Το Διοικητικό Δίκαιο έχει ως αντικείμενο τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τους κανόνες της διοικητικής διαδικασίας, καθώς και τα συναφή δικαιώματα των πολιτών. Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η έννοια και η οριοθέτηση της δημόσιας διοίκησης, η έννοια και οι διακρίσεις  της διοικητικής πράξης, οι επιμέρους πτυχές της διοικητικής διαδικασίας (πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, γνωμοδοτική διαδικασία κ.ο.κ.), οι κανόνες για τα μονομελή και συλλογικά όργανα της διοίκησης, οι κανόνες σχετικά με την έναρξη και λήξη ισχύος της πράξης και οι διοικητικές προσφυγές. Τέλος, στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος εντάσσεται και η αστική ευθύνη του δημοσίου.

Εισαγωγικά, διδάσκεται η διάκριση και η διασταύρωση των δικαιοδοσιών (διοικητικής, ποινικής, πολιτικής), με αναφορές στο Σύνταγμα και με έμφαση στο αντικείμενο του αστικού δικονομικού δικαίου και στους σκοπούς της πολιτικής δίκης. Ως κύριο αντικείμενο του μαθήματος καθορίζεται η τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων πολιτικών δικαστηρίων. Η διδασκαλία εκτείνεται από την κάταρξη της δίκης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Ειδικότερα αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, οι διαδικαστικές προϋποθέσεις και το αντικείμενο της δίκης, οι διακρίσεις, η άσκηση και οι συνέπειες άσκησης της αγωγής, οι αντικειμενικά και υποκειμενικά σύνθετες δίκες καθώς και οι περιπτώσεις συμμετοχής τρίτων προσώπων στη δίκη. Στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος εντάσσεται και η διδασκαλία των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της Απόδειξης καθώς και του δικονομικού πλαισίου των κατ’ ιδίαν αποδεικτικών μέσων. Τέλος, διδάσκονται οι τρόποι κατάργησης και η περάτωσης της δίκης, με ή χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των γενικών προϋποθέσεων παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρα 682-703 ΚΠολΔ) καθώς και των κατ’ ιδίαν ασφαλιστικών μέτρων (εγγυοδοσία, προσημείωση υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή, δημόσια κατάθεση, προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων και προσωρινή ρύθμιση καταστάσεων), με βάση σημειώσεις, πρακτικές ασκήσεις και αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.

Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των γενικών προϋποθέσεων παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρα 682-703 ΚΠολΔ) καθώς και των κατ’ ιδίαν ασφαλιστικών μέτρων (εγγυοδοσία, προσημείωση υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή, δημόσια κατάθεση, προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων και προσωρινή ρύθμιση καταστάσεων), με βάση σημειώσεις, πρακτικές ασκήσεις και αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων. 

Κατηγορίες εργαζομένων (εργάτες,υπάλληλοι,διευθύνοντες υπάλληλοι, προσωρινώς απασχολούμενοι). Η ατομική σύμβαση εργασίας (περιεχόμενο,ικανότητα των μερών). Συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών κατά τη διάρκεια της εξάρτησης. Χρόνος εργασίας,υπερωρίες,άδεια αναψυχής, εργασία την Κυριακή. Αναστολή και λήξη της σύμβασης εργασίας. Εργατικό ατύχημα. Διευθέτηση των εργατικών διαφορών

Κατηγορίες εργαζομένων (εργάτες,υπάλληλοι,διευθύνοντες υπάλληλοι, προσωρινώς απασχολούμενοι). Η ατομική σύμβαση εργασίας (περιεχόμενο,ικανότητα των μερών). Συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών κατά τη διάρκεια της εξάρτησης. Χρόνος εργασίας,υπερωρίες,άδεια αναψυχής, εργασία την Κυριακή. Αναστολή και λήξη της σύμβασης εργασίας. Εργατικό ατύχημα. Διευθέτηση των εργατικών διαφορών. 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη νομική επιστήμη και σκέψη καθώς και η κατανόηση βασικών εννοιών του αστικού δικαίου, και ιδίως του προσώπου και του δικαιώματος, που εμπίπτουν στην ύλη του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα και συνιστούν θεμέλια για την περαιτέρω νομική τους παιδεία. 

Το δικαίωμα (έννοια, διακρίσεις, αξίωση, αγωγή, ένσταση, σύσταση και απώλεια δικαιώματος, άσκηση δικαιώματος, σύγκρουση δικαιωμάτων, κατάχρηση δικαιώματος, προστασία δικαιώματος), φυσικά πρόσωπα (ιδιότητες, εξατομίκευση, ύπαρξη και τέλος, ικανότητα για δικαιοπραξία και ικανότητα δικαίου, προστασία προσωπικότητας, ευθύνη και υπαιτιότητα), νομικά πρόσωπα (έννοια, διακρίσεις, διοίκηση, δικαιοπραξίες νομικού προσώπου, ευθύνη νομικού προσώπου, τέλος νομικού προσώπου, σωματείο, ίδρυμα, επιτροπή εράνων), χρόνος (σημασία, προσδιορισμός και υπολογισμός, προθεσμίες, παραγραφή, αποσβεστικές προθεσμίες) 

Θέματα καταλογισμού: ανικανότητα προς καταλογισμό. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου. Ποινές και μέτρα ασφαλείας. H ελαστικότητα των ορίων της απειλούμενης ποινής, υποτροπή, μείωση της απειλούμενης ποινής. Eπιμέτρηση της ποινής. Συρροή εγκλημάτων (αληθινή-φαινομενική). Το κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Mετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών. H υπό όρο αναστολή και η υπό όρο απόλυση.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην Κοινωνιολογία, μια από τις πιο σημαντικές κοινωνικές επιστήμες. Παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές και οι βασικές Σχολές σκέψης.