Το Δίκαιο των ΜΜΕ είναι ένας ανερχόμενος και διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος του δικαίου. Παρακολουθεί, στη διαχρονική τους εξέλιξη, τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της μαζικής επικοινωνίας, καλύπτοντας, από παραδοσιακές μορφές, όπως ο Τύπος, μέχρι τις πλέον σύγχρονες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποτελείται από τους κανόνες εκείνους που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των παραγωγών και χρηστών των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά και από εκείνους που καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τη δράση των διοικητικών οργάνων, που προβλέπονται για τις περιπτώσεις αυτές στο Σύνταγμα και την κοινή νομοθεσία.

Το Δίκαιο των ΜΜΕ είναι ένας ανερχόμενος και διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος του δικαίου. Παρακολουθεί, στη διαχρονική τους εξέλιξη, τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της μαζικής επικοινωνίας, καλύπτοντας, από παραδοσιακές μορφές, όπως ο Τύπος, μέχρι τις πλέον σύγχρονες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποτελείται από τους κανόνες εκείνους που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των παραγωγών και χρηστών των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά και από εκείνους που καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τη δράση των διοικητικών οργάνων, που προβλέπονται για τις περιπτώσεις αυτές στο Σύνταγμα και την κοινή νομοθεσία.

Διδάσκονται οι βασικοί κανόνες που διέπουν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και την εφαρμογή των σχεδίων. Επίσης διδάσκονται οι γενικές αρχές του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διέπουν τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων .

Τμήμα B του Υποχρεωτικού Μαθήματος του 2ου Εξαμήνου: "Δίκαιο της Δικαιοπραξίας", Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου, Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Ρούσσης, Δρ. Νομικής Νικόλαος Ζαπριάνος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος 

Δίκαιο της υγείας είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που αποβλέπουν στην προστασία του αγαθού της υγείας. Με τον κλάδο αυτό εκδηλώνεται η μέριμνα του Κράτους για την αποκατάσταση και την προληπτική προστασία της υγείας. Οι κανόνες του δικαίου της υγείας είναι πολυσχιδείς και συνθέτουν ως σύνολο έναν αυτόνομο και οριζόντιο κλάδο. Το δίκαιο της υγείας δεν στηρίζεται σε μια ομοιογένεια τεχνικών, αφού προστρέχει τόσο στο δημόσιο όσο και το ιδιωτικό. Εκείνο που προσδίνει ιδιαιτερότητα και ενότητα σε αυτόν το νέο κλάδο του δικαίου είναι η εστίασή του στο ύψιστο αγαθό της ανθρώπινης υγείας.