Ιστορική πορεία του κυπριακού δικαίου. Ο δικαιϊκός προσανατολισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πολυδικαιικότητα στο κυπριακό δίκαιο. Το πρόβλημα της γλώσσας. Πηγές και μέθοδοι του κυπριακού δικαίου. Κυπριακή συνταγματική ιστορία. Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Δεσμευτικότητα των αγγλικών δικαστικών αποφάσεων. Η νομολογία στο κυπριακό δίκαιο. Ανάλυση κυπριακών δικαστικών αποφάσεων (Mustafa Ibrahim κ. λ. π. ). Σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Πρόσφατες τροποποιήσεις του οικογενειακού δικαίου. Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικές με την Κύπρο. Γίνεται σύγκριση των θεσμών του κυπριακού δικαίου με τους αντίστοιχους ελληνικούς. 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι, αξιοποιώντας τη γενική νομική προπαίδεια που διαθέτουν πλέον οι φοιτητές, να αναδείξει, συστηματοποιήσει και επεξεργαστεί κριτικά τη μεθοδική πορεία του έργου του ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου, ώστε να καταστεί διαυγής ο επιχειρηματολογικός χαρακτήρας του έργου αυτού όσο και η αναγκαιότητα τελικής θεμελίωσης των νομικών κρίσεων σε ηθικοπολιτικές αρχές, άρα και σαφής και συνειδητή η ιδιάζουσα κοινωνική ευθύνη που προσιδιάζει σε όλα τα νομικά επαγγέλματα.

Εννοια, νομική φύση και εθνικότητα του πλοίου. Πλωτά ναυπηγήματα. Τρόπος απόκτησης κυριότητας πλοίου (π.χ. ναυπήγηση, συμβατική μεταβίβαση). Φορείς ναυτιλιακής επιχείρησης. Συλλογική εκμετάλλευση του πλοίου. Συμβάσεις ναυτικής εργασίας (πλοιάρχου-πληρώματος). Πλοηγός και ναυτικός πράκτορας. Νομικό καθεστώς της σύμβασης ναυλώσεως. Ειδικοί τύποι ναύλωσης. 

Τα Συντάγματα του Αγώνα. - Η Καποδιστριακή Πολιτεία. - Η απόλυτη μοναρχία. - Η συνταγματική μοναρχία. - Η βασιλευομένη Δημοκρατία. - Η αβασίλευτη Δημοκρατία. - Η δικατορία της 4ης Αυγούστου 1936. Το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της Ιστορίας των πολιτικών και συνταγματικών θεσμών. Η χρησιμότητά του - οι πηγές.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού πανεπιστημίου (δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων, απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, κλπ), η εξοικείωση τους με τη διαδικασία της βιβλιογραφικής έρευνας και την χρήση των σύγχρονων πηγών πληροφόρησης που προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθώς και η διδασκαλία της νομικής μεθοδολογίας που ακολουθείται στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εξασκηθεί τόσο στην αναζήτηση πληροφοριών μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών και μη πηγών πληροφόρησης, όσο και στην χρησιμοποίηση των πληροφοριών αυτών σε καλά οργανωμένες επιστημονικές εργασίες. Το σύνολο των ικανοτήτων αυτών έχει ονομαστεί πληροφοριακή παιδεία και αναφέρεται στις ικανότητες προσδιορισμού, εύρεσης, ανάκτησης, αποτελεσματικής και ηθικής χρήσης της πληροφόρησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ελληνικές και διεθνείς νομικές πηγές πληροφόρησης.

Γενική Εισαγωγή στο Οικογενειακό Δίκαιο, τα γενικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού δικαίου και των οικογενειακών δικαιωμάτων.- Ο ΓΑΜΟΣ : Σύναψη του γάμου, προϋποθέσεις και κωλύματα, ο ελαττωματικός γάμος, η ακύρωση του γάμου και οι συνέπειές της.- Οι προσωπικές, οι μικτές και οι περιουσιακές συζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, οι συζυγικές σχέσεις κατά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, το διαζύγιο (με αντιδικία, συναινετικό) και οι συνέπειες του διαζυγίου.- ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ: Η ίδρυση της συγγένειας με τον πατέρα και τη μητέρα, η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, η γονική μέριμνα, η υιοθεσία.- Η διατροφή από το νόμο.

Το μάθημα εισάγει σε βασικές έννοιες του οικονομικού ποινικού δικαίου (ουσιαστικού και δικονομικού) και της εγκληματολογίας της οικονομίας, και, εν συνεχεία, εμβαθύνει παραδειγματικά σε σημαντικά νομοθετήματα που τυποποιούν οικονομικά εγκλήματα (: κυρίως νόμους που τυποποιούν φορολογικά και εν γένει δημοσιονομικά αδικήματα), έτσι ώστε οι φοιτητές αφενός να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες αυτού του κλάδου του ποινικού δικαίου και της (ειδικής) εγκληματολογίας και αφετέρου να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους για την επίλυση σημαντικών ερμηνευτικών ζητημάτων και για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων στο πλαίσιο πρακτικών ασκήσεων.

Εκπαίδευση σε βασικές θεματικές του ειδικού μέρους του ποινικού κώδικα.

Ουσιαστικές διατάξεις περί ποινικής ευθύνης ανηλίκων

Η παρουσίαση των κεντρικών θεμάτων γύρω από την έννοια του εγκλήματος (πράξη, αδικο, καταλογισμός) και των μορφών του (απόπειρα-συμμετοχή) ιδάσκεται επιλογή αποσπασμάτων από έμμετρα, πεζά και θεατρικά κείμενα της περιόδου αυτής.