Στο Μάθημα "Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων" του ΣΤ΄ Εξαμήνου παρουσιάζεται η ιστορία και η εξέλιξη της γραμματείας του σλαβικού κόσμου από τις απαρχές της μέχρι τους νεότερους χρόνους. Στο πλαίσιο του Μαθήματος παρουσιάζεται αναλυτικά το ιεραποστολικό έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον σλαβικό κόσμο, που αποτέλεσε την αφετηρία όχι μόνο για τον εκχριστιανισμό του αλλά και για τη δημιουργία του σλαβικού αλφαβήτου και τη μετάφραση στη γλώσσα των Σλάβων των πρώτων συγγραμμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πορεία διάδοσης του σλαβικού αλφαβήτου παράλληλα με τον εκχριστιανισμό πρώτα στον βουλγαρικό και τον σερβικό κόσμο και έπειτα στον ρωσικό κόσμο και εξετάζεται η εξέλιξη της γραμματείας, η οποία από τα πρώτα της βήματα στους λαούς αυτούς έχει καθαρά εκκλησιαστικό χαρακτήρα μέχρι και τους νεότερους χρόνους.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επιστημονική σπουδή των Πατέρων και των συγγραφέων της Εκκλησίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μελέτη της λατινικής χριστιανικής γραμματείας. Οι συγγραφείς εντάσσονται μέσα στο χώρο και το χρόνο που έδρασαν, ενώ εξετάζονται οι κοινωνικές, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και πολιτιστικές συνιστώσες που επέδρασαν στη σκέψη τους ή προκάλεσαν την απολογητική και αντιρρητική τους στάση. Ο βίος και η εργογραφία των συγγραφέων διερευνώνται ιστορικοφιλολογικώς. Μέσα από τα συγγράμματά τους αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας, των εμπειριών και της συμβολής τους στην εξέλιξη και τη διαμόρφωση των αληθειών της πίστης και της εκκλησιαστικής παράδοσης. Ερευνάται η επίδραση της σκέψης κάθε συγγραφέα στους μεταγενέστερους και δίδεται έμφαση στην επικαιρική παρουσίαση του μηνύματός τους. 

Παρουσιάζεται το γραμματειακό είδος της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και οι πηγές της. Δίνεται το περίγραμμα της εποχής, κατά την οποία εμφανίζεται ο χριστιανισμός. Αναλύονται οι λόγοι, για τους οποίους ο χριστιανισμός θεωρήθηκε religio illicita στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που απετέλεσαν και την νομική βάση των εναντίον του διωγμών. Δίνεται το ιστορικό περίγραμμα των διωγμών καθώς και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Εκκλησία εξαιτίας τους. Περιγράφεται η οργάνωση της Εκκλησίας. Αναλύεται η διαμόρφωση και η λειτουργία του συνοδικού θεσμού. Αναπτύσσονται τα περί των Οικουμενικών Συνόδων. Εξετάζονται η Εικονομαχία και τα Σχίσματα. Παρουσιάζεται συνοπτικά η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως κατά την πρώτη χιλιετία.

Εξετάζονται τα ακόλουθα εκκλησιαστικά ζητήματα: • Εκκλησιαστικό σχίσμα του 1054 • Σταυροφορίες • Προσπάθειες για την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής ενότητας Ανατολής – Δύσης • Αιρέσεις και θεολογικές έριδες στο Βυζάντιο κατά την περίοδο 11ου-15ου αι. • Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την Οθωμανική περίοδο • Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία • Προτεστάντες

Το μάθημα ασχολείται με το ερώτημα πώς η Οικουμενική Κίνηση των χριστιανικών Εκκλησιών προσπαθεί να απαντήσει στην πρόκληση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, καθώς και με την αναγκαιότητα του Διαθρησκειακού Διαλόγου και της αλληλεγγύης μεταξύ των πιστών των διαφόρων θρησκειών στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός πολιτισμού δίκαιης ειρήνης για όλη τη δημιουργία.

Η εξοικείωση με τον θρησκευτικό πλουραλισμό και τη θρησκευτική ετερότητα. Η παρουσία του άλλου στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και στα κείμενα των εγχειριδίων και πώς μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα προτείνονται ομαδοσυνεργατικής δραστηριότητες με σκοπό τη συνειδητοποίηση της ετερότητας, της αποδοχής και του αλληλοσεβασμού.

