Στο επιλογής αυτό μάθημα εξετάζονται οι νέες προοπτικές που ανοίγουν οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών στη διευθέτηση των ιδιωτικών διαφορών. Εξετάζονται: Α. Η διαμεσολάβηση τόσο σε ευρωπαικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, με άξονα:

  • 1. Την Ευρωπαική Οδηγία 2008/52 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (28.05.2008),
  • 2. Το ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»,
  • 3. Το π.δ 123/9-12-2011 «Καθορισμός όρων και προυποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» και
  • 4. Την Υ.Α 1460/2012 για τον καθορισμό αμοιβής των διαμεσολαβητών.

Πέραν της θεωρητικής ανάλυσης των ζητημάτων της διαμεσολάβησης, καλούνται στο πλαίσιο του μαθήματος διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, οι οποίοι παρουσιάζουν στους φοιτητές τις πρακτικές όψεις του θεσμού,μέσα από την εμπειρία τους. Σε συνεργασία μαζί τους, διεξάγονται ακόμη εικονικές διαμεσολαβήσεις. Β.Η διαιτησία τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, με άξονα:

  • 1. Τα άρθρα 867 επ ΚΠολΔ και
  • 2. Τη Σύμβαση Νέας Υόρκης (1958) για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. Γ. Ο συμβιβασμός, εξώδικος και δικαστικός.

Ύλη: Διάκριση Γενικού και Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, μικτές συμβάσεις, δωρεά, πώληση, αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, καταδολίευση δανειστών. 

A. Εισαγωγή στην ενωσιακή έννομη τάξη: σκοποί, βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες, οργανωτική διάρθρωση, αρχές.

B. Παρουσίαση και μελέτη των θεμελιωδών ελευθεριών της ΕΕ και, ειδικότερα, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, μέσω από σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της ΕΕ.

Γ. Εξέταση του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού της ΕΕ. Η έννοια της επιχείρησης (και της ένωσης επιχειρήσεων). Μελέτη και παρουσίαση των προϋποθέσεων εφαρμογής των απαγορευτικών διατάξεων των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, μέσα από την σημαντικότερη νομολογία των δικαστηρίων της ΕΕ, αλλά και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως κύριας αρχής επιβολής του ενωσιακού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

Το Ποινικό Δίκαιο της ΕΣΔΑ Ι. Η επίδραση της ΕΣΔΑ στο ελληνικό ποινικό δίκαιο ΙΙ. Η ποινική δικονομική ύλη της ΕΣΔΑ (άρθρα 5-6 ΕΣΔΑ) α. Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια (άρθρο 5) στ. Το δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης (άρθρο 6)