επιχειρηματικές διεργασίες (π.χ. Supply Chain Management) που πλέον βασίζονται στη χρήση ΠΣ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open source code) και τις συνέπειες για τα ΠΣ στις επιχειρήσεις. Επίσης παρουσιάζεται η έννοια της επιχειρηματικής αρχιτεκτονικής (enterprise architecture) και τα σχετικά πλαίσια (frameworks) και εργαλεία. Η δεύτερη ενότητα εξετάζει μερικές από τις πιο διαδομένες εφαρμογές των ΠΣ στις επιχειρήσεις που συνήθως βασίζονται στη χρήση έτοιμων εμπορικών πακέτων: συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP), συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM), συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικής γνώσης (KM). Όποτε είναι δυνατό γίνονται παρουσιάσεις εμπορικών εφαρμογών από αντίστοιχες εταιρείες διάθεσης (. Η προσέγγιση του μαθήματος αποτελεί συνδυασμό διαλέξεων με διαφάνειες, ανάλυση μελετών περίπτωσης, συζήτηση άρθρων που έχουν ανατεθεί σε φοιτητές, παρουσίαση εργασιών των φοιτητών. Στο μάθημα προβλέπεται η διεξαγωγή ενός γραπτού τεστ προόδου, η εκπόνηση μίας γραπτής εργασίας σχετικής με open source πλ. συστήματα και η παρουσίαση ενός άρθρου από το Διαδίκτυο.

Αρχιτεκτονικές Δικτύων Οπτικής Μεταγωγής, Τεχνολογίες και Παράμετροι οπτικών μεταγωγέων, Οπτική Μεταγωγή Κυκλώματος, Οπτική Μεταγωγή Πακέτων, Οπτική Μεταγωγή Εκρηκτικής Ροής (Optical Burst Switching), Αρχιτεκτονικές κόμβων δρομολόγησης για μεταγωγή κυκλώματος, μεταγωγή πακέτων, μεταγωγή εκρηκτικής ροής. Τοπολογίες μεταγωγέων Banyan, Delta, Clos, Benes. Τεχνολογίες Οπτικών Μεταγωγέων: θερμο-οπτικοί, ηλεκτρο-οπτικοί, μεταγωγείς MEMS, αμιγώς οπτικοί. Συμβολομετρικοί οπτικοί μεταγωγείς. Τεχνολογίες Ημιαγώγιμων Οπτικών Ενισχυτών. Μη γραμμικά φαινόμενα σε Ημιαγώγιμους Οπτικούς Ενισχυτές. Μεταγωγή σε Μητροπολιτικά Δίκτυα: Πολυπλέκτες προσθήκης/αφαίρεσης, συστήματα μεταφοράς οπτικών πακέτων (Packet optical Transport systems). Μετατροπή μήκους κύματος. Πρωτόκολλα οπτικής μεταγωγής πακέτων και μεταγωγής εκρηκτικής ροής, τεχνικές αποφυγής συγκρούσεων, αποθήκευση πακέτων, οπτικές μνήμες. Πρωτόκολλα σηματοδοσίας σε δίκτυα εκρηκτικής ροής. Δρομολόγηση και Μεταγωγή σε Οπτικά Δίκτυα Διασύνδεσης Υπολογιστικών Συστημάτων. Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Φωτονικής: Τεχνολογία Μεταγωγέων Φωτονικής Πυριτίου, Σχεδίαση ολοκληρωμένων μεταγωγέων πυριτίου (μεταγωγείς δακτυλίου All-Pass, Add/Drop). Βασικές παράμετροι οπτικών ψηφιακών κυκλωμάτων. Οπτικές πύλες: «οπτικό» τρανζίστορ. Τύποι και αρχιτεκτονικές οπτικών πυλών. Οπτική πύλη AND, OR, XOR. Οπτικά ψηφιακά κυκλώματα flip-flop, διασύνδεση οπτικών λογικών πυλών και οπτικών flip-flops.

Το πρόβλημα της αναγνώρισης ομιλίας υπό το πρίσμα της αναγνώρισης προτύπων. Ανασκόπηση ψηφιακής επεξεργασίας ομιλίας. Δυναμική χρονική κλιμάκωση (Dynamic Time Warping). Μίγματα Γκαουσιανών μοντέλων. Κρυμμένα μοντέλα Markov (Hidden Markov Models). Στατιστική μοντελοποίηση γλώσσας. Εκτίμηση πιθανοτήτων και γλωσσικών μοντέλων με τεχνικές μέγιστης εντροπίας. To πρόβλημα της ψηφιακή σύνθεσης ομιλίας. Εισαγωγή στη μετατροπή γραπτού λόγου σε προφορικό. Γραμματικές, συναγωγή (inference), τεχνολογία (parsing) και μεταγραφή (transduction). Μορφοσυντακτική ανάλυση. Μετατροπή γραπτού λόγου σε φωνήματα. Αυτόματη δημιουργία προσωδίας. Στρατηγικές σύνθεσης προφορικού λόγου.

