Εγκατάσταση, μέτρηση και υπολογισμός τοπογραφικών δικτύων ελέγχου. Χρήση χαρτών και αεροφωτογραφιών στο ύπαιθρο. Προσδιορισμός και σημάνσεις φωτοσταθερών. Συλλογή πληροφοριών για τις χρήσεις και αξίες γης. Τοπογραφική αποτύπωση. Επεξεργασία και απεικόνιση τοπογραφικών στοιχείων. Τοπογραφικά διαγράμματα. Επεξεργασία κτηματολογικών και γεωγραφικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τις χρήσεις και αξίες γης.