Περιεχόμενο Μαθήματος κρατικος προυπολογισμος, αρχες κατάρτισης και ψήφισης του προυπολογισμού, Ελεγκτικό Συνέδριο, αρμοδιότητες , δικονομία. 

Ανάλυση των κανόνων που διέπουν το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των βασικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας της εκπαίδευσης

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι α) η κατανόηση βασικών θεωρητικών εννοιών που σχετίζονται με τον θέμα των διακρίσεων, β) η γνώση του νομοθετικού πλαισίου (εθνικού και υπερεθνικού) που επιτάσσει καθεστώς μη-διακρίσεων, γ) η εμβάθυνση στα διαφορετικά πεδία εκείνα, όπου οι δικαρίσεις εκδηλώνονται: διακρίσεις με βάση το φύλο, την υπηκοότητα, την προσωπική κατάσταση, τον σεξουαικό προσσανατολισμό, το θρήσκευμα, την ηλικία, την αναπηρία. Καθένα από τα παραπάνω ζητήματα παρουσιάζεται και στην ιστορική του διάσταση και τέλος δ) η εξοικείωση των φοιτητών με τη σχετική νομολογία.

Το μάθημα των Διεθνών Θεσμών επιχειρεί να παρουσιάσει διάφορες μορφές διεθνούς συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Κεντρικό θέμα ανάλυσης αποτελούν οι διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισμοί, ενώ δίνεται βαρύτητα και σε άτυπες μορφές διεθνούς συνεργασίας. Εξετάζονται ζητήματα, όπως η νομική προσωπικότητα, οι εξουσίες και αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα προνόμια των διεθνών οργανισμών, και αξιολογείται η επιρροή τους στη διεθνή δικαιοπαραγωγή, οι σχέσεις τους με τα κράτη μέλη και τα κράτη μη μέλη, και φυσικά οι μεταξύ τους σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και τις εξειδικευμένες οργανώσεις που συνδέονται με τον ΟΗΕ.

Πρόκειται για μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων που καλύπτει το διεθνές δίκαιο που εφρμόζεται στις διεθνείς και μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Αφορά στις βασικές αρχές και κανόνες και στην ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών εμπολέμων και αμάχων που προστατεύονται. Το μάθημα συνιστά εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης της Ελλάδας, ως συμβαλλόμενου μέρους των Συμβάσεων της Γενεύης για το Ανθρωπιστικό Δίκαιο

Το μάθημα εξετάζει τη διεθνή διάσταση του Εργατικού Δικαίου και συγκεκριμένα, αφενός το διεθνές και αφετέρου το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο. Ιδίως αναλύονται οι Οδηγίες που ρυθμίζουν εκφάνσεις των σχέσεων εργασίας που απασχολούν ιδιαιτέρως τη θεωρία και τη νομολογία.

Εισαγωγή στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας με έμφαση στο δίκαιο ημεδαπών σημάτων (ν. 239/1994) και στο δίκαιο ευρεσιτεχνίας.

1) Έννοια και αντικείμενο του Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών. 2) Πηγές του Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών. 3) Το εφαρμοστέο δίκαιο στα νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. 4) Το εφαρμοστέο δίκαιο σε ορισμένες μορφές συμβατικών και εξωσυμβατικών ενοχών (Κανονισμοί "Ρώμη Ι" και "Ρώμη ΙΙ"). 5) Διεθνής πώληση από εμπορική και τραπεζική σκοπιά. 6) Δικαστική επίλυση διεθνών εμπορικών διαφορών. 7) Διεθνής εμπορική διαιτησία. 8) Διαμεσολάβηση σε διασυνοριακές διαφορές. 9) Διεθνής Σύμβαση της Βιέννη για τη διεθνή πώληση κινητών.