Το μάθημα Προσθετική Εμφυτευμάτων περιλαμβάνει μια ενότητα διαλέξεων που παρέχει στον φοιτητή τισ απαραίτητες γνώσεις για την χρήση των οστεοενσωματούμενων ριζόμορφων οδοντικών εμφυτευμάτων (Ο.Ε.) σαν εναλλακτική μέθοδο αποκατάστασης των χαμένων δοντιών. Περιλαμβάνει τους ανατομικούς παράγοντες και παράγοντες φυσιολογίας σε σχέση με τα Ο.Ε, τα υλικά εμφύτευσης, τη διάγνωση, το αρχικό σχέδιο θεραπείας, την εμβιομηχανική θεώρηση, τους τύπους προσθετικών αποκαταστάσεων για ολικά και μερικά νωδούς ασθενείς, την αποκατάσταση έλλειψης μεμονωμένων δοντιών, τη σύγκλειση στις αποκαταστάσεις με εμφυτεύματα, την πρόγνωση της θεραπείας των ολικά νωδών με εμφυτεύματα, την πρόγνωση θεραπείας για μερικά νωδούς ασθενείς, τις απαιτήσεις στοματικής υγιεινής, το πρόγραμμα επανελέγχων για την διατήρηση του αποτελέσματος. Σκοπός: Η εξοικείωση των φοιτητών μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα διάγνωσης και διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την κατάρτιση ενός σχεδίου θεραπείας σχετικά με την αποκατάσταση νωδοτήτων με χρήση προσθετικών αποκαταστάσεων επί οστεο-ενσωματούμενων εμφυτευμάτων (Ο.Ε.). Στόχοι: Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να: Αντιληφθεί τις βασικές αρχές που διέπουν την προσθετική αποκατάσταση επί Ο.Ε.. Να αποκτήσει μια βασική γνώση των αρχών της εμβιομηχανικής που διέπουν την προσθετική αποκατάσταση επί Ο.Ε.. Να αποκτήσει μια βασική γνώση των πρωτοκόλλων συνεργασίας με τους χειρουργούς ή περιοδοντολόγους για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός πλήρους σχεδίου προσθετικής αποκατάστασης επί Ο.Ε.. Να καταστεί ικανός σε γενικές γραμμές να αναγνωρίζει τις δυνατότητες αποκατάστασης με προσθετικές κατασκευές επί Ο.Ε. μερικά και ολικά νωδών ασθενών. Να γνωρίζει τα πρωτόκολλα στοματική υγιεινής/επανελέγχου και διατήρησης του αποτελέσματος σε περιπτώσεις προσθετικής αποκατάστασης με Ο.Ε..

Ανάλυση περιεχομένου μαθήματος:

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας ενδοδοντικής θεραπείας μπορούν να συμβούν ατυχήματα εξαιτίας ελλιπούς γνώσης ή προσοχής αλλά και εξαιτίας ανατομικών δυσκολιών. Στο μάθημα αναλύονται και περιγράφονται στους φοιτητές τα ιατρογενή συμβάματα κατά την εκτέλεση μια ενδοδοντικής θεραπείας καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Επίσης, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των συμβαμάτων αυτών και διδάσκονται τρόπους αποφυγής τους.

Μαθησιακοί στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές του τρόπου πρόκλησης συμβαμάτων κατά την Ενδοδοντική Θεραπεία, η απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης, σωστής διάγνωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των ιατρογενών συμβαμάτων. Η γνώση αυτή θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς αφενός, να αποφύγουν την πρόκληση ιατρογενών συμβαμάτων και κατά δεύτερον να τα αντιμετωπίσουν όταν χρειαστεί, τόσο κατά τις κλινικές απαιτήσεις της σχολής όσο κατά τις κλινικές απαιτήσεις της εργασίας τους ως οδοντίατροι στο μέλλον.

Λεύκανση δοντιών (Αιτιολογία, Αντιμετώπιση, Τεχνικές, Επιπτώσεις)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εντρυφήσει στην προκαταρκτική μελέτη των μικροσκοπικών χαρακτηριστικών των νοσημάτων του στόματος. Εκτός από την κατανόηση των βασικών δομών των ιστών και των κυττάρων του στόματος θα έχουν αντίληψη του υποστρώματος και των μεταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί σε μικροσκοπικό επίπεδο στους ιστούς και έχουν οδηγήσει στην πρόκληση σημαντικών νοσημάτων του βλεννογόνου του στόματος, των σιελογόνων αδένων και των γνάθων.

Αγγλική Οδοντιατρική Ορολογία

Εφαρμογή προχωρημένων δεξιοτήτων πληροφορικής στην αναζήτηση και διανομή οδοντιατρικής πληροφορίας, χρήση λογισμικών εργαλείων διαμόρφωσης, παρουσίασης και δημοσίευσης επιστημονικής πληροφορίας, σύνθετη αναζήτηση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης οδοντιατρείου, οδοντιατρική πληροφορική στα πλαίσια της βιοϊατρικής μηχανικής.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΞΗΣ  στο e learning

