Στο επιλογής αυτό μάθημα εξετάζεται ύλη του αστικού δικονομικού δικαίου (jurisdictio voluntaria). Αφορά ανατεθείσες στη δικαστική λειτουργία υποθέσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η πρωτογενής παροχή ένδικης προστασίας χωρίς την ύπαρξη προϋφιστάμενης διαφοράς. Κατά την παράδοση του μαθήματος εξετάζονται αφενός μεν οι γενικοί διαδικαστικοί κανόνες που εφαρμόζονται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, και αφετέρου οι κύριοι ουσιαστικού δικαίου θεσμοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της προκείμενης διαδικασίας, από τον χώρο των γενικών αρχών, του εμπράγματου, του οικογενειακού, του κληρονομικού ή του εμπορικού δικαίου

Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο δεύτερο εξάμηνο και αποτελείτο πρώτο εισαγωγικό μάθημα του εμπορικού δικαίου. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου, η εμπέδωση της νομικής έννοιας του εμπόρου και της εμπορικής πράξης και η απόκτηση μιας πρώτης συνολικής αντίληψης αυτού του κλάδου δικαίου. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται κυρίως με τη βοήθεια πρακτικών ασκήσεων που επιλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: α) Εμφάνιση και ιστορική εξέλιξη του εμπορικού δικαίου β) Συστήματα εμπορικότητας γ) Η έννοια των αντικειμενικά εμπορικών πράξεων και η κατ’ ιδίαν ανάλυσή τους σε βάθος τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δ) Η έννοια των υποκειμενικά εμπορικών πράξεων και η νομοθετική τους θεμελίωση ε) Η έννοια του εμπόρου (προϋποθέσεις κτήσης της εμπορικής ιδιότητας, ιδιαίτερες περιπτώσεις εμπόρων) στ) Έννομες συνέπειες που συνδέονται με την άσκηση εμπορικών πράξεων και με την ιδιότητα του εμπόρου

1. Γενική Εισαγωγή-Έννοια του ανταγωνισμού-Το δίκαιο του ανταγωνισμού.

2. Η γενική ρήτρα του αθέμιτου ανταγωνισμού - Αθέμιτες πράξεις στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας (Πράξεις προσέλκυσης πελατείας, πράξεις παρεμποδίσεως, πράξεις εκμεταλλεύσεως ξένης παροχής, πράξεις προβαδίσματος μέσω παραβάσεως νόμου ή συμβάσεως, πράξεις διακινδυνεύσεως της αγοράς) - Παράνομες υπό στενή έννοια ανταγωνιστικές πράξεις (Ανακριβείς δηλώσεις, αναγγελία εκποιήσεως εμπορευμάτων από πτώχευση, αναγγελία εκποιήσεως λόγω διαλύσεως, πράξεις κατά της φήμης της επιχειρήσεως, προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων ).

3. Έννομη προστασία ( Οι επί μέρους αξιώσεις, νομιμοποίηση-διαδικασία.

4. Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού - Εισαγωγικές γνώσεις - Απαγορευμένες συμπράξεις - Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης - Έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων - Όργανα και διαδικασία εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού 

Στο επιλογής αυτό μάθημα εξετάζονται οι νέες προοπτικές που ανοίγουν οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών στη διευθέτηση των ιδιωτικών διαφορών. Εξετάζονται: Α. Η διαμεσολάβηση τόσο σε ευρωπαικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, με άξονα:

  • 1. Την Ευρωπαική Οδηγία 2008/52 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (28.05.2008),
  • 2. Το ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»,
  • 3. Το π.δ 123/9-12-2011 «Καθορισμός όρων και προυποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» και
  • 4. Την Υ.Α 1460/2012 για τον καθορισμό αμοιβής των διαμεσολαβητών.

Πέραν της θεωρητικής ανάλυσης των ζητημάτων της διαμεσολάβησης, καλούνται στο πλαίσιο του μαθήματος διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, οι οποίοι παρουσιάζουν στους φοιτητές τις πρακτικές όψεις του θεσμού,μέσα από την εμπειρία τους. Σε συνεργασία μαζί τους, διεξάγονται ακόμη εικονικές διαμεσολαβήσεις. Β.Η διαιτησία τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, με άξονα:

  • 1. Τα άρθρα 867 επ ΚΠολΔ και
  • 2. Τη Σύμβαση Νέας Υόρκης (1958) για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. Γ. Ο συμβιβασμός, εξώδικος και δικαστικός.

Ύλη: Διάκριση Γενικού και Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, μικτές συμβάσεις, δωρεά, πώληση, αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, καταδολίευση δανειστών.