Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού αναπτύσσονται σύγχρονες θεωρίες μάθησης (εξαρτημένης μάθησης, εποικοδομητισμού, κοινωνιογνωστικές, κοινωνικές, επεξεργασίας των πληροφοριών, τεχνολογικές κ.α.) και παρουσιάζεται η εφαρμογή των μαθησιακών αρχών και εννοιών σε εκπαιδευτικά πλαίσια που άπτονται της διδακτικής προσέγγισης του Μαθήματος των Θρησκευτικών στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται η θέση του ΜτΘ στην εκπαίδευση και οι κύριοι παράγοντες που εμπλέκονται σ' αυτό. Τα σχετικά αναλυτικά προγράμματα, η διδακτέα ύλη του ΜτΘ και οι βασικές μεθοδολογικές προϋποθέσεις σχεδιασμού του ΜτΘ. Η μεθοδολογία, διάρθρωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας του ΜτΘ. Η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των εφαρμογών των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας) σε όλες τις φάσεις πραγματοποίησης της διδασκαλίας του ΜτΘ και γενικότερα στη σχολική τάξη. Ιδιαίτερα ο σχεδιασμός και ανάπτυξη σχεδίων διδασκαλίας και σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων για τα Θρησκευτικά με ΤΠΕ. Αξιολόγηση της διδασκαλίας και μέτρηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών στο ΜτΘ.

Στο μάθημα εξετάζονται η σχέση της θρησκείας με τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτή διαμορφώνεται στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Ειδικότερα παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των δικαιωμάτων και η σχέση του με το χριστιανισμό και τις άλλες θρησκείες. Εξετάζονται ακόμη ζητήματα οικουμενικότητας και σχετικισμού. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται σε ομάδες εργασίας τα σπουδαιότερα επίσημα εκκλησιαστικά κείμενα που αφορούν στα ατομικά δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ετερότητα την ξενοφοβία. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν με κριτικό τρόπο οι πτυχές, τα αίτια και οι αναλυτικές κατηγορίες των σημαντικότερων κοινωνικών θεωριών για τον ρόλο της θρησκείας σε σχέση με τα ζητήματα της ειρήνης, της βίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με σύγχρονα παραδείγματα αυτής της σχέσης όπως είναι ο τουρισμός, το προσκύνημα και το νόημα της δια- κίνησης στη Β Νεωτερικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην παρουσίαση των βασικών θέσεων της χριστιανικής παράδοσης έναντι των ζητημάτων αυτών, καθώς και των σύγχρονων σχετικών προτάσεων. Για την καλύτερη κατανόηση των εξελίξεων στη Δεύτερη Νεωτερικότητα ιδιαιίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη σύγχρονη κοινωνική ανάλυση και μάλιστα στη θεωρία του Ulrich Beck. Στο μάθημα θα διερευνηθούν παραδειγματικώς ζητήματα όπως οι κοινωνίες της Δεύτερης Νεωτερικότητας, η διακύβευση, ο πολιτσμός, η θρησκεία και ο τουρισμός.

Η γνωριμία με το ευρύτερο γεωπολιτικό και ιστορικό περιβάλλον των βαλκανικών χωρών κατά τον 20ο αιώνα αποτελεί κεντρικό στόχο του μαθήματος. Ειδικότερα η δημιουργία της Α' Γιουγκοσλαβίας το 1918 με την ίδρυση του Βασιλείου των Σέρβων Κροατών και Σλοβένων στην κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και η πορεία της στην περίοδο του μεσοπολέμου έως τη δημιουργία της Β' Γιουγκοσλαβίας το 1944 υπό τον Josif Broz Tito συμπληρώνουν το πεδίο των γνώσεων των φοιτητών. Με τον τρόπο αυτόν και τις γνώσεις που θα αποκομίσουν θα μπορέσουν να κατανοήσουν σε βάθος τα ιστορικά φαινόμενα που συνοδεύουν τη δημιουργία της Γ' Γιουγκοσλαβίας το 1990, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου και που οδήγησαν στην διάσπαση της χώρας. Επιδίωξη του μαθήματος αποτελεί η καλλιέργεια της εμπλουτισμένης κρίσης των φοιτητών σε γεγονότα που έχουν χαρακτηρίσει την ταυτότητα των Νοτιοσλαβικών χωρών τόσο στην αυτοτελή ιστορική όσο και στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

Θεωρία και μέθοδοι (επιστημονικής) μελέτης της θρησκείας. Γένεση, ιστορική εξέλιξη, μύθος, λατρεία, ζωή και κοινωνία των θρησκειών του αρχαίου κόσμου.

Το μάθημα εξετάζει την ιστορία του ισλαμικού κόσμου κατά τους Μέσους Χρόνους και την μετάβαση στην Πρώιμη Νεοτερικότητα, καλύπτοντας την περίοδο από το 11ο αιώνα μέχρι περίπου το 1600, και δίνοντας έμφαση στην ιστορική εξέλιξη της Εγγύς και Μέσης Ανατολής και τις σχέσεις της με τον Χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, την ίδια περίοδο. Η υπό εξέταση περίοδος ξεκινάει από την διασπαση του Αββασιδικού χαλιφάτου σε ανεξάρτητες δυναστείες, τις σταυροφορίες, την πτώση της Βαγδάτης στους Μογγόλους το 1258, και την ανάδυση μη αραβικών δυναστειών όπως οι Μαμελούκοι, οι Οθωμανοί και οι Σαφαβίδες. Εξετάζονται η αποκρυστάλλωση των δογματικών και θεολογικών διαφορών ανάμεσα στο σουνιτικό και σιϊτικό Ισλάμ και την εξέλιξη προς νεότερα κινήματα και θεολογικές τάσεις.

