Σελίδα: 1 2 3 ()

Πρακτική άσκηση στη Δασική Διαχειριστική στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου 

Τα εδάφη γύρω μας, σχηματισμός εδάφους από μητρικά υλικά, φυσικές ιδιότητες εδαφών, εδαφικό νερό, έδαφος και υδρολογικός κύκλος, αερισμός εδάφους και θερμοκρασία, το κολλοειδές σύμπλοκο του εδάφους, οξύτητα του εδάφους. 

Μετεωρολογικά όργανα, γενικές γνώσεις λειτουργίας τους, οργάνωση μετεωρολογικού σταθμού, επεξεργασία μετεωρολογικού υλικού. Ατμόσφαιρα: Δομή, κατακόρυφες κινήσεις, γενική κυκλοφορία. Ακτινοβολία, ηλιοφάνεια, νόμοι ακτινοβολίας. Θερμοκρασίες στην επιφάνεια της Γης. Επίδραση ανάγλυφου στη Θερμοκρασία. Υγρασία αέρα: Εξάτμιση, συμπύκνωση, υετός, ομίχλη, δρόσος, πάχνη, πάγος. Ατμοσφαιρική πίεση και άνεμοι γενικοί και τοπικοί. Κλιματικές κατατάξεις, κλιμογράμματα, κλιματικοί δείκτες. Κλίμα της Ελλάδας: Γεωγραφικοί παράγοντες κλίματος, ηλιοφάνεια, νέφωση, ημέρες βροχής. Βροχομετρικά συστήματα. Τύποι κλιμάτων Ελλάδας. Περιγραφή και συχνότητα εμφάνισης. 

Δαρβινική θεωρία, εξέλιξη. Αναπαραγωγικοί μηχανισμοί και αναπαραγωγικά πρότυπα. Αρχές και μηχανισμοί ανάπτυξης, ανάπτυξη οργάνων και συστημάτων. Αρχιτεκτονικό πρότυπο ζώου.Ταξινόμηση και φυλογένεση. Χαρακτηριστικά, δομή, μετακινήσεις, συστήματα αναπαραγωγής, πέψης, διατροφής των Πρωτόζωων, Μαλάκιων, Δακτυλιοσκώληκων, Αρθρόποδων, Γναθωτών, Ιχθύων, Ερπετών, Αμφίβιων, Πτηνών, Θηλαστικών. 

Γενική Υδρολογία: Υδρολογικός κύκλος, υδρομετεωρολογία, υδατικό ισοζύγιο, επεξεργασία υδρομετρήσεων. Γένεση κατακρημνισμάτων, μέτρηση ανάλυση και πρόγνωση βροχής και χιονιού, εξάτμιση και διαπνοή. Υπόγεια ροή, υπόγειοι υδροφορείς, διαπερατότητα, υδραυλικές παράμετροι εδαφών. Γένεση της απορροής, μέτρηση και ανάλυση επιφανειακών απορροών και παροχών, υδρογραφήματα, ομοιώματα κατακρημνισμάτων-απορροών. Ακραίες τιμές απορροής, πρόγνωση πλημμυρικών αιχμών. Χαρακτηριστικά λεκανών απορροής, υδρογραφικά δίκτυα, αποδέκτες, λιμνολογία, μέθοδοι και εφαρμογές τεχνικής. Υδρολογίας, αρχές και συστήματα περιβαλλοντικής Υδρολογίας. Γενική Υδραυλική: Υδροστατική. Αρχές και εξισώσεις υδροδυναμικής. Ανοικτοί αγωγοί και διώρυγες, είδη ροών (σταθερή, ομοιόμορφη και ανομοιόμορφη, ασταθής) εκχειλιστές, υδροκαταπτώσεις, υδρολεκάνες, οπές (ανοίγματα), διακλαδώσεις, μεταβολές διατομών και κλίσεων προφίλ ροής. Κλειστοί αγωγοί, υπόγεια υδραυλική, διόγκωση, συρρίκνωση και επίσχεση ροής. Λιμναία και παράκτια υδραυλική. Αρχές και συστήματα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής. Ποταμολογία: Ροή του νερού, κίνηση φερτών υλών, διαμόρφωση των ποτάμιων κοιτών, έργα διευθέτησης ποταμών. 

Μέτρηση δασικών προϊόντων. Μέτρηση κατακείμενων δέντρων, εκτίμηση των χαρακτηριστικών ισταμένων δέντρων και συστάδων, στατικώς (δενδρομετρία) και δυναμικώς (αυξητική). Καθορισμός ποιοτήτων τόπου, πίνακες παραγωγής και δασικές απογραφές.

Υποχρεωτικό μάθημα έκτου εξαμήνου. Εργαστηριακές Ασκήσεις Υποχρεωτικές

Εξέλιξη της επιστήμης της Δασικής Γενετικής - προβλήματα-ιδιομορφίες-αντιμετώπιση. Μενδελική γενετική-εφαρμογή στα δασικά φυτά-πιθανότητες. Χρωμόσωμα και κυτταρικές διαιρέσεις. Σχηματισμός γαμετών και γονιμοποίηση στα αγγειόσπερμα και γυμνόσπερμα. Το γενετικό υλικό-έκφραση γονιδίων. Σύνδεση-ανταλλαγή-χρωμοσωμικοί/γενετικοί χάρτες. Τα γονίδια στους πληθυσμούς-εφαρμογή των αρχών στα δασικά είδη. Ποσοτική Γενετική.

Σελίδα: 1 2 3 ()