Ιστορία των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα.

Ειδικές Ενοχικές Σχέσεις (κοινωνία, διοίκηση αλλοτρίων, εντολή, εγγύηση, αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, συμβιβασμός)

Το οικογενειακό δίκαιο και η προσαρμοστικότητά του στις κοινωνικές αλλαγές

- Οι σύγχρονες νομοθετικές εξελίξεις- Η έννοια της οικογένειας - Η ιδιωτική αυτονομία των συζύγων και η ισότητα των φύλων στις σύγχρονες οικογενειακές σχέσεις  - Ζητήματα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής– Η ενδοοικογενειακή βία - Το σύμφωνο συμβίωσης

Η πτώχευση ως συλλογική εκτέλεση Εξωδικαστικός μηχανισμός Προπτωχευτικές συμφωνίες εξυγίανσης Ουσιαστικό πτωχευτικό δίκαιο (πτωχευτική ικανότητα, λόγοι πτώχευσης, διαδικασία, πτωχευτική απαλλοτρίωση, έννομη θέση πιστωτών, τύχη συμβάσεων, αποχωρισμός/πτωχευτική διεκδίκηση, πτωχευτική ανάκληση) Αναγγελία, επαλήθευση και κατάταξη των απαιτήσεων Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου Πρόνοιες για την πρώτη κατοικία

Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης.

Εμβαθυνση στα καιρια ζητήματα ουσιαστικου ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας

γενικό εμπορικό δίκαιο στα γερμανικά, με έμφαση σε συγκριτική προσέγγιση και σε θέματα με ενωσιακή διάσταση

Το μάθημα εξετάζει, αφενός, επίκαιρες ειδικές θεματικές του εργατικού δικαίου και, αφετέρου, τη νομική ρύθμιση ορισμένων ευέλικτων μορφών εργασιακών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τη θεωρία και τη νομολογία, τα οποία προσεγγίζονται πρωτίστως από τη σκοπιά του ουσιαστικού δικαίου, με αναφορές ωστόσο και σε δικονομικές προεκτάσεις. Τέλος, επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αναπτύσσουν επιχειρήματα και να επιλύουν πρακτικά προβλήματα σε ζητήματα που αναφέρονται στην ύλη του μαθήματος και να κατανοούν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των συμβάσεων εργασίας και της νομικής ρύθμισής τους, ιδίως σε περιβάλλον επισφάλειας και ευελιξίας.

***

To μάθημα θα διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο 2024 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Τρίτη: ώρες 12:00-14:00 στην αίθουσα 311

Ώρες ακρόασης φοιτητών/τριών: Τρίτη 14:00-15:00 στο γραφείο 402

e-mail επικοινωνίας: dgoulas@law.auth.gr

Όσες συναντήσεις δεν θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν διά ζώσης, θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στον εξής σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/95035689583?pwd=WjU5S0xjWEJlZkxObk1pWTF6bVdKZz09