Μάθημα γενικού υποβάθρου. Στόχος του μαθήματος είναι η προ-κλινική εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στις βασικές κλινικές διαδικασίες κατασκευής ακίνητων αποκαταστάσεων (στεφανών και γεφυρών). Το μάθημα αποτελείται από σεμινάρια και προ-κλινική άσκηση (2 ώρες/εβδομάδα). Το περιεχόμενο της θεωρίας καλύπτει μια συνολική αναφορά γενικά στα στάδια κατασκευής ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων και καλύπτει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις ενότητες που αφορούν στην αρχική εξέταση του ασθενή, τη λήψη των αρχικών διαγνωστικών στοιχείων, τον καταρτισμό του σχεδίου θεραπείας, τη λήψη των τελικών αποτυπωμάτων, τις καταγραφές των σχέσεων των γνάθων, τη δοκιμή του μεταλλικού σκελετού, τη λήψη χρώματος, την εξισορρόπηση της σύγκλεισης, την τελική προσκόλληση της αποκατάστασης καθώς και τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται από το διδάσκοντα κατά την προ-κλινική του εξάσκηση και την επιτυχή ανταπόκριση στις γραπτές εξετάσεις του ΣΤ΄εξαμήνου.

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά την εξοικείωση των φοιτητών, μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα διάγνωσης και διαδικασιών λήψης αποφάσεων, στην τεκμηριωμένη κατάρτιση ενός σχεδίου θεραπείας σχετικά με τις ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις. Ειδικότερα, ο φοιτητής στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να γνωρίζει: 1. Λήψη Ιστορικού-Συλλογή διαγνωστικών στοιχείων-ενδοστοματική, εξωστοματική εξέταση 2. Διάγνωση-προσθετικός διαγνωστικός δείκτης 3. Βασικές αρχές της σύγκλεισης - σημασία διαγνωστικού κερώματος 4. Προθεραπείες, αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών 5. Σχέδιο θεραπείας, επιλογή οδοντικών-μηχανικών στηριγμάτων 6. Ρόλος των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην σωστή εκτίμηση του σχεδίου θεραπείας 7. Διαχείριση Κατακόρυφης διάστασης και αναδιοργάνωση συγκλεισιακού σχήματος 8.Ακίνητες επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις 9. Σχέδιο θεραπείας - Επιλογή αισθητικών υλικών (μεταλλοκεραμικά-ολοκεραμικά) 10. Ρητινωδώς συγκολλούμενες ακίνητες οδοντιατρικές προσθέσεις 11. Ακίνητες αποκαταστάσεις από πολυμερή ενισχυμένα με ίνες 12. Αναφορά κλινικών περιπτώσεων.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάλυση και αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων που σχετίζονται με ασθενείς που χρήζουν κυρίως ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις (στεφάνες, γέφυρες η/και ενδοριζικούς άξονες). Στο μάθημα περιλαμβάνονται η μελέτη των διαγνωστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου θεραπείας και αναλύονται οι συγκλεισιακές σχέσεις των δοντιών, οι τύποι σύγκλεισης και οι καθοριστικότεροι παράγοντες των συγκλεισιακών σχέσεων, η εξισορρόπηση της σύγκλεισης και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται στα φυσικά δόντια και στις προσθετικές αποκαταστάσεις, οι παράμετροι διατήρησης της υγείας των περιοδοντικών ιστών κατά την προπαρασκευή των δοντιών και την τοποθέτηση μεταβατικών αποκαταστάσεων, οι βασικές αρχές αισθητικής στην προσθετική αποκατάσταση, καθώς και η πιθανή συνεργασία ειδικοτήτων για την κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάλυση και αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων που σχετίζονται με ασθενείς που χρήζουν κυρίως ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις (στεφάνες, γέφυρες η/και ενδοριζικούς άξονες). Στο μάθημα περιλαμβάνονται η μελέτη των διαγνωστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου θεραπείας και αναλύονται οι συγκλεισιακές σχέσεις των δοντιών, οι τύποι σύγκλεισης και οι καθοριστικότεροι παράγοντες των συγκλεισιακών σχέσεων, η εξισορρόπηση της σύγκλεισης και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται στα φυσικά δόντια και στις προσθετικές αποκαταστάσεις, οι παράμετροι διατήρησης της υγείας των περιοδοντικών ιστών κατά την προπαρασκευή των δοντιών και την τοποθέτηση μεταβατικών αποκαταστάσεων, οι βασικές αρχές αισθητικής στην προσθετική αποκατάσταση, καθώς και η πιθανή συνεργασία ειδικοτήτων για την κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων.

Σκοπος του μαθηματος ειναι να καταστει ο φοιτητης, ικανος να διαγνωσει ακτινογραφικα, τις συνηθεις νοσους των δοντιων και των γναθων. Η υλη του μαθηματος περιλαμβανει την ακτινογραφικη ανατομικη δοντιων και γναθων καθως και ενα συνολο παθολογικων καταστασεων που εμφανιζονται στην περιοχη του στοματογναθικου συστηματος οπως τερηδονα, περιοδοντιτιδα, οδοντικες ανωμαλιες φλεγμονεςκαι κυστεις των γναθων, καλοηθεις και κακοηθεις ογκοι τραυμα δοντιων γενικα νοσηματα και νοσοι οστων με εκδηλωσεις απο το στομα, ακτινολογια στην παιδοδοντια,ενδοδοντια,σιαλογονους αδενες και παραρρινικες κοιλοτητες.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές και τις εφαρμογές τους στην γναθοπροσωπική διαγνωστική.