Θέματα καταλογισμού: ανικανότητα προς καταλογισμό. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου. Ποινές και μέτρα ασφαλείας. H ελαστικότητα των ορίων της απειλούμενης ποινής, υποτροπή, μείωση της απειλούμενης ποινής. Eπιμέτρηση της ποινής. Συρροή εγκλημάτων (αληθινή-φαινομενική). Το κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Mετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών. H υπό όρο αναστολή και η υπό όρο απόλυση.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην Κοινωνιολογία, μια από τις πιο σημαντικές κοινωνικές επιστήμες. Παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές και οι βασικές Σχολές σκέψης. 

Ανάλυση της διοικητικής οργάνωσης της χώρας και των κανόνων που διέπουν τη διοικητική δράση

Εισαγωγή στη γερμανική νομική ορολογία. Επεξεργασία γερμανικών νομικών κειμένων.

Ιστορική εισαγωγή στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου - Υποκείμενα και Γενική θεωρία των Πηγών του Διεθνούς Δικαίου - Διεθνές Δίκαιο και εσωτερική έννομη τάξη - Εισαγωγή στο Δίκαιο του ΟΗΕ - Δίκαιο Θάλασσας - Ανθρώπινα δικαιώματα - Διεθνείς Οργανισμοί - Κρατική Ευθύνη - Διεθνής Δικαιοσύνη

Περιεχόμενο Μαθήματος κρατικος προυπολογισμος, αρχες κατάρτισης και ψήφισης του προυπολογισμού, Ελεγκτικό Συνέδριο, αρμοδιότητες , δικονομία. 

Ανάλυση των κανόνων που διέπουν το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των βασικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας της εκπαίδευσης

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι α) η κατανόηση βασικών θεωρητικών εννοιών που σχετίζονται με τον θέμα των διακρίσεων, β) η γνώση του νομοθετικού πλαισίου (εθνικού και υπερεθνικού) που επιτάσσει καθεστώς μη-διακρίσεων, γ) η εμβάθυνση στα διαφορετικά πεδία εκείνα, όπου οι δικαρίσεις εκδηλώνονται: διακρίσεις με βάση το φύλο, την ιθαγένεια, τον σεξουαλικό προσσανατολισμό, τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή, το θρήσκευμα, την ηλικία, την αναπηρία και τέλος δ) η εξοικείωση των φοιτητών με τη σχετική νομολογία.

Το μάθημα των Διεθνών Θεσμών επιχειρεί να παρουσιάσει διάφορες μορφές διεθνούς συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Κεντρικό θέμα ανάλυσης αποτελούν οι διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισμοί, ενώ δίνεται βαρύτητα και σε άτυπες μορφές διεθνούς συνεργασίας. Εξετάζονται ζητήματα, όπως η νομική προσωπικότητα, οι εξουσίες και αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα προνόμια των διεθνών οργανισμών, και αξιολογείται η επιρροή τους στη διεθνή δικαιοπαραγωγή, οι σχέσεις τους με τα κράτη μέλη και τα κράτη μη μέλη, και φυσικά οι μεταξύ τους σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και τις εξειδικευμένες οργανώσεις που συνδέονται με τον ΟΗΕ.

Πρόκειται για μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων που καλύπτει το διεθνές δίκαιο που εφρμόζεται στις διεθνείς και μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Αφορά στις βασικές αρχές και κανόνες και στην ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών εμπολέμων και αμάχων που προστατεύονται. Το μάθημα συνιστά εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης της Ελλάδας, ως συμβαλλόμενου μέρους των Συμβάσεων της Γενεύης για το Ανθρωπιστικό Δίκαιο

Το μάθημα εξετάζει τη διεθνή διάσταση του Εργατικού Δικαίου και συγκεκριμένα, αφενός το διεθνές και αφετέρου το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο. Ιδίως αναλύονται οι Οδηγίες που ρυθμίζουν εκφάνσεις των σχέσεων εργασίας που απασχολούν ιδιαιτέρως τη θεωρία και τη νομολογία.