Κατανόηση των βασικών ζητημάτων της απειλής, επιμέτρησης και έκτισης της ποινής. Ύλη: θεματα καταλογισμού σε ενοχή, μείωση/εξάλειψη της ποινής, επιμέτρηση της ποινής, συρροή εγκλημάτων, μετατροπή/αναστολή εκτέλεσης της ποινής, υφ'όρον απόλυση, δικαιώματα των κρατουμενων

Ενασχόληση με την απειλή, την επιβολή και την έκτιση των ποινών (ανά είδος), τη συρροή, τους λόγους εξάλειψης του αξιοποίνου.

Εισαγωγικά, διδάσκεται η διάκριση και η διασταύρωση των δικαιοδοσιών (διοικητικής, ποινικής, πολιτικής), με αναφορές στο Σύνταγμα και με έμφαση στο αντικείμενο του αστικού δικονομικού δικαίου και στους σκοπούς της πολιτικής δίκης. Ως κύριο αντικείμενο του μαθήματος καθορίζεται η τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων πολιτικών δικαστηρίων. Η διδασκαλία εκτείνεται από την κάταρξη της δίκης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Ειδικότερα αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, οι διαδικαστικές προϋποθέσεις και το αντικείμενο της δίκης, οι διακρίσεις, η άσκηση και οι συνέπειες άσκησης της αγωγής, οι αντικειμενικά και υποκειμενικά σύνθετες δίκες καθώς και οι περιπτώσεις συμμετοχής τρίτων προσώπων στη δίκη. Στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος εντάσσεται και η διδασκαλία των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της Απόδειξης καθώς και του δικονομικού πλαισίου των κατ’ ιδίαν αποδεικτικών μέσων. Τέλος, διδάσκονται οι τρόποι κατάργησης και η περάτωσης της δίκης, με ή χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης. 

Εισαγωγικά, διδάσκεται η διάκριση και η διασταύρωση των δικαιοδοσιών (διοικητικής, ποινικής, πολιτικής), με αναφορές στο Σύνταγμα και με έμφαση στο αντικείμενο του αστικού δικονομικού δικαίου και στους σκοπούς της πολιτικής δίκης. Ως κύριο αντικείμενο του μαθήματος καθορίζεται η τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων πολιτικών δικαστηρίων. Η διδασκαλία εκτείνεται από την κάταρξη της δίκης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Ειδικότερα αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, οι διαδικαστικές προϋποθέσεις και το αντικείμενο της δίκης, οι διακρίσεις, η άσκηση και οι συνέπειες άσκησης της αγωγής, οι αντικειμενικά και υποκειμενικά σύνθετες δίκες καθώς και οι περιπτώσεις συμμετοχής τρίτων προσώπων στη δίκη. Στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος εντάσσεται και η διδασκαλία των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της Απόδειξης καθώς και του δικονομικού πλαισίου των κατ’ ιδίαν αποδεικτικών μέσων. Τέλος, διδάσκονται οι τρόποι κατάργησης και η περάτωσης της δίκης, με ή χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης. 

Διδάσκονται τα δύο πρώτα "βιβλία" του ΚΠολΔ (πρώτο: Γενικές διατάξεις, δεύτερο: Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια).

Άρθρα 1-494 ΚΠολΔ και παρεμπιπτόντως ειδικές διαδικασίες. Ειδικότερα η διδασκαλία αφορά: Τον οργανισμό δικαστηρίων, το δικονομικό και ουσιαστικό αντικείμενο της πολιτικής δίκης, τις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές στην απονομή δικαιοσύνης για την επίλυση των ιδιωτικού δικαίου διαφορών, τη διαδικασία στον α΄ βαθμό δικαιοδοσίας, τις γενικές διατάξεις του δικαίου αποδείξεως και τα κατ' ιδίαν αποδεικτικά μέσα.

Το τμήμα του μαθήματος που αφορά τα ένδικα μέσα καλύπτει αφενός μία γενική εισαγωγή στο δίκαιο των ενδίκων μέσων και αφετέρου, μια ειδικότερη παρουσίαση των επιμέρους ενδίκων μέσων, με ιδιαίτερη έμφαση στα τακτικά (ανακοπή ερημοδικίας και έφεση). Αντιμετωπίζονται, κυρίως, τα ζητήματα των προϋποθέσεων του παραδεκτού των παραπάνω ενδίκων μέσων καθώς και οι κανόνες που διέπουν τη συζήτηση και τα αποτελέσματά τους. Το τμήμα του μαθήματος που αφορά την αναγκαστική εκτέλεση περιλαμβάνει αφενός το γενικό μέρος του ογδόου βιβλίου του ΚΠολΔ, δηλαδή τις γενικές διατάξεις για τις προϋποθέσεις, τα υποκείμενα της διαδικασίας και τις δίκες περί την εκτέλεση, αφετέρου, το ειδικό μέρος της αναγκαστικής εκτέλεσης, στο πλαίσιο του οποίου συζητούνται τα διάφορα είδη και μέσα εκτέλεσης, ειδικότερα δε, από την έμμεση εκτέλεση, κυρίως, η ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με κατάσχεση περιουσίας του καθ' ου.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών στην κατανόηση του δικαίου των ενδίκων μέσων καθώς και της αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω παραδόσεων, επίλυσης πρακτικών ασκήσεων και ανάλυσης δικαστικών αποφάσεων.Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αντιμετωπίζουν σύνθετα ζητήματα ενδίκων μέσων και αναγκαστικής εκτέλεσης, να συντάσσουν σχετικά δικόγραφα και να είναι σε θέση να επεξεργαστούν δικαστικές αποφάσεις. 

Παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού ποινικού δικαίου ως αυτόνομου αντικειμένου. Συζητούνται σύγχρονα ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι αντιρρησίες συνείδησης, η δεσμευτικότητα των παράνομων διαταγών. Αναλύονται και συζητούνται γνήσια στρατιωτικά εγκλήματα που απασχολούν την πράξη, όπως η ανυποταξία, λιποταξία, ανυπακοή, πρόκληση ανικανότητας κ.λπ. Επίσης, αναλύονται μη γνήσια στρατιωτικά εγκλήματα, όπως η βιαιοπραγία, η κλοπή στρατιωτικών πραγμάτων, κ.ά., και συζητούνται οι ιδιαιτερότητές τους σε σύγκριση με τα αντίστοιχα "κοινά" εγκλήματα. Τέλος, εξετάζονται ακροθιγώς οι δικονομικές ιδιαιτερότητες του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