Στο επιλογής αυτό μάθημα εξετάζονται οι νέες προοπτικές που ανοίγουν οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών στη διευθέτηση των ιδιωτικών διαφορών. Εξετάζονται: Α. Η διαμεσολάβηση τόσο σε ευρωπαικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, με άξονα:

  • 1. Την Ευρωπαική Οδηγία 2008/52 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (28.05.2008),
  • 2. Το ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»,
  • 3. Το π.δ 123/9-12-2011 «Καθορισμός όρων και προυποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» και
  • 4. Την Υ.Α 1460/2012 για τον καθορισμό αμοιβής των διαμεσολαβητών.

Πέραν της θεωρητικής ανάλυσης των ζητημάτων της διαμεσολάβησης, καλούνται στο πλαίσιο του μαθήματος διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, οι οποίοι παρουσιάζουν στους φοιτητές τις πρακτικές όψεις του θεσμού,μέσα από την εμπειρία τους. Σε συνεργασία μαζί τους, διεξάγονται ακόμη εικονικές διαμεσολαβήσεις. Β.Η διαιτησία τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, με άξονα:

  • 1. Τα άρθρα 867 επ ΚΠολΔ και
  • 2. Τη Σύμβαση Νέας Υόρκης (1958) για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. Γ. Ο συμβιβασμός, εξώδικος και δικαστικός.

Ύλη: Διάκριση Γενικού και Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, μικτές συμβάσεις, δωρεά, πώληση, αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, καταδολίευση δανειστών.