Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Η Πρακτική Άσκηση και οι Μικροδιδασκαλίες αρχίζει με την ομαδική εξάσκηση των φοιτητών μέσα από Μικροδιδασκαλίες που παραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής σε εικονική τάξη με ακροατές τους συμφοιτητές και προχωρά στην Πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με παρακολούθηση πραγματικών διδασκαλιών που γίνονται από τους καθηγητές των σχολείων και μετά με διδασκαλίες των ίδιων των φοιτητών τους σε πραγματική τάξη με όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διδασκαλία και αξιολόγηση. 

Το μάθημα περιλαμβάνει γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις, αξίες, ιδέες και θεωρίες, που προσφέρονται ως προτάσεις στον εκπαιδευτικό, προκειμένου να αποκτήσει μια ικανή εποπτεία του επιστημονικού και επαγγελματικού του πεδίου και να μπορεί έτσι, αφενός να συμπεριφέρεται με όσο το δυνατό πιο παιδαγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο και αφετέρου να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ευχέρεια προβλήματα και δυσκολίες που εμφανίζονται είτε γενικότερα στη σχολική ζωή είτε ειδικότερα στη διδακτική του πράξη.

Παρουσιάζεται το αντικείμενο της Σημειωτικής, η σημειωτική θεωρία και η βασική ορολογία της, και συζητούνται τα κύρια ζητήματα που θίγει κατά την εφαρμογή της. Ειδικότερα, διδάσκεται ο τρόπος σημειωτικής ανάλυσης των βιβλικών κειμένων και καθορίζονται τα επιστημολογικά πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί αυτή να διεξάγεται επιτυχώς. Γίνονται ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης της σημειωτικής μεθοδολογίας σε κείμενα της Βίβλου. 

Στη διάρκεια του επιλεγομένου μαθήματος θα μελετηθεί η Επιστολή του Ιακώβου εφαρμόζοντας κυρίως την ιστορικοκριτική μέθοδο, αλλά αξιοποιώντας ταυτόχρονα την ιστορία της ερμηνείας/πρόσληψής της (κυρίως στους Πατέρες). Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της επιστολής προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για την κοινότητα/κοινότητες που απευθύνεται η επιστολή όσο και για τις ιουδαιοχριστιανικές κοινότητες γενικότερα.

Συστηματική ερμηνεία των δογματικών και συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας των Γ′, Δ′, Ε′, ΣΤ′, Ζ′ Οικ. Συνόδων, ήτοι ερμηνεία των όρων και των κανόνων δογματικού ενδιαφέροντος των αντιστοίχων Οικουμενικών Συνόδων.Συνδυαστική χρήση πατερικών κειμένων, (χρήσεων) και Συνοδικών Ανθολογίων των Αγ. Κυρίλλου, Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως, Αναστασίου Σιναϊτη, Μαξίμου Ομολογητή και Ιωάννου Δαμασκηνού. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ι 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις απόψεις και θεωρίες που διατυπώθηκαν κατά καιρούς τόσο σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου όσο και με ορισμένα γεωλογικά φαινόμενα, μέσα από τις οποίες ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει, μεταξύ άλλων, την προέλευσή του. Επιπλέον, μέσα από τη μελέτη των κοσμογονικών ιστοριών φωτίζονται πτυχές που περιγράφουν γεωλογικά φαινόμενα της εποχής στην οποία αναφέρονται. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προσέγγιση της Εξαημέρου του Μ. Βασιλείου, μέσα από την οπτική της σύγχρονης γεωλογικής επιστήμης. 

Σκοπός του μαθήματος είναι η οικείωση με τη Λατινική γλώσσα και η δυνατότητα μελέτης λατινικών χριστιανικών κειμένων, όπως η Vulgata. Παράλληλα, παρουσιάζεται η προβληματική της βιβλικής μετάφρασης. 

