Το αντικείμενο του μαθήματος συνίσταται στην παρουσίαση / ανάλυση των διατάξεων ποινικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους ειδικούς νόμους:

 • (α) Ν. 4139/2013 [Νόμος «περί εξαρτησιογόνων ουσιών»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής μεταχείρισης της διακίνησης και της χρήσης εξαρτησιογόνων (ναρκωτικών) ουσιών.
 • (β) Ν. 2168/1993 [«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής μεταχείρισης της κατοχής και χρήσης όπλων.
 • (γ) Ν. 4251/2014 [«Κώδικας Μετανάστευσης»] / Ν. 3386/2005 [«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»], όπως ισχύει μετά την κατάργηση των περισσότερων διατάξεών του. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της «παράνομης εισόδου» αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.
 • (δ) Ν. 2960/2001 [«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της λαθρεμπορίας.
 • (ε) Ν. 2121/1993 [«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • (στ) Ν. 4624/2019 «[Εφαρμογή GDPR] Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις»] / Ν. 3471/2006 [«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»] / Ν. 2472/1997 [«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»], όπως ισχύει μετά την κατάργηση των περισσότερων διατάξεών του. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το αντικείμενο του μαθήματος συνίσταται στην παρουσίαση / ανάλυση των διατάξεων ποινικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους ειδικούς νόμους:

 • (α) Ν. 4139/2013 [Νόμος «περί εξαρτησιογόνων ουσιών»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής μεταχείρισης της διακίνησης και της χρήσης εξαρτησιογόνων (ναρκωτικών) ουσιών.
 • (β) Ν. 2168/1993 [«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής μεταχείρισης της κατοχής και χρήσης όπλων.
 • (γ) Ν. 4251/2014 [«Κώδικας Μετανάστευσης»] / Ν. 3386/2005 [«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»], όπως ισχύει μετά την κατάργηση των περισσότερων διατάξεών του. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της «παράνομης εισόδου» αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.
 • (δ) Ν. 2960/2001 [«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της λαθρεμπορίας.
 • (ε) Ν. 2121/1993 [«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • (στ) Ν. 4624/2019 «[Εφαρμογή GDPR] Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις»] / Ν. 3471/2006 [«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»] / Ν. 2472/1997 [«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»], όπως ισχύει μετά την κατάργηση των περισσότερων διατάξεών του. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Διδασκαλία για τις κεντρικές έννοιες (προϋποθέσεις-συνέπειες) των παρακάτω νόμων: N 4139/2013 (ναρκωτικά), Ν 2121/1993 (πνευματική ιδιοκτησία), Ν 2472/1997 (προσωπικά δεδομένα), Ν 2168/1993 (όπλα), Ν 2960/2001 (λαθρεμπορία) και 4251/2014 (αλλοδαποί), με την ενθάρρρυνση συμμετοχής των φοιτητών στο μάθημα μέσω της εκπόνησης εργασιών (σχολιασμός αποφάσεων, παρουσίαση συγκεκριμένων ζητημάτων από τον κάθε έναν εκ των ανωτέρω νόμων)

Το μάθημα ενέχει έκδηλο προπαιδευτικό χαρακτήρα, προκειμένου οι νεοεισελθόντες σε Νομική Σχολή φοιτητές και φοιτήτριες να σχηματίσουν κατά το δυνατόν επαρκή εικόνα για την επιστήμη την οποία επέλεξαν να σπουδάσουν. Επιδιώκει να οδηγήσει ομαλά και επαγωγικά το φοιτητικό κοινό στα πρώτα βήματά του στην επιστήμη του δικαίου, ως κανονιστική κοινωνική επιστήμη. Αποβλέπει στο να εισαγάγει πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες στις βασικές έννοιες της επιστήμης του δικαίου, ώστε να χρησιμεύσουν αυτές ως θεμέλια για την περαιτέρω οικοδόμηση της νομικής παιδείας τους. Προς τούτο εκτίθενται οι έννοιες αυτές με συστηματική αλληλουχία. Επίσης με συνεχή χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, ώστε να καθίσταται αντιληπτή η πρακτική υφή των νομικών ζητημάτων, υπό το φως των ρυθμιστικών σκοπών της έννομης τάξης. Η ροή των παραδόσεων αρθρώνεται με τρόπο συνεκτικό, προκειμένου να εξυπηρετείται ο παιδαγωγικός στόχος του μαθήματος. Αντιλαμβάνεται το ισχύον θετικό δίκαιο ως όλον, προτείνοντας μια σφαιρική θεώρησή του. Σε αυτή τη βάση μονάχα γίνεται δυνατή η κατανόηση, αλλά και η διακλαδική συνάφεια των επί μέρους θεσμών και των ειδικότερων πεδίων του δικαίου. Η μεγάλη ωφέλεια που θα αποκομίζουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από την «Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου» θα έγκειται σε τούτο: προτού αρχίσουν να μελετούν τον έναν ή άλλον ειδικότερο κλάδο της επιστήμης του δικαίου, θα έχουν διαπλάσει έγκαιρα ένα απόθεμα πρωταρχικών γνώσεων, απολύτως αναγκαίο για οποιαδήποτε περιοχή της έννομης τάξης. Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων ο φοιτητής και η φοιτήτρια θα έχει αποκτήσει ένα ικανό όργανο προσανατολισμού στη νομική επιστήμη. Επιπροσθέτως θα διαθέτει προσλαμβάνουσες παραστάσεις απαραίτητες για να αρχίσει σύντομα να γράφει νομικά κείμενα ή να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, η περαιτέρω ενασχόλησή του/της με τη νομική επιστήμη θα διευκολυνθεί ουσιαστικά.

Διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας του ιδιωτικού δικαίου από τα πολιτικά δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ και διαφορές από την εκδίκαση των διαφορών ιδιωτικού δικαίου κατά την "αμφισβητούμενη δικαιοδοσία" των πολιτικών δικαστηρίων.

Στο επιλογής αυτό μάθημα εξετάζεται ύλη του αστικού δικονομικού δικαίου (jurisdictio voluntaria). Αφορά ανατεθείσες στη δικαστική λειτουργία υποθέσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η πρωτογενής παροχή ένδικης προστασίας χωρίς την ύπαρξη προϋφιστάμενης διαφοράς. Κατά την παράδοση του μαθήματος εξετάζονται αφενός μεν οι γενικοί διαδικαστικοί κανόνες που εφαρμόζονται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, και αφετέρου οι κύριοι ουσιαστικού δικαίου θεσμοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της προκείμενης διαδικασίας, από τον χώρο των γενικών αρχών, του εμπράγματου, του οικογενειακού, του κληρονομικού ή του εμπορικού δικαίου.

Στο επιλογής αυτό μάθημα εξετάζεται ύλη του αστικού δικονομικού δικαίου (jurisdictio voluntaria). Αφορά ανατεθείσες στη δικαστική λειτουργία υποθέσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η πρωτογενής παροχή ένδικης προστασίας χωρίς την ύπαρξη προϋφιστάμενης διαφοράς. Κατά την παράδοση του μαθήματος εξετάζονται αφενός μεν οι γενικοί διαδικαστικοί κανόνες που εφαρμόζονται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, και αφετέρου οι κύριοι ουσιαστικού δικαίου θεσμοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της προκείμενης διαδικασίας, από τον χώρο των γενικών αρχών, του εμπράγματου, του οικογενειακού, του κληρονομικού ή του εμπορικού δικαίου

Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο δεύτερο εξάμηνο και αποτελείτο πρώτο εισαγωγικό μάθημα του εμπορικού δικαίου. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου, η εμπέδωση της νομικής έννοιας του εμπόρου και της εμπορικής πράξης και η απόκτηση μιας πρώτης συνολικής αντίληψης αυτού του κλάδου δικαίου. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται κυρίως με τη βοήθεια πρακτικών ασκήσεων που επιλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: α) Εμφάνιση και ιστορική εξέλιξη του εμπορικού δικαίου β) Συστήματα εμπορικότητας γ) Η έννοια των αντικειμενικά εμπορικών πράξεων και η κατ’ ιδίαν ανάλυσή τους σε βάθος τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δ) Η έννοια των υποκειμενικά εμπορικών πράξεων και η νομοθετική τους θεμελίωση ε) Η έννοια του εμπόρου (προϋποθέσεις κτήσης της εμπορικής ιδιότητας, ιδιαίτερες περιπτώσεις εμπόρων) στ) Έννομες συνέπειες που συνδέονται με την άσκηση εμπορικών πράξεων και με την ιδιότητα του εμπόρου

1. Γενική Εισαγωγή-Έννοια του ανταγωνισμού-Το δίκαιο του ανταγωνισμού.

2. Η γενική ρήτρα του αθέμιτου ανταγωνισμού - Αθέμιτες πράξεις στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας (Πράξεις προσέλκυσης πελατείας, πράξεις παρεμποδίσεως, πράξεις εκμεταλλεύσεως ξένης παροχής, πράξεις προβαδίσματος μέσω παραβάσεως νόμου ή συμβάσεως, πράξεις διακινδυνεύσεως της αγοράς) - Παράνομες υπό στενή έννοια ανταγωνιστικές πράξεις (Ανακριβείς δηλώσεις, αναγγελία εκποιήσεως εμπορευμάτων από πτώχευση, αναγγελία εκποιήσεως λόγω διαλύσεως, πράξεις κατά της φήμης της επιχειρήσεως, προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων ).

3. Έννομη προστασία ( Οι επί μέρους αξιώσεις, νομιμοποίηση-διαδικασία.

4. Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού - Εισαγωγικές γνώσεις - Απαγορευμένες συμπράξεις - Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης - Έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων - Όργανα και διαδικασία εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού