Σεμινάριο πάνω σε σύγχρονα θέματα του συνταγματικού δικαίου και ειδικότερα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εξετάζονται σύγχρονα θέματα συνταγματικού δικαίου και ιδίως θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μία συνθετική θεώρηση που καλύπτει την προστασία τους στο σημερινό πολυεπίπεδο συνταγματικό πλαίσιο, το εθνικό-συνταγματικό, το ενωσιακό, δια του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το διεθνές/ευρωπαϊκό, δια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Στρασβούργου καθώς και άλλων διεθνών συμφώνων προστασίας δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνάρθρωση των διαφορετικών επιπέδων προστασίας των δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία μαζί με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ συνιστούν την ευρωπαϊκή δημόσια τάξη των δικαιωμάτων που πρέπει να γίνεται σεβαστή και από τα εθνικά δικαστήρια.

Έννοια, αρχές, εδραίωση στο Σύνταγμα. Τα θεμέλια του συλλογικού εργατικού δικαίου. Αρχές και κανόνες ερμηνείας. Συνδικαλιστικές οργανώσεις: Οι έννομες σχέσεις με τα μέλη τους. Οι έννοιες επιχείρηση - εκμετάλλευση. Η καταστατική οργάνωση της εκμετάλλευσης - επιχείρησης. Κανονισμοί εργασίας (είδη κανονισμών, κατάρτιση, νομική φύση, περιεχόμενο, διαδοχή). Το πειθαρχικό δίκαιο της εκμετάλλευσης. Συνδικαλιστικές ελευθερίες: έννοια, νομοθετική κατοχύρωση στο διεθνές και το εθνικό δίκαιο, εκδηλώσεις. Συλλογικές διαφορές: έννοια, συσχετισμός ! με νομικές διαφορές, σύνδεση με συνδικαλιστικές ελευθερίες. Συνδικαλιστικές οργανώσεις: έννοια, είδη, μέλη, όργανα. Συλλογικές διαπραγματεύσεις: έννοια. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: έννοια, είδη, κατάρτιση, περιεχόμενο, λειτουργία τους ως κανόνων δικαίου. Απεργία.

Το μάθημα αυτό είναι το καταληκτικό μάθημα στο αστικό δίκαιο. Προϋποθέτει ότι ο φοιτητής έχει ήδη γνώσεις όλων των επιμέρους διδασκόμενων μαθημάτων αστικού δικαίου (Γενικές Αρχές- Ενοχικό Δίκαιο- Εμπράγματο Δίκαιο- Οικογενειακό Δίκαιο- Κληρονομικό Δίκαιο) και γνωρίζει, επίσης, την πολιτική δικονομία. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται απόπειρα να συνδυαστούν οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές από τα επιμέρους διδαχθέντα τμήματα του αστικού δικαίου, να επιλυθούν σύνθετα προβλήματα που απαιτούν σφαιρική και σε βάθος γνώση του αστικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας και να αναλυθούν ύστερα από συζήτηση χαρακτηριστικές δικαστικές αποφάσεις, ώστε να αποκτηθεί και μια πρώτη επαφή με την πρακτική εφαρμογή.

Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου & Διοικητικής Δικονομίας (Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικές ελευθερίες, Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία) 

Εξετάσεις στη Υ37 Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου & Διοικ. Δικον.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει τη σύνθεση των μαθημάτων του Συνταγματικού Δικαίου και των Συνταγματικών Ελευθεριών του Διοικητικού Δικαίου και του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου. Στο πεδίο του Συνταγματικού Δικαίου δίνεται έμφαση στον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων, ιδιως από τα δικαστήρια, τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία και τους περιορισμούς των συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου και της Διοικητικής Δικονομίας παρουσιάζεται η νομολογία ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σειρά επίκαιρων επιμέρους θεματικών.

Συνδυαστικό μάθημα εμβάθυνσης βασισμένο σε συνδυαστικές πρακτικές ασκήσεις από τους κλάδους του δικαίου των εταιριών, δικαίου αξιογράφων και πτωχευτικό δίκαιο και στην επεξεργασία νομολογίας.

7η άσκηση.pdf7η άσκηση.pdf