Διδάσκονται οι βασικοί κανόνες που διέπουν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και την εφαρμογή των σχεδίων. Επίσης διδάσκονται οι γενικές αρχές του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διέπουν τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων .

Τμήμα Γ του Υποχρεωτικού Μαθήματος του 2ου Εξαμήνου: "Δίκαιο της Δικαιοπραξίας", Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου

Δίκαιο της υγείας είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που αποβλέπουν στην προστασία του αγαθού της υγείας. Με τον κλάδο αυτό εκδηλώνεται η μέριμνα του Κράτους για την αποκατάσταση και την προληπτική προστασία της υγείας. Οι κανόνες του δικαίου της υγείας είναι πολυσχιδείς και συνθέτουν ως σύνολο έναν αυτόνομο και οριζόντιο κλάδο. Το δίκαιο της υγείας δεν στηρίζεται σε μια ομοιογένεια τεχνικών, αφού προστρέχει τόσο στο δημόσιο όσο και το ιδιωτικό. Εκείνο που προσδίνει ιδιαιτερότητα και ενότητα σε αυτόν το νέο κλάδο του δικαίου είναι η εστίασή του στο ύψιστο αγαθό της ανθρώπινης υγείας. 

Οι δικονομικοί κανόνες της διοικητικής δίκης σε συνταγματικό και νομοθετικό επίπεδο

ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