Το μάθημα «Ειδικοί Θεσμοί Αρχαίου Ελληνικού Δικαίου» περιλαμβάνει τη μελέτη νομικών λύσεων και θεσμών που οι αρχαίες ελληνικές νομοθεσίες επέλεξαν για ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών ζητημάτων: Από θεσμούς πολιτειακής οργάνωσης, την ιδιότητα του πολίτη, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τους άρχοντες και την υποχρέωση λογοδοσίας τους, την απονομή δικαιοσύνης στα αθηναϊκά δικαστήρια μέχρι την τυποποίηση και τη δίωξη εγκλημάτων, όπως αυτών κατά του πολιτεύματος, κατά της ζωής, της τιμής και της ιδιοκτησίας, αλλά και ειδικότερα ζητήματα ιδιωτικού δικαίου, όπως δικαιοπραξίες, οικογενειακού δικαίου ρυθμίσεις, κληρονομική διαδοχή, ρυθμίσεις εμπορικού και εργασιακού δικαίου, ζητήματα ελεύθερης έκφρασης στην τέχνη. Η μελέτη των ζητημάτων αυτών γίνεται μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση πηγών: Επιγραφικές και παπυρικές μαρτυρίες, δικανικοί λόγοι αττικών ρητόρων, έργα τραγικών και κωμικών ποιητών, λεξικογράφων, ιστοριογράφων, φιλοσόφων κ.ά. παρέχουν ένα ανεκτίμητης αξίας υλικό που διασώζει πληροφορίες για θεσμούς και νομικές λύσεις σε συγκεκριμένα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά ζητήματα του παρελθόντος, τα οποία δε στερούνται διαχρονικής σημασίας και ανοίγουν διαφορετικά, συναρπαστικά μονοπάτια και στη νομική σκέψη του σήμερα.

Διδασκαλία ενωσιακών ελευθεριών και ενωσιακού δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού.

The course is taught in English and is offered to both Greek and Erasmus students. It aims to present the basic principles of EU IP Law as well as the basic characteristics of IP Rights. Among other IP Rights, the course focuses on Copyright, Patents and Trademarks, aiming to analyse the conditions under which they are protected in the context of EU. Harmonization v. Unification are being explained, whereas the importance of Art. 118 TFEU is being stressed.

Strafrecht der Europäischen Union 

Elements and principles of greek penal law

To μάθημα απευθύνεται σε γερμανόγλωσσους/-ες φοιτητές/-τριες Erasmus. To ρωμαϊκό δίκαιο αποτελεί την κοινή βάση πολλών σύγχρονων ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων. Ως ένα βαθμό το ρωμαϊκό δίκαιο επηρεάσθηκε από αρχαία ελληνικά δίκαια και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Το μάθημα στοχεύει στην πληρέστερη κατανόηση του ισχύοντος δικαίου. Πηγές και δομές αρχαίων εννόμων τάξεων αποτελούν επίσης αντικείμενο συζήτησης. Παρέχεται τέλος εποπτεία αρχαίων πολιτευμάτων και θεσμών ιδιωτικού δικαίου (π.χ. οικογένεια, κυριότητα, συμβάσεις, ένδικα βοηθήματα κτλ).

The course offers an overview of the rise and development of philosophy of law from Greek antiquity up to the Middle Ages.

The aim of the course is to offer a bird's eye view of the main intellectual and political trends that shaped the way antiquity and middle ages conceived law in the West. This overview shall attempt to track and put forward affinities and differentiations with modern conceptions of law. The course will use as a vehicle of presentation the retrospec! tive projection of the commonplace natural law/legal positivism antithesis back on to antique and medieval schemes of legal thought. Detecting the flaws of such anachronism through reading the classics and discussing the political and ideological context of each era will allow students to grasp the essentials of the historical move from the nomos/physis dialectics within the early Greek polis, through Plato, Aristotle, the Stoics, Greek and Roman, neoplatonism and the christian revolution to the conciliatory thomistic aristotelianism and the emergence of early political modernity.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν νομικά προβλήματα, αρχές και θεσμοί αρχαίων ελληνικών πόλεων - κρατών. Γίνεται επεξεργασία διαφόρων πηγών αρχαίου ελληνικού δικαίου, κυρίως δικανικοί λόγοι αττικών ρητόρων. Μελετώνται περίφημες δικαστικές υποθέσεις μέσα στο πολιτικό τους πλαίσιο με σκοπό την ανασύσταση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην αρχαία Αθήνα και τη συγκριτική μελέτη όχι μόνο νομικών θεσμών αρχαίων πόλεων - κρατών, αλλά και, τηρουμένων των αναλογιών, νομικών προβλημάτων που αναφύονται και σήμερα στο ισχύον δίκαιο. Οι φοιτητές/-τριες παρουσιάζουν προφορικά ένα θέμα της επιλογής τους στην τάξη και οι γνώσεις τους αξιολογούνται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

To μάθημα 'Ιnstitutions of Roman Private Law' παρέχει μια εποπτεία διαφόρων θεσμών του ιδιωτικού ρωμαϊκού δικαίου και των αρχών που τους διέπουν. Το μάθημα ακολουθεί την τριμερή διαίρεση της νομικής ύλης από το ρωμαίο νομομαθή Γάιο σε Δίκαιο των Προσώπων (personae), Δίκαιο των Πραγμάτων (res), Δίκαιο των Αγωγών (actiones). Συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση συγκεκριμένων θεσμών του ισχύοντος ιδιωτικού δικαίου που έλκουν την καταγωγή τους από το ρωμαϊκό δίκαιο.

The aim of this course is to introduce students to the International and European Union social law and policy. The European Union emerges in the 21st century as a unique entity in the world constitutional order encompassing the majority of European States. The basic area of coverage of this course is current issues of European Union social law and policy. That, in practice will also cover a wide area of EU substantive law, through which the socio-economic life of the Union is regulated. Relevant EU Treaties will be analyzed, as well as the European Union Charter of Fundamental Rights, which serves as a new “Bill of Rights” for European citizens. Furthermore, students will be acquainted with major EU social policy case-law and secondary legislation in the fields of employment rights and work organisation, non-discrimination and gender equality law, fundamental rights and freedoms, social dialogue and employee participation. By the end of this course, students should be able to comprehend some of the major issues of the European social integration process and to distinguish the specific features of the European social model in an international and comparative law perspective.  

Στο μάθημα διαδάσκεται η διαδικασία επίλυσης ίδιωτικών διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότητας, δηλαδή διαφορών που συνδέονται είτε ως προς τα υποκείμενα είτε ως προς το αντικείμενό τους με διαφορετικά κάτη. Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελούν ουσιώδη ζητήματα, όπως η διεθνής δικαιοδοσία, η επίδοση δικογράφων και αποφάσεων σε άλλα κράτη, η διενέργεια αποδείξεων στην αλλοδαπή και η εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων