• I. Εισαγωγή: τεχνική περιγραφή, βασικές έννοιες και νομική θεμελίωση
 • II. Ελευθερία της επικοινωνίας και της έκφρασης, ο Τύπος στο Διαδίκτυο.
 • III. Παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, δικαίωμα στην εικόνα
 • IV. Ονόματα χώρου.
 • V. Προστασία ιστοσελίδων με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.
 • VI. Παράνομο περιεχόμενο, χρήση σημάτων, AdWords, metatags κλπ.
 • VII. Περιεχόμενο προστατευόμενο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως Hyperlinks, thumbnails, Google Book Search VIII. Αθέμιτος ανταγωνισμός
 • IX. Συμβάσεις από απόσταση
 • X. Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • XI. Ζητήματα ευθύνης
 • XII. Αστικό δίκαιο: Ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως, κατάρτιση συμβάσεων στο Διαδίκτυο, πλειστηριασμοί XIII. Διαδικτυακές συμβάσεις: web design, πρόσβαση, domain, cloud computing, κ.ά. XIV. Εφαρμοστέο δίκαιο και διεθνής δικαιοδοσία.

In the recent years, comparative legal studies have increasingly gained great practical and theoretical importance. All developments relating to globalization and European integration, such as the increasing demand for legal information require thorough knowledge of foreign law, To this end, we shall combine the classical teaching of comparative law, which refers to the study of the great legal systems and cultures of the world with the theoretical foundations of this discipline. Therefore, after the presentation of the notion, the functions and the methodological principles of comparative law, we shall examine the classification and the basic features of the the civil law, common law and East-Asian legal systems,

The course introduces the basic concepts of all branches of Greek Civil Law (i.e. General Principles, Law of Obligations, Property Law, Family Law, Succession Law), while providing a more in depth examination of selected topics, such as the protection of the “personality right”, culpa in contrahendo, liability in contract and in tort, security rights, cohabitation, and forced heirship.

This course examines the connecting bridges between Legal and Economic Science: rational, purposive action, their common goal (the regulation of social relationships), their normative aspect, etc. It then analyzes: (a) the relationship between legal rules and policies aiming at economic efficiency, and (b) The connection of fundamental concepts of economics with legal and political rules, by means of case studies (e.g. regarding legislation and incentives, the dysfunctions arising from the action of organized pressure groups and the increasing bureaucracy, economic inequalities within the contemporary welfare state, social policies as a result of the trade-off between social equality and economic efficiency, and so on). In the last half of the course, economic analysis is applied to particular branches of Law: property law (with an emphasis on the Coase Theorem), contract law, torts, environmental law, criminal law (exami! ned primarily through the lens of Gary Becker’s theory of the rational criminal), and finally, family law. It should be noted that prior knowledge of economics is not required in order to attend this course.

The Evolution & Challenges of Cybercrime. Defining Cybercrime & International Instruments against cybercrimes, Basic terms. Offences where computer is the target; malicious software. Illegal access. Impairment of data, misuse of devices, interception of data. Computer Fraud. Child pornography. Other Sexual offences (grooming, etc.). Attacks against information systems. Crimes against intellectual property and personal data. Jurisdiction & Evidence. Digital Investigation of Crimes.

 • I. Theoretical Part: Rhetorics as an essential part of the Athenian and Roman education. Artes liberales. Rhetorics as a part of Logic. Rhetorical theory. The argument. The orator's work. The trials' and judicial arguments' topics: classification of the litigation according to the trials' typology in preparation for selecting the right arguments.
 • II. Rhetorics in Practice: Selective analysis of greek and roman oratory speeches.
 • Sources: Aristotle, Attic orators, Cicero, Quintilian. 

Ναυτικό Δίκαιο στα αγγλικά για φοιτητές Erasmus

Familiarization of the students with the techniques of the choice-of-law rules. Knowledge of the basic rules of the EU Regulations of Private International Law.

Ιστορική εισαγωγή στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου - Υποκείμενα και Γενική θεωρία των Πηγών του Διεθνούς Δικαίου - Διεθνές Δίκαιο και εσωτερική έννομη τάξη - Εισαγωγή στο Δίκαιο του ΟΗΕ - Δίκαιο Θάλασσας - Ανθρώπινα δικαιώματα - Διεθνείς Οργανισμοί - Κρατική Ευθύνη - Διεθνής Δικαιοσύνη

This is an Erasmus course which introduces students to the fundamental concepts of Sociology of Law. This interdisciplinary field brings together two dynamic ever-changing worlds: the social sciences and legal science. The course presents the main points of dialogue and communication between Law and Society. It begins with an investigation of legitimacy and authority, in an effort to answer the classic question of “why people obey the law”. In the next lessons, it presents the main thinkers who have shaped its intellectual tradition, and proceeds to view Law through the lens of the basic schools of sociological theory: structural-functionalism (Comte, Durkheim, Spencer) and its more contemporary variants of systems theory (Parsons) and critical functionalism (Merton), conflict theory as represented by Karl Marx and Max Weber’s Verstehende Soziologie. The course then examines the academic currents which challenged legal positivism in Europe (mainly in Germany and France) and legal formalism in the US (American Legal Realism). A discussion of culture and its impact on legal thinking leads to the exploration of more contemporary approaches to law, such as the role of judges and lawyers in modern legal systems, the significance of gender equality and the successful recent paradigm of alternative dispute resolution.