Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάλυση και αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων που σχετίζονται με ασθενείς που χρήζουν κυρίως ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις (στεφάνες, γέφυρες η/και ενδοριζικούς άξονες). Στο μάθημα περιλαμβάνονται η μελέτη των διαγνωστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου θεραπείας και αναλύονται οι συγκλεισιακές σχέσεις των δοντιών, οι τύποι σύγκλεισης και οι καθοριστικότεροι παράγοντες των συγκλεισιακών σχέσεων, η εξισορρόπηση της σύγκλεισης και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται στα φυσικά δόντια και στις προσθετικές αποκαταστάσεις, οι παράμετροι διατήρησης της υγείας των περιοδοντικών ιστών κατά την προπαρασκευή των δοντιών και την τοποθέτηση μεταβατικών αποκαταστάσεων, οι βασικές αρχές αισθητικής στην προσθετική αποκατάσταση, καθώς και η πιθανή συνεργασία ειδικοτήτων για την κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων.

Μάθημα γενικού υποβάθρου. Στόχος του μαθήματος είναι η προ-κλινική εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στις βασικές κλινικές διαδικασίες κατασκευής ακίνητων αποκαταστάσεων (στεφανών και γεφυρών). Το μάθημα αποτελείται από σεμινάρια και προ-κλινική άσκηση (2 ώρες/εβδομάδα). Το περιεχόμενο της θεωρίας καλύπτει μια συνολική αναφορά γενικά στα στάδια κατασκευής ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων και καλύπτει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις ενότητες που αφορούν στην αρχική εξέταση του ασθενή, τη λήψη των αρχικών διαγνωστικών στοιχείων, τον καταρτισμό του σχεδίου θεραπείας, τη λήψη των τελικών αποτυπωμάτων, τις καταγραφές των σχέσεων των γνάθων, τη δοκιμή του μεταλλικού σκελετού, τη λήψη χρώματος, την εξισορρόπηση της σύγκλεισης, την τελική προσκόλληση της αποκατάστασης καθώς και τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται από το διδάσκοντα κατά την προ-κλινική του εξάσκηση και την επιτυχή ανταπόκριση στις γραπτές εξετάσεις του ΣΤ΄εξαμήνου.

(νέος τίτλος, ΓΣ 448 1/12/20: «Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας/ Νοσοκομειακή Οδοντιατρική»)

Αφορά ασθενείς που νοσηλεύονται ή απευθύνονται σε νοσοκομεία, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή με συστηματικά νοσήματα και ασθενείς σε ιδρύματα. Στοχεύει σε ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και συνεργασία με άλλους ειδικούς ιατρούς, αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο, ανάπτυξη δεξιοτήτων νοσηλείας και εκμάθηση πρωτοκόλλων αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την πληθώρα των παθήσεων που αφορούν την περιοχή του στόματος, των γνάθων αλλά και του προσώπου και οι οποίες συνοδεύονται από πόνο, η περιγραφή των χαρακτηριστικών κάθε νοσολογικής οντότητας, οι διαγνωστικές τεχνικές που εφαρμόζονται καθώς και η διαφορική διάγνωση που εφαρμόζεται προκειμένου να αποκαλυφθεί η αιτία του πόνου μέσα από παθήσεις που εμφανίζουν παρόμοια κλινική εικόνα. Επίσης συζητούνται και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται, ενώ παρουσιάζονται και επιδράσεις της ψυχικής κατάστασης και του άγχους  σε σχέση με τις παθήσεις που εκδηλώνονται στη Στοματική και Γναθοπροσωπική περιοχή.

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων των φοιτητών που αφορούν τη λήψη του ιστορικού και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κλινική εξέταση των διαφόρων συστημάτων που απαιτούνται προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν επαρκές θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο προκειμένου να αποκτήσουν την δυνατότητα εκπλήρωσης βασικών δεξιοτήτων κατά την κλινική τους άσκηση. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων λήψης ενός πλήρους ιστορικού, αναλύονται ο τρόπος εξέτασης του ασθενή, η λήψη των ζωτικών του σημείων, καθώς και η εξέταση των επιμέρους συστημάτων όπως απαιτεί η τυπική κλινική εξέταση. Επίσης παρουσιάζονται επιμέρους θέματα όπως η διενέργεια τοπικής αναισθησίας, αλλά και γενικότερα τα είδη των ενέσεων καθώς και τα είδη των τραυμάτων και η περιποίησή τους. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι καταγραφής που αφορούν τον ασθενή προκειμένου να εξασφαλισθεί η τεκμηρίωση μέσω  φωτογραφικών απεικονίσεων και αποθήκευσης των δεδομένων, αλλά και η γνωριμία με τις σύγχρονες τεχνικές παρατήρησης και εργασίας με μεγεθυντικά συστήματα όπως οι λούπες και το χειρουργικό μικροσκόπιο, η χρήση των οποίων απαιτεί την απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων.

