Ζητήματα από την Ι.Κ.Ε., συνεταιρισμούς (αστικούς και αγροτικούς), λογιστικής των εμπορικών εταιριών, όπως επίσης και άλλες ειδικές μορφές εταιριών. 

PROTYPA_KATASTATIKA.pdfPROTYPA_KATASTATIKA.pdf

Το αντικείμενο του μαθήματος συνίσταται στην παρουσίαση και ανάλυση των ειδικών ποινικών διαδικασιών που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Πρόκειται για τις εξής ειδικές διαδικασίες:

(α) Συνοπτική διαδικασία (και εν γένει διαδικασία επί αυτόφωρων εγκλημάτων από τη σύλληψη του δράστη μέχρι το ακροατήριο).

(β) Διαδικασία κατ' απόντων και φυγοδίκων (συμπεριλαμβανομένων των ενδίκων βοηθημάτων της αίτησης ακύρωσης διαδικασίας και αίτησης ακύρωσης απόφασης). (γ) Δικαστική συνδρομή (έκδοση / λοιπές περιπτώσεις). 

Εξέταση βασικών εγκλημάτων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα

Εξέταση βασικών εγκλημάτων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα [εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών]

Nαρκωτικά: Aναλύονται και προσδιορίζονται οι όψεις καταστολής των ναρκωτικών στη χώρα μας (λ.χ. το τιμωρητό της απλής χρήσης) 3459/2006 ερμηνεύονται οι βασικές διατάξεις του ν. και εξετάζονται οι θεσμοί για την εξάρτηση και την απεξάρτηση από ναρκωτικά στο πλαίσιο της ποινικής νομοθεσίας. Πνευματική ιδιοκτησία: Aναλύονται και συζητούνται οι διατάξεις του ν. 2121/1993 (:ο χαρακτήρας των πνευματικών δημιουργημάτων, κασετο- πειρατεία, προβλήματα συρροής κλπ). Όπλα: Eκτίθενται και συζητούνται ερμηνευτικά προβλήματα που συνδέονται με το ν. 2168/1993 (έννοια όπλου, εμπορία, κατοχή, οπλοφορία, 79 οπλοχρησία κλπ). Λαθρεμπορία: Aναλύονται και συζητούνται οι βασικές διατάξεις του τελωνειακού κώδικα (ν. 1165/1918) που συνδέονται με τις μορφές τέλεσης της λαθρεμπορίας (τρόποι τέλεσης, προβλήματα συρροής, δήμευση κλπ). Αλλοδαποί: Αναλύονται και συζητούνται οι βασικές διατάξεις του νόμου περί αλλοδαπών (ν. 2910/2001).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ / SPECIAL CRIMINAL LAWS

Το αντικείμενο του μαθήματος συνίσταται στην παρουσίαση / ανάλυση των διατάξεων ποινικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους ειδικούς νόμους:

 • (α) Ν. 4139/2013 [Νόμος «περί εξαρτησιογόνων ουσιών»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής μεταχείρισης της διακίνησης και της χρήσης εξαρτησιογόνων (ναρκωτικών) ουσιών.
 • (β) Ν. 2168/1993 [«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής μεταχείρισης της κατοχής και χρήσης όπλων.
 • (γ) Ν. 4251/2014 [«Κώδικας Μετανάστευσης»] / Ν. 3386/2005 [«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»], όπως ισχύει μετά την κατάργηση των περισσότερων διατάξεών του. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της «παράνομης εισόδου» αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.
 • (δ) Ν. 2960/2001 [«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της λαθρεμπορίας.
 • (ε) Ν. 2121/1993 [«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • (στ) Ν. 4624/2019 «[Εφαρμογή GDPR] Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις»] / Ν. 3471/2006 [«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»] / Ν. 2472/1997 [«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»], όπως ισχύει μετά την κατάργηση των περισσότερων διατάξεών του. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το αντικείμενο του μαθήματος συνίσταται στην παρουσίαση / ανάλυση των διατάξεων ποινικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους ειδικούς νόμους:

 • (α) Ν. 4139/2013 [Νόμος «περί εξαρτησιογόνων ουσιών»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής μεταχείρισης της διακίνησης και της χρήσης εξαρτησιογόνων (ναρκωτικών) ουσιών.
 • (β) Ν. 2168/1993 [«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής μεταχείρισης της κατοχής και χρήσης όπλων.
 • (γ) Ν. 4251/2014 [«Κώδικας Μετανάστευσης»] / Ν. 3386/2005 [«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»], όπως ισχύει μετά την κατάργηση των περισσότερων διατάξεών του. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της «παράνομης εισόδου» αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.
 • (δ) Ν. 2960/2001 [«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της λαθρεμπορίας.
 • (ε) Ν. 2121/1993 [«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • (στ) Ν. 4624/2019 «[Εφαρμογή GDPR] Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις»] / Ν. 3471/2006 [«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»] / Ν. 2472/1997 [«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»], όπως ισχύει μετά την κατάργηση των περισσότερων διατάξεών του. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.