Στο μάθημα εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: • Ενέργειες των κυβερνήσεων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους για τη διαχείριση της μοναστηριακής περιουσίας κατά την περίοδο 1828-1842 • Κυβερνητικές αποφάσεις περί διάλυσης και φορολόγησης των μοναστηριών • Διοικητικές παρεμβάσεις σε θέματα ευταξίας και περιουσίας των μοναστηριών • Το Εκκλησιαστικό Ταμείο • Αποφάσεις της Επιτροπής του Εκκλησιαστικού Ταμείου • Κατάργηση της Επιτροπής και του Εκκλησιαστικού Ταμείου

Το μάθημα προσεγγίζει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης με βάση την ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας μας και τα πορίσματα της νεότερης βιβλικής επιστήμης. Ειδικότερα, μέσα από την ανάλυση βιβλικών περικοπών, εξετάζονται θέματα όπως η προέλευση του σύμπαντος, η εμφάνιση του κακού στον κόσμο, ο ρόλος του Θεού στην ιστορία της ανθρωπότητας, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, η διασπορά της ανθρωπότητας πάνω στη γη, η έναρξη της ιερής ιστορίας κ.λπ.

Γενικά εισαγωγικά. Ανάλυση και προσπάθεια προσέγγισης των ποιητικών και προφητικών βιβλίων και των ερμηνευτικών προβλημάτων που παρουσιάζουν

Στο μάθημα αυτό επιχειρείται η συνεξέταση της εξελικτικής ανάπτυξης και των τρόπων ανάπτυξης δύο βασικών διαστάσεων της σκέψης του παιδιού της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, τη θρησκευτική και ηθική,επειδή αφενός η ποιοτική συγκρότηση αυτών καθορίζει σε μέγιστο βαθμό την εξέλιξη και την εν γένει πορεία στον κοινωνικό του βίο και αφετέρου η κατανόηση της ανέλιξής τους παρέχει σε οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το παιδί τα εχέγγυα για τη διακριτική και αποτελεσματική αντιμετώπισή του. 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Στο μάθημα μας επιχειρούμε να αναλύσουμε τη διαλεκτική που  
αναπτύσσεται κατά την περίοδο διαμόρφωσης της θεολογικής σκέψης του  
Ισλάμ, μιας διεργασίας αναζήτησης και υπέρβασης της εμμονής της  
«επιστήμης του ισλαμικού δικαίου» στον αμετακίνητο νόμο του Θεού.  
Παρατηρούμε πως όπως ο Χριστιανισμός, μερικούς αιώνες πριν την  
εμφάνιση του Ισλάμ, θα παραλάβει μεθόδους, λογικά σχήματα και  
φιλοσοφικές έννοιες της αρχαίας ελληνικής σκέψης για να διασαφηνίσει  
και συστηματοποίηση το χριστιανικό δόγμα και τη χριστιανική  
διδασκαλία, ομοίως και η ισλαμική θεολογία θα παραλάβει το προϋπάρχον  
θεολογικό σύστημα σκέψης και απόδειξης, ενδεδυμένο με τον φιλοσοφικό  
λόγο της αρχαιότητας, και θα πλαισιώσει τα αντικείμενα έρευνάς της για  
να διασαφηνίσει και συστηματοποιήσει τις αρχές της μουσουλμανικής  
θρησκείας και διδασκαλίας. Η απόδειξη της διπλής αυτής επιρροής αλλά  
και της συνέχισης εφαρμογής των αρχών του ορθού λόγου δια μέσου της  
θεολογίας, βρίσκεται στα εγχειρίδια και τις πραγματείες τις οποίες  
συνθέτουν και καταθέτουν στη θρησκευτική τους κοινότητα πολλοί  
μουσουλμάνοι θεολόγοι (mutakkalimūn) και συγκροτούν τη θρησκευτική  
γραμματεία του Ισλάμ. Με τον τρόπο αυτόν ο λόγος τίθεται στην υπηρεσία  
της πίστης, και δημιουργείται ένας χώρος συνάντησης μεταξύ θρησκείας  
και φιλοσοφίας, αλλά και ένας χώρος ανταγωνισμού μεταξύ ανθρώπινου  
λόγου και θείας αποκάλυψης. Η διαπάλη μεταξύ λόγου και πίστης,  
θρησκείας και φιλοσοφίας που παρατηρείται στη θρησκευτική και  
φιλοσοφική σφαίρα, επεκτείνεται και στα πεδία της πολιτικής. Αυτή την  
αλληλοδιείσδυση και διαλεκτική της μουσουλμανικής θεολογίας και σκέψης  
επιδιώκει να διαφωτίσει η παρούσα μελέτη.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη διαφόρων πτυχών της θεολογίας του αγίου Κυπριανού Καρχηδόνας. Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με την προσωπικότητα, το έργο και τη διδασκαλία του αγίου Κυπριανού