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά την εξοικείωση των φοιτητών, μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα διάγνωσης και διαδικασιών λήψης αποφάσεων, στην τεκμηριωμένη κατάρτιση ενός σχεδίου θεραπείας σχετικά με τις ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις. Ειδικότερα, ο φοιτητής στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να γνωρίζει: 1. Λήψη Ιστορικού-Συλλογή διαγνωστικών στοιχείων-ενδοστοματική, εξωστοματική εξέταση 2. Διάγνωση-προσθετικός διαγνωστικός δείκτης 3. Βασικές αρχές της σύγκλεισης - σημασία διαγνωστικού κερώματος 4. Προθεραπείες, αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών 5. Σχέδιο θεραπείας, επιλογή οδοντικών-μηχανικών στηριγμάτων 6. Ρόλος των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην σωστή εκτίμηση του σχεδίου θεραπείας 7. Διαχείριση Κατακόρυφης διάστασης και αναδιοργάνωση συγκλεισιακού σχήματος 8.Ακίνητες επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις 9. Σχέδιο θεραπείας - Επιλογή αισθητικών υλικών (μεταλλοκεραμικά-ολοκεραμικά) 10. Ρητινωδώς συγκολλούμενες ακίνητες οδοντιατρικές προσθέσεις 11. Ακίνητες αποκαταστάσεις από πολυμερή ενισχυμένα με ίνες 12. Αναφορά κλινικών περιπτώσεων.

Ο φοιτητής στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να γνωρίζει: 1. Την ανατομία, ιστολογία και φυσιολογία των ιστών που αποτελούν το στοματογναθικό σύστημα (ΣΓΣ). 2. Τις ανατομικές και φυσιολογικές μεταβολές στο ΣΓΣ που συνδέονται με την απώλεια των δοντιών. 3. Τις θέσεις και τις κινήσεις της κάτω γνάθου. 4. Τις βασικές αρχές και τους τύπους της σύγκλεισης. 5. Την επίδραση της νωδότητας στις παραμέτρους της σύγκλεισης. Την διαχείριση της κατακόρυφης διάστασης σε νωδούς ασθενείς. 6. Την σύγκλειση και υγεία του περιοδοντίου. 7. Την σύγκλειση και Ορθοδοντική. 8. Την προσαρμογή της σύγκλεισης και αντιμετώπιση των προβλημάτων της σύγκλεισης. 9. Τη σημασία της λειτουργικής διαμόρφωσης των μασητικών επιφανειών των οπισθίων δοντιών και της απόδοσης λειτουργικής σύγκλεισης. 10. Τη σύγκλειση και υγεία. 11. Η σημασία της λειτουργικής διαμόρφωσης των μασητικών επιφανειών των οπισθίων δοντιών στις προσθετικές αποκαταστάσεις.

Η Κλινική Δεξιοτήτων Κινητής Προσθετικής είναι ένα κλινικό μάθημα που πραγματοποιείται στην κλινική της Προσθετικής και περιλαμβάνει την προσθετική αποκατάσταση ολικά νωδών ασθενών.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές και τισ εφαρμογές τους στην γναθοπροσωπική διαγνωστική. 

Κλινική άσκηση στο αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής (εμφράξεις, αποκαταστάσεις)

Σκοπός - Στόχοι- Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Να αποκτήσει ο φοιτητής τις κατάλληλες γνώσεις των όγκων και των κακώσεων της στοματικής και γναθοπροσωπικής περιοχής. Ειδικότερα να εξοικειωθεί και να αξιολογεί τη κλινική εικόνα, τη διάγνωση, την εξέλιξη, τη πρόγνωση και τέλος τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τις επιπλοκές τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν πραγματοποιήσει μια ιστοριο-γεωγραφική περιήγηση ιχνηλατώντας τη σημασία της στοματικής και προσωπικής περιοχής στους διάφορους λαούς και σε διαφορετικούς χρόνους. Επιπλέον οι φοιτητές θα γίνουν κοινωνοί της σημασίας της ανατομικής αυτής περιοχής στην παγκόσμια φιλοσοφία και θρησκεία ανά τους αιώνες. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι τρόποι διάγνωσης και αντιμετώπισης διαφόρων νοσημάτων του στόματος στην ιστορία ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αισθητικής και της καλλιτεχνικής αρμονίας.

Γενική Φυσιολογία, Φυσιολογία του αίματος, Το ανοσιακό σύστημα, Μεταβολισμός – Θρέψη, Θερμορύθμιση, Ενδοκρινείς αδένες, Νευρικό σύστημα