Το οικογενειακό δίκαιο και η προσαρμοστικότητά του στις κοινωνικές αλλαγές

- Οι σύγχρονες νομοθετικές εξελίξεις- Η έννοια της οικογένειας - Η ιδιωτική αυτονομία των συζύγων και η ισότητα των φύλων στις σύγχρονες οικογενειακές σχέσεις  - Ζητήματα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής– Η ενδοοικογενειακή βία - Το σύμφωνο συμβίωσης

Η πτώχευση ως συλλογική εκτέλεση Εξωδικαστικός μηχανισμός Προπτωχευτικές συμφωνίες εξυγίανσης Ουσιαστικό πτωχευτικό δίκαιο (πτωχευτική ικανότητα, λόγοι πτώχευσης, διαδικασία, πτωχευτική απαλλοτρίωση, έννομη θέση πιστωτών, τύχη συμβάσεων, αποχωρισμός/πτωχευτική διεκδίκηση, πτωχευτική ανάκληση) Αναγγελία, επαλήθευση και κατάταξη των απαιτήσεων Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου Πρόνοιες για την πρώτη κατοικία

Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης.

Εμβαθυνση στα καιρια ζητήματα ουσιαστικου ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας

γενικό εμπορικό δίκαιο στα γερμανικά, με έμφαση σε συγκριτική προσέγγιση και σε θέματα με ενωσιακή διάσταση

Το μάθημα εξετάζει, αφενός, επίκαιρες ειδικές θεματικές του εργατικού δικαίου και, αφετέρου, τη νομική ρύθμιση ορισμένων ευέλικτων μορφών εργασιακών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τη θεωρία και τη νομολογία, τα οποία προσεγγίζονται πρωτίστως από τη σκοπιά του ουσιαστικού δικαίου, με αναφορές ωστόσο και σε δικονομικές προεκτάσεις. Τέλος, επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αναπτύσσουν επιχειρήματα και να επιλύουν πρακτικά προβλήματα σε ζητήματα που αναφέρονται στην ύλη του μαθήματος και να κατανοούν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των συμβάσεων εργασίας και της νομικής ρύθμισής τους, ιδίως σε περιβάλλον επισφάλειας και ευελιξίας.

***

To μάθημα θα διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο 2023 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Τρίτη: ώρες 12:00-14:00 στην αίθουσα 312

Ώρες ακρόασης φοιτητών/τριών: Τρίτη 14:00-15:00 στο γραφείο 402

e-mail επικοινωνίας: dgoulas@law.auth.gr

Η συνταγματική κατοχύρωση και η προστασία των συνταγματικών ελευθεριών. Έννοια, κατηγορίες και περιορισμοί των ελευθεριών και δικαιωμάτων. Συρροή και σύγκρουση δικαιωμάτων. Η αρχή της αξίας του ανθρώπου. Η αρχή της ισότητας. Η προσωπική ελευθερία, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, η προσωπική ασφάλεια. Οι σύγχρονες διαστάσεις της ιδιωικότητας. Ελευθερία της έκφρασης και της δημόσιας επικοινωνίας. Θρησκευτική ελευθερία. Ελευθερίες της συλλογικής δράσης. Κοινωνικά δικαιώματα (στην υγεία, στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, στην οικογένεια και στο γάμο)

Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί ιδίως η γνώση του νομικού πλαισίου σύναψης, λειτουργίας και λύσης της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται οι κύριες και οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργαζομένου και του εργοδότη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τη θεωρία και τη νομολογία, τα οποία προσεγγίζονται κυρίως από τη σκοπιά του ουσιαστικού δικαίου, με σύντομη αναφορά ωστόσο και σε ορισμένα δικονομικά ζητήματα. Τέλος, επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αναπτύσσουν επιχειρήματα και να επιλύουν πρακτικά προβλήματα σε ζητήματα που αναφέρονται στην ύλη του μαθήματος και να κατανοούν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των συμβάσεων εργασίας και της νομικής ρύθμισής τους.

***

To μάθημα θα διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο 2023 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Πέμπτη: ώρες 10:00-12:00 στην αίθουσα 312

Παρασκευή: ώρες 14:00-16:00 στην αίθουσα 5

Ώρες ακρόασης φοιτητών/τριών: Πέμπτη 12:00-13:00 στο γραφείο 402

e-mail επικοινωνίας: dgoulas@law.auth.gr