Βασικές έννοιες, αρχές και ρυθμίσεις: η έννοια της «ενοχής» – οι αρχές της ιδιωτικής αυτονομίας, της συμβατικής ελευθερίας και της καλής πίστεως. Είδη ενοχών. Φυσιολογία της ενοχής. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία οφειλέτη, πλημμελής εκπλήρωση, υπερημερία δανειστή κ.λπ.). Αρραβώνας και ποινική ρήτρα. Απόσβεση της ενοχής. Η συμμετοχή τρίτων στην ενοχή. Η πολυπρόσωπη ενοχή. Μεταβίβαση ενοχικού δικαιώματος ή ενοχικής υποχρέωσης (εκχώρηση, αναδοχή).

Το μάθημα έχει ως στόχο, αφενός να παρουσιάσει τα ουσιαστικά βήματα εναρμόνισης του ενωσιακού δικαίου σε σημαντικούς τομείς του εμπορίου και, αφετέρου, να εξετάσει την εφαρμογή και νομολογιακή εξέλιξη των θεμελιωδών ελευθεριών της ΕΕ που συνετέλεσαν στην εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής ("ενιαίας") αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές, μέσα από τη μελέτη και παρουσίαση σημαντικών αποφάσεων του ΔΕΕ, αλλά και του Γενικού Δικαστηρίου, να εμβαθύνουν στους ως άνω τομείς του δικαίου της ΕΕ και να εξοικειωθούν περαιτέρω με ζητήματα που αφορούν στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της Ένωσης, την αμοιβαία αναγνώριση των εταιριών, την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών κ.ο.κ. Επιπλέον, για πρώτη φορά στη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τον διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού και αντιλαμβάνονται την αποφασιστική του επιρροή στην επίτευξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Τέλος, οι φοιτητές αποκτούν συνείδηση της επίδρασης που ασκεί το δίκαιο της ΕΕ (πρωτογενές και δευτερογενές) και, δη, η ερμηνεία του από το ΔΕΕ στην εξέλιξη του ελληνικού εμπορικού δικαίου.

Το μάθημα αποσκοπεί στη συστηματική εξέταση των διατάξεων των κεφαλαίων 15, 16, 19 και 21 του Ποινικού Κώδικα (εφεξής ΠΚ) με βάση τις κεντρικές απόψεις που υποστηρίζονται στην ελληνική θεωρία και τη νομολογία των ελληνικών ποινικών και ανώτατων δικαστηρίων. Ειδικότερα, εξετάζονται τα ακόλουθα εγκλήματα κατά της: 1) ζωής: ανθρωποκτονία με δόλο (ά. 299 ΠΚ), ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση (ά. 300 ΠΚ), συμμετοχή σε αυτοκτονία (ά. 301 ΠΚ), ανθρωποκτονία από αμέλεια (ά. 302 ΠΚ), παιδοκτονία (ά. 303 ΠΚ), έκθεση (ά. 306 ΠΚ) και παράλειψη προσφοράς βοήθειας (ά. 307 ΠΚ) · 2) σωματικής ακεραιότητας: σωματικές βλάβες (ά. 308-312, 314 ΠΚ) και συμπλοκή (ά. 313 ΠΚ)· 3) γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής: βιασμός (ά. 336 ΠΚ), προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (ά. 337 ΠΚ), κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη (ά. 338 ΠΚ), γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους (ά. 339 ΠΚ), κατάχρηση ανηλίκων (ά. 342 ΠΚ), κατάχρηση σε γενετήσια πράξη (ά. 343 ΠΚ), εκδικητική πορνογραφία (ά. 346 ΠΚ), πορνογραφία ανηλίκων (ά. 348Α ΠΚ), προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους (ά. 348Β ΠΚ), πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων (ά. 348Γ ΠΚ)· και 4) τιμής: εξύβριση (ά. 361 ΠΚ), δυσφήμιση (ά. 362 ΠΚ) και συκοφαντική δυσφήμιση (ά. 363 ΠΚ).

Το μάθημα αποσκοπεί στη συστηματική παρουσίαση των διατάξεων του 23ου κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα (εφεξής ΠΚ) με βάση τις κεντρικές απόψεις που υιοθετούνται στην ελληνική θεωρία και στη νομολογία των ελληνικών ποινικών και ανώτατων δικαστηρίων. Ειδικότερα, από τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, θα εξεταστούν: η κλοπή (ά. 372, 374, 377 ΠΚ), η αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου (ά. 374α ΠΚ), η υπεξαίρεση (ά. 375, 377 ΠΚ), η φθορά ξένης ιδιοκτησίας (ά. 378 ΠΚ), η φθορά ψηφιακών δεδομένων (ά. 379 ΠΚ) και η ληστεία (ά. 380). Από τα εγκλήματα κατά της περιουσίας, θα δοθεί έμφαση στην εξέταση των εγκλημάτων της εκβίασης (ά. 385) και της απάτης (ά. 386, 386α, 387 ΠΚ).

Το μάθημα αυτό διερευνά την προέλευση, τα βασικά σχήματα και τις έννοιες του ενωσιακού ποινικού δικαίου (εφεξής ΕΕΠΔ) και εξετάζει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΕΕ), είτε πρωτογενές είτε δευτερογενές, επιδρά στη διαμόρφωση του εθνικού ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα εξετάσουν τις βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την εναρμόνιση των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων, την αστυνομική και δικαστική συνεργασία και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα εμβαθύνουν στη θεωρία του ΕΕΠΔ και στην αντίστοιχη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Επιπλέον, θα μελετήσουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) στον χώρο του ποινικού δικαίου καθώς και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ)).

Το μάθημα αυτό είναι το καταληκτικό μάθημα στο αστικό δίκαιο. Προϋποθέτει ότι ο φοιτητής έχει ήδη γνώσεις όλων των επιμέρους διδασκόμενων μαθημάτων αστικού δικαίου (Γενικές Αρχές- Ενοχικό Δίκαιο- Εμπράγματο Δίκαιο- Οικογενειακό Δίκαιο- Κληρονομικό Δίκαιο). Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται απόπειρα να συνδυαστούν οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές από τα επιμέρους διδαχθέντα τμήματα του αστικού δικαίου, να επιλυθούν σύνθετα προβλήματα που απαιτούν σφαιρική και σε βάθος γνώση του αστικού δικαίου και να αναλυθούν ύστερα από συζήτηση χαρακτηριστικές δικαστικές αποφάσεις, ώστε να αποκτηθεί και μια πρώτη επαφή με την πρακτική εφαρμογή.