Σελίδα: 1 2 3 ()

Στο εν λόγω μάθημα διερευνάται η σημασία της μουσικής τέχνης ως διδακτικού μέσου κατά τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Ειδικότερα, εξετάζεται κατά πόσον η ακρόαση και η μελέτη μουσικών έργων συμβάλλει, ώστε οι μαθητές να οικειωθούν αποτελεσματικότερα τα μορφωτικά περιεχόμενα του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Ταυτόχρονα, τίθεται ως αντικείμενο μελέτης και προβληματισμού η επίδραση που μπορεί να έχει η μουσική στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Η πραγμάτευση του θέματος διαρθρώνεται σε τρία μέρη: Α' Μέρος: Προσεγγίζεται η σχέση του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τον πολιτισμό. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην έννοια του πολιτισμικού εγκλιματισμού των μαθητών, και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ο πολιτισμικός εγκλιματισμός συνιστά έναν εκ των βασικών σκοπών του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Β' Μέρος: Μέσα από τη Διδακτική Ανάλυση επιλεγμένων μουσικών έργων επισημαίνονται τα θεολογικά στοιχεία που εμπεριέχουν. Γ' Μέρος: Οι φοιτητές συγγράφουν και παρουσιάζουν τις εργασίες τους κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Αντικείμενο των εργασιών τους είναι να εντοπίσουν θεολογικά στοιχεία σε μουσικά έργα που θα επιλέξουν οι ίδιοι· επίσης, καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις αναφορικά με τη διδακτική μεθοδολογία που θα πρέπει να εφαρμοστεί, προκειμένου τα μουσικά αυτά έργα να ενταχθούν αποτελεσματικά στη διδακτική πράξη του Μαθήματος των Θρησκευτικών και να προάγουν τη δημιουργική σκέψη των μαθητών. 

Η Εικονομαχία συνιστά ένα ιστορικό γεγονός με προεκτάσεις και στην τέχνη. Πώς εκδηλώθηκε η έριδα περί τις εικόνες. Ποιές σύνοδοι έγιναν κατά την διάρκειά της. Ποιά προβλήματα δημιουργήθηκαν στο σώμα της Εκκλησίας και πώς αυτά επηρέασαν τις σχέσεις της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης με τις άλλες Εκκλησίες. Οι επιπτώσεις της Εικονομαχίας στην εκκλησιαστική τέχνη της περιόδου. Υπήρξαν καθοριστικές και σε ποιο βαθμό; Προσέγγιση του θέματος μέσα από την εκκλησιαστική γραμματεία σε συσχετισμό με την αναζήτηση και παρουσίαση παραστάσεων από τους διάφορους κλάδους της βυζαντινής τέχνης (εντοίχια ζωγραφική, ιστορημένα χειρόγραφα, φορητές εικόνες κ.ά.) 

Χρονολογική και συστηματική παρουσίαση των πηγών του Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου. Μελέτη της γένεσης και της εξελικτικής πορείας των πηγών και των θεσμών σε συνάρτηση με το θεσμικό και δικαιικό πλαίσιο της Πολιτείας. Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στο Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο.

Φτώχια και αφθονία στηv καταλωτική κοινωνία 

Κάθε κατηχητική και χριστιανοπαιδαγωγική λειτουργία, η οποία στοχεύει στην κάλυψη αναγκών των μελών της εκκλησιαστικής κοινότητας, σχετίζεται με τη λατρευτική αγωγή των παιδιών και των εφήβων. Κατά τη διαπραγμάτευση της εν λόγω αγωγής αναφερόμαστε στη θέση των παιδιών και των εφήβων στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, όπως αυτή καταγράφεται από την ιστορία της, στη θεολογική και χριστιανοπαιδαγωγική θεώρησή της, στο ρόλο της ενορίας, της οικογένειας και του σχολείου, στην πραγμάτωση της λατρευτικής αγωγής και, τέλος, στα προβλήματα και τις δυνατότητες υλοποίησής της. 

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στην κοινωνιολογία, την κοινωνιολογική έρευνα και την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ειδικότερα. Αναφέρεται στους λόγους γένεσης της κοινωνιολογίας, στις κλασικές κοινωνιολογικές θεωρίες, στη μεθοδολογία έρευνας, στις εξελίξεις και τα δεδομένα της μοντέρνας κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα εξής: Εισαγωγή στην έννοια της επιστήμης. Ανάλυση των βασικών εννοιών-λειτουργιών της κοινωνικής ζωής. Τυπολογική παρουσίαση των τάσεων που οδήγησαν αρχικά στην προβληματική και προοδευτικά στη γένεση της Επιστήμης. Ερμηνεία της κοινωνικής συμπεριφοράς και δράσεως. Προσέγγιση και ανάλυση των προϋποθέσεων-πηγών της Κοινωνιολογίας. Προϊστορία, ιστορία και κλασικοί του κοινωνιολογικού χώρου, εξειδικεύσεις προοπτικές. Διαιρέσεις της βασικής επιστήμης. Λειτουργία της ολικής κοινωνίας. Προέλευση, μορφοποιητικές διαδικασίες, εξέλιξη, συλλειτουργία των κοινωνικών θεσμών. Σύγχρονοι κλάδοι και περιεχόμενο. Μέθοδοι και αρχές της κοινωνιολογικής έρευνας. Επιπλέον εξετάζονται οι βασικές πτυχές της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, οι οποίες περιέχουν τις κλασικές και σύγχρονες εκφάνσεις της Κοινωνικής Θεωρίας για την εκπαιδευτική πραγματικότητα τόσο στις θεσμικές όσο και στις αλληλεπιδραστικές της διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και τη δομή των Εκπαιδευτικών Συστημάτων, το λειτουργικό τους ρόλο και τη σχέση τους με άλλους θεσμούς όπως είναι η θρησκεία. Παρουσιάζονται ακόμη ειδικότερες προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, όπως είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη και στο σχολείο, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της μαθητικής διαρροής, οι κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο, ο πολιτισμικός πλουραλισμός, η θρησκευτική ταυτότητα και άλλα κοινωνικά ζητήματα με ιδιαίτερη εστίαση στα κοινωνικά συμφραζόμενα του Μαθήματος των Θρησκευτικών στην Ελλάδα. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στις προσπάθειες σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων της ενοριακής εκκλησιαστικής κατήχησης από το 1949 μέχρι σήμερα. Παράλληλα αξιολογούνται διάφορα κατηχητικά βοηθήματα ως προς το περιεχόμενο, τα δομικά χαρακτηριστικά, την παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα, την αισθητική του εικαστικού μέρους και την τεχνική αρτιότητά τους. Εν κατακλείδι καταγράφονται οι σύγχρονες προσπάθειες σύνθεσης των νέων κατηχητικών βοηθημάτων από φορείς της Εκκλησίας και ιδιώτες. 

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες.

  • Στην πρώτη εξετάζεται ο βίος και η διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας και των εκκλησιαστικών συγγραφέων ενώ στη δεύτερη επιχειρείται η ιστορικο-φιλολογική και θεολογική ανάλυση και επεξεργασία των έργων τους. Ο κάθε συγγραφέας ή πατέρας της Εκκλησίας τοποθετείται στο ευρύτερο χωροχρονικό και πνευματικό πλαίσιο και διαπιστώνεται ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά προσεταιριστικά ή αντιθετικά σε συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτικά, θεολογικά και εκκλησιαστικά δεδομένα.
  • Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται το πρόβλημα της ερμηνείας της χριστιανικής γραμματείας. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι ερμηνείας που επέλεξαν πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς καθώς και τα θέματα που προκύπτουν από τη συνάντηση του πατερικού λόγου με σύγχρονα ζητήματα. Η προσέγγιση γίνεται επί τη βάσει των πατερικών κειμένων τα οποία αναγιγνώσκονται και αναλύονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Σκοπός του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στην χριστιανική γραμματεία, στις μεθόδους ιστορικοφιλολογικής της προσέγγισης και της ερμηνευτικής της ανάλυσης. 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση των σταδίων έρευνας και συγγραφής επιστημονικής μελέτης. Παρουσιάζονται τα είδη των επιστημονικών εργασιών και παρέχονται στοιχεία βιβλιοθηκονομίας για τη σύνταξη βιβλιογραφίας, όπως και εργαλεία έρευνας για όλους τους τομείς της Θεολογίας. Εξετάζονται τα στάδια εκπόνησης επιστημονικής μελέτης, ο τρόπος διενέργειας έρευνας και σύνταξης ενός ερωτηματολογίου, η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας υλικού, η δημιουργία αρχειακών βάσεων και ο τρόπος σύνταξης και αξιολόγησης ενός επιστημονικού κειμένου. 

syllabus.pdfsyllabus.pdf
Θεωρία και μέθοδοι (επιστημονικής) μελέτης της θρησκείας. Γένεση, ιστορική εξέλιξη, μύθος, λατρεία, ζωή και κοινωνία των θρησκειών του αρχαίου κόσμου.
Σελίδα: 1 2 3 ()