Το Δίκαιο των ΜΜΕ είναι ένας ανερχόμενος και διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος του δικαίου. Παρακολουθεί, στη διαχρονική τους εξέλιξη, τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της μαζικής επικοινωνίας, καλύπτοντας, από παραδοσιακές μορφές, όπως ο Τύπος, μέχρι τις πλέον σύγχρονες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποτελείται από τους κανόνες εκείνους που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των παραγωγών και χρηστών των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά και από εκείνους που καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τη δράση των διοικητικών οργάνων, που προβλέπονται για τις περιπτώσεις αυτές στο Σύνταγμα και την κοινή νομοθεσία.

Το Δίκαιο των ΜΜΕ είναι ένας ανερχόμενος και διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος του δικαίου. Παρακολουθεί, στη διαχρονική τους εξέλιξη, τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της μαζικής επικοινωνίας, καλύπτοντας, από παραδοσιακές μορφές, όπως ο Τύπος, μέχρι τις πλέον σύγχρονες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποτελείται από τους κανόνες εκείνους που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των παραγωγών και χρηστών των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά και από εκείνους που καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τη δράση των διοικητικών οργάνων, που προβλέπονται για τις περιπτώσεις αυτές στο Σύνταγμα και την κοινή νομοθεσία.

Διδάσκονται οι βασικοί κανόνες που διέπουν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και την εφαρμογή των σχεδίων. Επίσης διδάσκονται οι γενικές αρχές του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διέπουν τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων .

Τμήμα Γ του Υποχρεωτικού Μαθήματος του 2ου Εξαμήνου: "Δίκαιο της Δικαιοπραξίας", Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου