Εξετάζονται τα ακόλουθα εκκλησιαστικά ζητήματα: • Εκκλησιαστικό σχίσμα του 1054 • Σταυροφορίες • Προσπάθειες για την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής ενότητας Ανατολής – Δύσης • Αιρέσεις και θεολογικές έριδες στο Βυζάντιο κατά την περίοδο 11ου-15ου αι. • Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την Οθωμανική περίοδο • Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία • Προτεστάντες

Το μάθημα ασχολείται με το ερώτημα πώς η Οικουμενική Κίνηση των χριστιανικών Εκκλησιών προσπαθεί να απαντήσει στην πρόκληση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, καθώς και με την αναγκαιότητα του Διαθρησκειακού Διαλόγου και της αλληλεγγύης μεταξύ των πιστών των διαφόρων θρησκειών στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός πολιτισμού δίκαιης ειρήνης για όλη τη δημιουργία.

Η εξοικείωση με τον θρησκευτικό πλουραλισμό και τη θρησκευτική ετερότητα. Η παρουσία του άλλου στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και στα κείμενα των εγχειριδίων και πώς μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα προτείνονται ομαδοσυνεργατικής δραστηριότητες με σκοπό τη συνειδητοποίηση της ετερότητας, της αποδοχής και του αλληλοσεβασμού.

Στο μάθημα εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: • Ενέργειες των κυβερνήσεων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους για τη διαχείριση της μοναστηριακής περιουσίας κατά την περίοδο 1828-1842 • Κυβερνητικές αποφάσεις περί διάλυσης και φορολόγησης των μοναστηριών • Διοικητικές παρεμβάσεις σε θέματα ευταξίας και περιουσίας των μοναστηριών • Το Εκκλησιαστικό Ταμείο • Αποφάσεις της Επιτροπής του Εκκλησιαστικού Ταμείου • Κατάργηση της Επιτροπής και του Εκκλησιαστικού Ταμείου

Το μάθημα προσεγγίζει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης με βάση την ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας μας και τα πορίσματα της νεότερης βιβλικής επιστήμης. Ειδικότερα, μέσα από την ανάλυση βιβλικών περικοπών, εξετάζονται θέματα όπως η προέλευση του σύμπαντος, η εμφάνιση του κακού στον κόσμο, ο ρόλος του Θεού στην ιστορία της ανθρωπότητας, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, η διασπορά της ανθρωπότητας πάνω στη γη, η έναρξη της ιερής ιστορίας κ.λπ.

Γενικά εισαγωγικά. Ανάλυση και προσπάθεια προσέγγισης των ποιητικών και προφητικών βιβλίων και των ερμηνευτικών προβλημάτων που παρουσιάζουν

Στο μάθημα αυτό επιχειρείται η συνεξέταση της εξελικτικής ανάπτυξης και των τρόπων ανάπτυξης δύο βασικών διαστάσεων της σκέψης του παιδιού της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, τη θρησκευτική και ηθική,επειδή αφενός η ποιοτική συγκρότηση αυτών καθορίζει σε μέγιστο βαθμό την εξέλιξη και την εν γένει πορεία στον κοινωνικό του βίο και αφετέρου η κατανόηση της ανέλιξής τους παρέχει σε οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το παιδί τα εχέγγυα για τη διακριτική και αποτελεσματική αντιμετώπισή του. 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Στο μάθημα μας επιχειρούμε να αναλύσουμε τη διαλεκτική που  
αναπτύσσεται κατά την περίοδο διαμόρφωσης της θεολογικής σκέψης του  
Ισλάμ, μιας διεργασίας αναζήτησης και υπέρβασης της εμμονής της  
«επιστήμης του ισλαμικού δικαίου» στον αμετακίνητο νόμο του Θεού.  
Παρατηρούμε πως όπως ο Χριστιανισμός, μερικούς αιώνες πριν την  
εμφάνιση του Ισλάμ, θα παραλάβει μεθόδους, λογικά σχήματα και  
φιλοσοφικές έννοιες της αρχαίας ελληνικής σκέψης για να διασαφηνίσει  
και συστηματοποίηση το χριστιανικό δόγμα και τη χριστιανική  
διδασκαλία, ομοίως και η ισλαμική θεολογία θα παραλάβει το προϋπάρχον  
θεολογικό σύστημα σκέψης και απόδειξης, ενδεδυμένο με τον φιλοσοφικό  
λόγο της αρχαιότητας, και θα πλαισιώσει τα αντικείμενα έρευνάς της για  
να διασαφηνίσει και συστηματοποιήσει τις αρχές της μουσουλμανικής  
θρησκείας και διδασκαλίας. Η απόδειξη της διπλής αυτής επιρροής αλλά  
και της συνέχισης εφαρμογής των αρχών του ορθού λόγου δια μέσου της  
θεολογίας, βρίσκεται στα εγχειρίδια και τις πραγματείες τις οποίες  
συνθέτουν και καταθέτουν στη θρησκευτική τους κοινότητα πολλοί  
μουσουλμάνοι θεολόγοι (mutakkalimūn) και συγκροτούν τη θρησκευτική  
γραμματεία του Ισλάμ. Με τον τρόπο αυτόν ο λόγος τίθεται στην υπηρεσία  
της πίστης, και δημιουργείται ένας χώρος συνάντησης μεταξύ θρησκείας  
και φιλοσοφίας, αλλά και ένας χώρος ανταγωνισμού μεταξύ ανθρώπινου  
λόγου και θείας αποκάλυψης. Η διαπάλη μεταξύ λόγου και πίστης,  
θρησκείας και φιλοσοφίας που παρατηρείται στη θρησκευτική και  
φιλοσοφική σφαίρα, επεκτείνεται και στα πεδία της πολιτικής. Αυτή την  
αλληλοδιείσδυση και διαλεκτική της μουσουλμανικής θεολογίας και σκέψης  
επιδιώκει να διαφωτίσει η παρούσα μελέτη.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη διαφόρων πτυχών της θεολογίας του αγίου Κυπριανού Καρχηδόνας. Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με την προσωπικότητα, το έργο και τη διδασκαλία του αγίου Κυπριανού

Το μάθημα αφορά τη θεματική Εντατικού Προγράμματος Erasmus, όπου εξετάστηκε η διαφορετικότητα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και το βαθμό συμμόρφωσής των χωρών τους στις Συστάσεις της ΕΕ, με εστίαση στο μάθημα των Θρησκευτικών. Στόχος είναι η πληροφόρηση για τις ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο θεολόγος ώστε να αναγνωρίζει και να εκτιμά την διαφορετικότητα και η διαμόρφωση νέας στάσης απέναντι στη διαφορετικότητα και τρόποι αποτελεσματικού διαχειρισμού της διαφορετικότητας στην τάξη. Συμπεριλαμβάνονται επισκέψεις σε διαπολιτισμικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Συζήτηση σύγχρονου θεολογικού προβληματισμού με  κέντρο τη θεώρηση του "μονοθεϊσμού". Δίνεται έμφαση σε απόψεις σύγχρονων δυτικοευρωπαίων θεολόγων και γίνεται κριτικός διάλογος με τις απόψεις αυτές υπό το πρίσμα της αναζήτησης του νοήματος τόσο της "αποκλειστικότητας" όσο και της "σχετικοποίησης" της θεολογίας.