Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων των φοιτητών που αφορούν τη λήψη του ιστορικού και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κλινική εξέταση των διαφόρων συστημάτων που απαιτούνται προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν επαρκές θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο προκειμένου να αποκτήσουν την δυνατότητα εκπλήρωσης βασικών δεξιοτήτων κατά την κλινική τους άσκηση. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων λήψης ενός πλήρους ιστορικού, αναλύονται ο τρόπος εξέτασης του ασθενή, η λήψη των ζωτικών του σημείων, καθώς και η εξέταση των επιμέρους συστημάτων όπως απαιτεί η τυπική κλινική εξέταση. Επίσης παρουσιάζονται επιμέρους θέματα όπως η διενέργεια τοπικής αναισθησίας, αλλά και γενικότερα τα είδη των ενέσεων καθώς και τα είδη των τραυμάτων και η περιποίησή τους. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι καταγραφής που αφορούν τον ασθενή προκειμένου να εξασφαλισθεί η τεκμηρίωση μέσω  φωτογραφικών απεικονίσεων και αποθήκευσης των δεδομένων, αλλά και η γνωριμία με τις σύγχρονες τεχνικές παρατήρησης και εργασίας με μεγεθυντικά συστήματα όπως οι λούπες και το χειρουργικό μικροσκόπιο, η χρήση των οποίων απαιτεί την απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξετάσεις

Ιατρική Πληροφορική Εξετάσεις - Οδοντιατρική

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι  Οδοντιατρική Εξετάσεις

Περιλαμβάνει τα παρακάτω Συστήματα-κεφάλαια Γενική Φυσιολογία Φυσιολογία του αίματος Το ανοσιακό σύστημα Μεταβολισμός – Θρέψη Η Θερμορύθμιση Ενδοκρινείς αδένες Νευρικό σύστημα

Περιλαμβάνει τη φυσιολογία των συστημάτων: Κυκλοφορικό Αναπνευστικό Ουροποιητικό Πεπτικό

Περιεχόμενο μαθήματος: Η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στις εργαστηριακές διαδικασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των προσθετικών αποκαταστάσεων στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια. Μαθησιακοί στόχοι: Με την παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει το σύνολο των οδοντοτεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή κάθε προσθετικής αποκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό θα είναι ευκολότερη η συνεργασία του με ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας εργασίας.

Α΄εξάμηνο, Γενικό μάθημα κορμού, υποχρεωτικό. Αναφέρεται στην ανάπτυξη του Ηθικού και Δεοντολογικού πλαισίου λειτουργίας του οδοντιάτρου ως επαγγελματία ή ερευνητή, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος του μαθήματος είναι να ενημερώσει το φοιτητή για τις επιμέρους επιδιώξεις της (οδοντ)ιατρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο στην παραδοσιακή, όσο και στη σύγχρονη εκπαίδευση, να του ενισχύσει τον πρωταρχικό εκπαιδευτικό στόχο, να μάθει πώς να μαθαίνει, σε σύγκριση με την αποκλειστική συσσώρευση όγκου γνώσεων και να τον κάνει ικανό να αποτιμά τη διαδικασία των (Οδοντ)Ιατρικών Σπουδών και να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν, στηρίζοντας την Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν πραγματοποιήσει μια ιστοριο-γεωγραφική περιήγηση ιχνηλατώντας τη σημασία της στοματικής και προσωπικής περιοχής στους διάφορους λαούς και σε διαφορετικούς χρόνους. Επιπλέον οι φοιτητές θα γίνουν κοινωνοί της σημασίας της ανατομικής αυτής περιοχής στην παγκόσμια φιλοσοφία και θρησκεία ανά τους αιώνες. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι τρόποι διάγνωσης και αντιμετώπισης διαφόρων νοσημάτων του στόματος στην ιστορία ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αισθητικής και της καλλιτεχνικής αρμονίας.

Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί τμήμα του μαθήματος ΚΛΙΝ.ΣΥΝΟΛ.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΚΣΑΑ) και η επιθυμία των διδασκόντων είναι να δημιουργηθεί μέσω της πλατφόρμας e learning ως τμήμα μαθήματος καθώς εξετάζεται ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, η επιθυμία των διδασκόντων είναι να εξεταστεί ηλεκτρονικά μέσω quiz.