Γενικές αρχές και θέσεις της εποικοδομικής προσέγγισης (δομικός εποικοδομισμός του Piaget, κοινωνικός εποικοδομισμός του Vygotsky, πλαισιοθετημένη μάθηση, κατανεμημένη νοημοσύνη). Ενδογενής, εξωγενής & διαλεκτικός εποικοδομισμός. Σχεδίαση περιβαλλόντων εποικοδομικής μάθησης στο διαδίκτυο. Θεωρία δραστηριότητας. Καινοτόμες εποικοδομικές εκπαιδευτικές σχεδιάσεις σε περιβάλλον σχολείου. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη σχεδίαση εποικοδομικών περιβαλλόντων μάθησης (Θεωρία γνωστικής ευελιξίας & Μάθηση με μελέτη περιπτώσεων, Προσομοιώσεις, Μικρόκοσμοι, Μοντελοποιητές & Διερευνητική Μάθηση, Υπερμέσα & χάρτες εννοιών, Προβληματοκεντρική μάθηση).

Ανάλυση ήχου εικόνας και video στην ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων. Εξαγωγή χαρακτηριστικών. Αναγνώριση αντικειμένων. Περιγραφή πολυμεσικών δεδομένων. Εξαγωγή σημασιολογικού περιεχομένου από πολυμεσικά δεδομένα. Περιγραφή σημασιολογικού περιεχομένου. Πρότυπα MPEG7-MPEG21. Τεχνικές αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης στην ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων. Τεχνικές βιομετρίας για την προστασία δεδομένων. Τεχνικές ψηφιακής υδατογράφησης για την προστασία ήχου, εικόνας και video. Ψηφιακή υδατογράφηση με χρήση θεωρίας πληροφοριών. Έλεγχος αυθεντικότητας πολυμεσικών δεδομένων. Χρήση ψηφιακών δακτυλικών αποτυπωμάτων για την προστασία πολυμεσικών δεδομένων.

Μάθημα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Η επαλήθευση (verification) λογισμικού αποβλέπει στον έλεγχο ότι το λογισμικό κατασκευάζεται σωστά, δηλ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ενώ η εγκυροποίηση (validation) εγγυάται ότι το λογισμικό που αναπτύσεται είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε, δηλ. ότι οι προδιαγραφές είναι σωστές.
Περιεχόμενα μαθήματος: Η επαλήθευση & εγκυροποίηση ως διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, Δοκιμές λογισμικού (software testing), Στατική ανάλυση προγραμμάτων, Πεπερασμένη αναπαράσταση λογισμικού, Έλεγχος μοντέλων (model checking), Οπτικοποίηση, Λογισμικό ταυτoχρονισμένης & κατανεμημένης εκτέλεσης, Ασφάλεια λογισμικού, Προχωρημένες τεχνικές επαλήθευσης (συμπερασματική επαλήθευση)

Τα ολοκληρωμένα μικροσυστήματα αποτελούν ένα ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό κλάδο που αφορά έξυπνες μικρο-ηλεκτρομηχανολογικές συσκευές (ΜΕΜS). Τα μικροσυστήματα συνδυάζουν υπολογιστική ισχύ με αισθητήρες ηλεκτρικών και οπτικών σημάτων και μπορούν να πραγματοποιούν πολλαπλές μηχανικές, βιοχημικές και άλλες λειτουργίες (lab-on-a-chip). Θα εξεταστούν οι μικροηλεκτρονικές, οπτο-ηλεκτρονικές, μηχανικές κλπ. αρχές λειτουργίας των ολοκληρωμένων μικροσυστημάτων. Θα παρουσιαστούν επιλεγμένες εφαρμογές σε τηλεπικοινωνιακά, βιοϊατρικά και βιομηχανικά συστήματα. Τέλος, θα παρουσιαστούν τεχνολογίες κατασκευής και αρχιτεκτονικές σχεδιασμού των ολοκληρωμένων μικροσυστημάτων.

Το μάθημα μελετά μεθόδους και τεχνικές μοντελοποίησης, προσομοίωσης και αποτίμησης και ανάλυσης της απόδοσης παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων. Εκτός από τα κλασσικά συστήματα εξετάζει και σύγχρονα κατανεμημένα συστήματα όπως ομάδες (clusters) και πλέγματα (grids) επεξεργαστών. Σκοπός του μαθήματος είναι η επαρκής γνώση για σωστό σχεδιασμό και υπολογισμό των δυνατοτήτων παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων.

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικές Θέσεις Αγορών – Μηχανισμοί και Επιπτώσεις του ΗΕ, Λιανεμπόριο και ΗΕ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Έρευνα Αγοράς στο Διαδίκτυο. Διαφήμιση στο Διαδίκτυο, ΗΕ  Επιχειρήσεων με Επιχειρήσεις, Έναρξη μιας Ηλεκτρονικής Επιχείρησης, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Ηλεκτρονική Μάθηση, Κινητό Εμπόριο, WEB 2.0 και Κοινωνικά δίκτυα, Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Συστήματα Πληρωμών, Στρατηγική ΗΕ.

Σελίδα: 1 2 3 ()