Ο γεωγραφικός χώρος της Ελλάδος και η εκκλησιαστική του ιστορία. Οι συνθήκες που οδήγησαν στην ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τα γεγονότα και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ιστορία  και η Γραμματεία της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος. Η διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος σήμερα.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η σπουδή της ιστορίας των σλαβικών Εκκλησιών στη διαχρονία της, από τον εκχριστιανισμό έως τη σύγχρονη εποχή. Αναλύονται τα θεματικά πεδία: Αρχική κοιτίδα, η πρωτόγλωσσα, μεταναστεύσεις και οριστική εγκατάσταση των Σλάβων. Πρώιμος πολιτισμός και μυθολογία. Η νέα Ευρώπη τον 9ο αι. Το χριστιανικό βάπτισμα. Ίδρυση των Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας. Το βάπτισμα της Ρους. Σλαβογερμανικός ανταγωνισμός. Η βυζαντινή ιεραποστολή στη Μοραβία. Ένταξη Βουλγάρων, Ρως και Σέρβων στην πολιτιστική σφαίρα επιρροής του Βυζαντίου. Εκκλησία στα σλαβικά κράτη των Βαλκανίων, Ρωσία του Κιέβου και τη Μοσχοβία έως το 14ο αι.. Το Ρωσικό Πατριαρχείο. Αιρέσεις και σχίσματα στην Κεντρο-Ανατολική Ευρώπη. Εκκλησιαστικές αδελφότητες λαϊκών στην Ανατολική Ευρώπη. Η σλαβική Ορθοδοξία στα Βαλκάνια κατά την Οθωμανική περίοδο. Η Συνοδική περίοδος της Ρωσικής Εκκλησίας. Τοπικές σλαβικές Εκκλησίες στην πορεία τους προς την αυτοκεφαλία ή αυτονομία. Επανίδρυση του Ρωσικού Πατριαρχείου. Ο 20ός αι. στην ιστορία των Σλαβικών Εκκλησιών. Το μάθημα διεξάγεται με συνδυασμό ερμηνευτικών μεθόδων. Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με την ιστορία των Σλαβικών Εκκλησιών του ευρασιατικού χώρου, από τον μεσαίωνα έως τον 20ό αι.

Το μάθημα εξετάζει την ιστορική διαδρομή και τα γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία του βιβλικού Ισραήλ.

Διδάσκεται η αρχαία ελληνική φιλοσοφία από τους Πρωσοκρατικούς ως τους τελευταίους Πλατωνικούς. Παρουσιάζονται επίσης βασικοί αντιπρόσωποι της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Η διδασκαλία εμπεδώνεται με ανάλυση και ερμηνεία συναφών κειμένων. Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση θεμελιωδών φιλοσοφικών όρων που υιοθετήθηκαν από τηυν ορθόδοξη θεολογική παράδοση και στην υπογράμισση φιλοσοφικών θέσεων και μεθόδολογικών συμπεριφορών που είναι ασυμβίβαστες με εκείνες των ! χριστιανών συγγραφέων. Εκπονούνται συλλογικές και προσωπικές ασκήσεις επί των αρχαίων πγών. Παρέχεται υποχρεωτική και προαιρετική βιβλιογραφία.

Ιστορία του χειρογράφου και εντύπου κειμένου της Καινής Διαθήκης. Ιστορία του Κανόνα της, ιστορικά στοιχεία για το ελληνιστικό πολιτιστικό περιβάλλον, στο οποίο αναπτύχθηκε και διαδόθηκε η Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, χαρακτήρας, ύφος, τόπος, χρόνος, σκοπός συγγραφής, θεολογικές ιδέες και περιεχόμενο των επιμέρους βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Το μήνυμα τους στο σύγχρονο κόσμο.

Ερμηνευτική ανάλυση παράλληλων διηγήσεων των ευαγγελίων. Στο μάθημα ερμηνεύονται συγκεκριμένες περικοπές της παιδικής ηλικίας, της δημόσιας δράσης του Ιησού και κυρίως από τις διηγήσεις του πάθους. Οι φοιτητές ασκούνται στον τρόπο μελέτης με τα παράλληλα, μαθαίνουν να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές στις διαφορετικές εκδοχές των αφηγήσεων μεταξύ των ευαγγελιστών, αναγνωρίζουν τις πηγές προέλευσης του σχετικού υλικού και την εκάστοτε συνάφεια, ερμηνεύουν ολόκληρες περικοπές στίχο προς στίχο και τέλος εξετάζουν την πρόσληψη των ευαγγελικών διηγήσεων από τη μεταγενέστερη χριστιανική γραμματεία, τις εκκλησιαστικές τέχνες και άλλες μορφές πολιτισμού αλλά και από τις τελευταίες τάσεις της σύγχρονης ερμηνευτικής.