Κάθε κατηχητική και χριστιανοπαιδαγωγική λειτουργία, η οποία στοχεύει στην κάλυψη αναγκών των μελών της εκκλησιαστικής κοινότητας, σχετίζεται με τη λατρευτική αγωγή των παιδιών και των εφήβων. Κατά τη διαπραγμάτευση της εν λόγω αγωγής αναφερόμαστε στη θέση των παιδιών και των εφήβων στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, όπως αυτή καταγράφεται από την ιστορία της, στη θεολογική και χριστιανοπαιδαγωγική θεώρησή της, στο ρόλο της ενορίας, της οικογένειας και του σχολείου, στην πραγμάτωση της λατρευτικής αγωγής και, τέλος, στα προβλήματα και τις δυνατότητες υλοποίησής της. 

Το περιεχόμενο αφορά στην επισκόπηση των επιμέρους προσεγγίσεων που σχετίζονται με την εισαγωγή και την ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών, που αποκαλούνται με τον όρο Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο χώρο της Θεολογικής Επιστήμης και της έρευνας και ειδικότερα στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στην Εκπαίδευση 

 • 1. Οι σχέσεις Βυζαντινών και Δυτικών στη διάρκεια του Μεσαίωνα σε γλωσσικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό επίπεδο,
 • 2. Η σημασία της κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204) - Πολιτισμική ετερότητα, επαφές και αλληλοεπιδράσεις ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Δύση μετά το 1204,
 • 3.Πνευματικές δοσοληψίες και πολιτισμικές ανταλλαγές στο περιθώριο της Συνόδου της Λυών (1274) και της Συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) - H συμβολή των λογίων-πρεσβευτών στην άρση της πολιτισμικής αποξένωσης και στη διαπολιτισμική προσέγγιση Βυζαντίου-Δύσης,
 • 4. Το κίνημα του Ανθρωπισμού και η Ιταλική Αναγέννηση ως ιστορική και πολιτισμική οντότητα: από τη θεοκεντρική κοσμοθεωρία του Μεσαίωνα στην ανθρωποκεντρική της Αναγέννησης
 • 5.Η Κωνσταντινούπολη ως πόλος έλξης Ιταλών ουμανιστών και ως πρόσφορο έδαφος διαπολιτισμικών ανταλλαγών με την Αναγεννησιακή Ιταλία,
 • 6.Η βυζαντινή τέχνη κατά τον 11ο και 12ο αι. και η ακτινοβολία της στη Δύση (Βενετία, κεντρική και νότια Ιταλία, Σικελία κ.ά.,
 • 7. Η βυζαντινή τέχνη της εποχής των Παλαιολόγων (1261-1453,
 • 8.Η απήχησή της βυζαντινής τέχνης στην τέχνη της πρώιμης Ιταλικής Αναγέννησης (maniera greca - maniera latina),
 • 9. Η αρχιτεκτονική της Ιταλικής Αναγέννησης: από τον Brunelleschi και τον Alberti στον Bramante και τον Palladio - Η γλυπτική της Ιταλικής Αναγέννησης: από τον Ghiberti και τον Donatello στον Verrocchio και τον Μιχαήλ Άγγελο,
 • 10.Η ζωγραφική της Πρώιμης Ιταλικής Αναγέννησης: Διεθνές Γοτθικό Στυλ - Το εργαστήριο της Φλωρεντίας και της Σιένας,
 • 11. Το εργαστήριο της Βενετίας και η σχέση του με τη βυζαντινή τέχνη,
 • 12. Οι κορυφαίοι ζωγράφοι της Ώριμης Αναγέννησης και το έργο τους: Leonardo da Vinci - Ραφαήλ - Μιχαήλ Άγγελος,
 • 13. Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη μεταβυζαντινή τέχνη και στην ιταλική τέχνη της Αναγέννησης και του Μανιερισμού. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα μελετηθούν τα σημαντικότερα απόκρυφα ευαγγέλια και θα εξετασθούν στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της χριστιανικής παράδοσης 

Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις έννοιες της περιβαλλοντικής διαχείρισης, προκειμένου να μπορούν αργότερα να τις εφαρμόσουν, τόσο προς όφελος του περιβάλλοντος όσο και προς όφελος της οικονομίας της εκκλησιαστικής μονάδας. 

Σελίδα: 1 2 3 4 ()