Το μάθημα "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ" καλύπτει επιλεγμένα ζητήματα εμβάθυνσης από όλο το φάσμα του εταιρικού δικαίου: Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, ειδικά θέματα ΕΠΕ (ανάκληση διαχειριστού, εταιρική αγωγή, υπεγγυότητα εταιρικών δανείων κλπ) και ΙΚΕ (είδη εισφορών και ιδιαιτερότητες μεταβίβασης μεριδίων σε κάθε είδος, αποκλεισμός εταίρου, εταιρική αγωγή) έξοδος και αποκλεισμός εταίρου), εταιρικό διεθνές δίκαιο, επιλεγμένα θέματα εταιρικών μετασχηματισμών.

Η τύχη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μετά την πτώση της Ρώμης (476 μ.Χ.), η συνέχισή της στο ανατολικό τμήμα της με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Η εξέλιξη του δικαίου στη Δύση και στην Ανατολή. Η επίδραση του ρωμαϊκού και βυζαντινορωμαϊκού δικαίου στις σύγχρονες έννομες τάξεις.

Το μάθημα περιλαμβάνει την ανάλυση και συζήτηση των ειδικών ποινικών διαδικασιών του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: συνοπτική διαδικασία (αυτόφωρο έγκλημα-αυτόφωρη διαδικασία/ποινική διαταγή), διαδικασία κατ' απόντων και φυγοδίκων (αίτηση ακύρωσης διαδικασίας / αίτηση ακύρωσης απόφασης), δικαστική συνδρομή.

Περιεχόμενο Μαθήματος:

- Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»: αναλύονται και συζητούνται οι βασικές έννοιες και διατάξεις σχετικά με την ποινική διαχείριση της διακίνησης και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

- Ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»: αναλύονται και συζητούνται οι κεντρικές έννοιες και οι διατάξεις σχετικά με την οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

- Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» & Ν 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»: αναλύονται και συζητούνται οι ποινικές διατάξεις σχετικά με την παράνομη είσοδο/έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών και τα εγκλήματα της μεταφοράς και υποβοήθησης αυτών.

- Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»: συζητούνται η δομή του νόμου, ο συσχετισμός με την ενωσιακή νομοθεσία και οι βασικές του διατάξεις.

[- Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»: αναλύονται και συζητούνται τα βασικά ζητήματα που ρυθμίζει ο νόμος.

- Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»: αναλύονται και συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα σχετικά με τη λαθρεμπορία.]

Το "τουριστικό φαινόμενο" (ιστορική εξέλιξη του Τουρισμού), μορφές του σύγχρονου Τουρισμού, προοπτικές-τάσεις, επιπτώσεις. Το δίκαιο του Τουρισμού (έννοιες, πεδίο εφαρμογής, διακρίσεις, πηγές). Χαρακτηριστικές συναλλακτικές μορφές (επιλογή): α) Σχέσεις ξενοδόχων-πελατών (σύμβαση ξενίας). β) Σχέσεις ξενοδόχων-διοργανωτών ή διαμεσολαβητών οργανωμένων ταξιδιών (ξενοδοχειακή σύμβαση). γ) Το οργανωμένο ταξίδι διακοπών (ταξιδιωτική σύμβαση). δ) Χρονομεριστική μίσθωση, βραχυχρόνια μίσθωση παραθεριστικών κατοικιών ε)Το διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο του τουρισμού.

Αντικείμενο του μαθήματος:

- Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»: αναλύονται και συζητούνται οι βασικές έννοιες και διατάξεις σχετικά με την ποινική διαχείριση της διακίνησης και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

- Ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»: αναλύονται και συζητούνται οι κεντρικές έννοιες και οι διατάξεις σχετικά με την οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

- Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»: συζητούνται η δομή του νόμου, ο συσχετισμός με την ενωσιακή νομοθεσία και οι βασικές του διατάξεις.

- Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»: αναλύονται και συζητούνται τα βασικά ζητήματα που ρυθμίζει ο νόμος.

[- Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» & Ν 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»: αναλύονται και συζητούνται οι ποινικές διατάξεις σχετικά με την παράνομη είσοδο/έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών και τα εγκλήματα της μεταφοράς και υποβοήθησης αυτών. / - Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»: αναλύονται και συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα σχετικά με τη λαθρεμπορία.]