Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει επιλογή βασικών εγκλημάτων από το Ειδικό Μέρος του Ποινικού Κώδικα στις ακόλουθες ενότητες:

1. Προσβολές του πολιτεύματος και κατάχρηση εξουσίας 2. Οργανωμένο έγκλημα 3. Τρομοκρατία και πολιτικό έγκλημα 4. Βασικά οικονομικά εγκλήματα 5. Εγκλήματα περί την απονομή της δικαιοσύνης 6. Διαφθορά 7. Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

Το μάθημα αφορά το πρόβλημα του εφαρμοστέου δικαίου σε ιδιωτικές σχέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας. Περιλαμβάνει : α) Γενικές αρχές επιλογής εφαρμοστέου δικαίου (δομή κανόνα συνδέσεως, νομικός χαρακτηρισμός, παραπομπή, προδικαστικό ζήτημα, καταστρατήγηση δικαίου, δημόσια τάξη, εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου, διαχρονικό δίκαιο). (β) Ειδικό μέρος (εφαρμοστέο δίκαιο στην ικανότητα δικαίου και δικαιοπραξίας φυσικών προσώπων, ικανότητα νομικών προσώπων, τύπο δικαιοπραξίας, οικογενειακές σχέσεις, αδικοπραξίες, συμβατικές ενοχές, σχέσεις εμπράγματου και κληρονομικού δικαίου). (γ) Ζητήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου (διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων, διαιτησία). (δ) Κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. Γενικές αρχές δικαίου ιθαγένειας.

Η αρχαία καταγωγή θεσμών του ιδιωτικού δικαίου που ισχύουν και σήμερα.

Το Κληρονομικό Δίκαιο στην έννομη τάξη, οι λόγοι της κληρονομικής διαδοχής, η κτήση και η απώλεια του κληρονομικού δικαιώματος (αποδοχή, αποποίηση, αποκλήρωση και αναξιότητα) .

- ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ : Η έννοια και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαθήκης, ο τύπος των διαθηκών, το περιεχόμενο διαθήκης -εγκατάσταση κληρονόμου, κληροδοσία, κληρονομικό καταπίστευμα, υποκατάσταση κληρονόμου και προσαύξηση μερίδας, αιρέσεις και προθεσμίες σε διαθήκη-, προϋποθέσεις κύρους του περιεχομένου της διαθήκης, ανάκληση διαθήκης, δημοσίευση διαθήκης, ερμηνεία διαθηκών και ερμηνευτικοί κανόνες.

- ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: Τα χαρακτηριστικά της, οι τάξεις της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, το κληρονομικό δικαίωμα του επιζώντος συζύγου, η συνεισφορά.

- ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: Έννοια, σκοπός και νομική φύση του δικαιώματος της νόμιμης μοίρας, δικαιούχοι, ποσοστό και υπολογισμός της νόμιμης μοίρας, προσβολή και προστασία νόμιμης μοίρας.- Προστασία του κληρονόμου.

- Κληρονομητήριο και Αγωγή περί κλήρου.

- Δωρεά αιτία θανάτου. 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι, αξιοποιώντας τη γενική νομική προπαίδεια που διαθέτουν πλέον οι φοιτητές, να αναδείξει, συστηματοποιήσει και επεξεργαστεί κριτικά τη μεθοδική πορεία του έργου του ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου, ώστε να καταστεί διαυγής ο επιχειρηματολογικός χαρακτήρας του έργου αυτού όσο και η αναγκαιότητα τελικής θεμελίωσης των νομικών κρίσεων σε ηθικοπολιτικές αρχές, άρα και σαφής και συνειδητή η ιδιάζουσα κοινωνική ευθύνη που προσιδιάζει σε όλα τα νομικά επαγγέλματα.

Εννοια, νομική φύση και εθνικότητα του πλοίου. Πλωτά ναυπηγήματα. Τρόπος απόκτησης κυριότητας πλοίου (π.χ. ναυπήγηση, συμβατική μεταβίβαση). Φορείς ναυτιλιακής επιχείρησης. Συλλογική εκμετάλλευση του πλοίου. Συμβάσεις ναυτικής εργασίας (πλοιάρχου-πληρώματος). Πλοηγός και ναυτικός πράκτορας. Νομικό καθεστώς της σύμβασης ναυλώσεως. Ειδικοί τύποι ναύλωσης. 

Τα Συντάγματα του Αγώνα. - Η Καποδιστριακή Πολιτεία. - Η απόλυτη μοναρχία. - Η συνταγματική μοναρχία. - Η βασιλευομένη Δημοκρατία. - Η αβασίλευτη Δημοκρατία. - Η δικατορία της 4ης Αυγούστου 1936. Το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της Ιστορίας των πολιτικών και συνταγματικών θεσμών. Η χρησιμότητά του - οι πηγές.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού πανεπιστημίου (δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων, απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, κλπ), η εξοικείωση τους με τη διαδικασία της βιβλιογραφικής έρευνας και την χρήση των σύγχρονων πηγών πληροφόρησης που προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθώς και η διδασκαλία της νομικής μεθοδολογίας που ακολουθείται στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εξασκηθεί τόσο στην αναζήτηση πληροφοριών μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών και μη πηγών πληροφόρησης, όσο και στην χρησιμοποίηση των πληροφοριών αυτών σε καλά οργανωμένες επιστημονικές εργασίες. Το σύνολο των ικανοτήτων αυτών έχει ονομαστεί πληροφοριακή παιδεία και αναφέρεται στις ικανότητες προσδιορισμού, εύρεσης, ανάκτησης, αποτελεσματικής και ηθικής χρήσης της πληροφόρησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ελληνικές και διεθνείς νομικές πηγές πληροφόρησης.