Διδασκαλία της "οικοδομικής" του τοπίου. Εξοικείωση με τα σχέδια εφαρμογής και τα σχέδια κατασκευαστικής λεπτομέρειας του υπαίθριου χώρου - τοπίου. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, παρουσιάσεις, παραδείγματα με προβολή slides, άσκηση σε κατασκευαστικά σχέδια για έργα διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου "τοπίου", όπως: Διαμόρφωση του ανάγλυφου, δάπεδα, εξοπλισμό, κατασκευές, φωτισμό, υδροδότηση, άρδευση, απορροές, στραγγίσεις. Επίσης σχέδια λεπτομερειών εξοπλισμού και τεχνικών κατασκευών του τοπίου (landscape detailing) όπως: Δάπεδα, αναβαθμοί, στοιχεία, αντιστήριξης και άλλα, βάσεις δέντρων, περιφράξεις, στοιχεία νερού κ.ά.