Συστηματική θεώρηση, αρχές, λόγοι κληρονομικής διαδοχής, επαγωγή, κτήση και απώλεια του κληρονομικού δικαιώματος (αποδοχή, αποποίηση, αποκλήρωση και αναξιότητα), διαδοχή από διαθήκη (έννοια και γνωρίσματα διαθήκης, τύπος διαθηκών, περιεχόμενο διαθήκης, εγκατάσταση κληρονόμου, προϋποθέσεις κύρους του περιεχομένου, ανάκληση, κληροδοσία, κληρονομικό καταπίστευμα, υποκατάσταση και προσαύξηση, αιρέσεις και προθεσμίες, ερμηνεία διαθηκών και ερμηνευτικοί κανόνες), εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή (αρχές λειτουργίας, τάξεις της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, το κληρονομικό δικαίωμα του επιζώντος συζύγου, συνεισφορά), αναγκαστική κληρονομική διαδοχή (΄έννοια, σκοπός και νομική φύση του δικαιώματος της νόμιμης μοίρας, δικαιούχοι, ποσοστό και υπολογισμός της νόμιμης μοίρας, προσβολή και προστασία νόμιμης μοίρας), προστασία του κληρονόμου, κληρονομητήριο, αγωγή περί κλήρου, δωρεά αιτία θανάτου.

This course approaches the law and the concepts of equality and non-discrimination from a comparative perspective. The course is divided in different parts. The first part examines the concept and fundaments of of comparative law in liberal legal theory, the significance and the peculiarities of its use in relation to the liberal law of equality and non-discrimination, as well as the international, supranational and national sources of comparative law as a distinct field of study in legal research. The second part examines, in the context of comparative law, the basic legal concepts of equality law and non-discrimination (i.e. the concepts of formal and substantive equality and the concepts of direct and indirect discrimination, harassment and positive action). The third part explores the different grounds of discrimination (i.e. gender, race, religion, sexual orientation, age, disability) through the lens of the EU and ECHR law and by taking into consideration different national legal orders. Within this area of inquiry high-profile cases that were brought before the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union and the judgments issued by the aforementioned courts are discussed and critically assessed. Against this background, latest yet already established theories on multi-axis discrimination and intersectionality are assessed from a gender-based and post,- de-, and anti-colonial feminist perspective.

Der deutschsprachige Erasmus-Kurs „Einführung in das griechische Strafrecht“ beschäftigt sich mit der Vorstellung der Grundprinzipien des Allgemeinen Teils des griechischen Strafgesetzbuches (GrStGB). Insbesondere werden zentrale Begriffe wie Handlung und Unterlassung, Kausalität, Unrecht und Unrechtsausschließungsgründe sowie Schuld und Schuldausschließungsgründe thematisiert. Darüber hinaus werden die wichtigsten Straftaten, die im Besonderen Teil des GrStGB typisiert sind, (z.B. Straftaten gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit, Eigentumsdelikte usw.) vorgestellt.

Το μάθημα αυτό διερευνά την προέλευση, τα βασικά σχήματα και τις έννοιες του ενωσιακού ποινικού δικαίου (εφεξής ΕΕΠΔ) και εξετάζει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΕΕ), είτε πρωτογενές είτε δευτερογενές, επιδρά στη διαμόρφωση του εθνικού ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα εξετάσουν τις βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την εναρμόνιση των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων, την αστυνομική και δικαστική συνεργασία και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα εμβαθύνουν στη θεωρία του ΕΕΠΔ και στην αντίστοιχη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Επιπλέον, θα μελετήσουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) στον χώρο του ποινικού δικαίου καθώς και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ)).

Το μάθημα αποσκοπεί στην αναλυτική παρουσίαση του μηχανισμού της ποινικής δίωξης, ο οποίος ενεργοποιείται όταν διαπράττονται αξιόποινες πράξεις. Ειδικότερα, εξετάζει σε βάθος τα ακόλουθα ζητήματα: το προδικαστικό στάδιο, τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού (όπως η προσωρινή κράτηση) και την ακροαματική διαδικασία. Επιπλέον, διερευνώνται ζητήματα που αφορούν στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των θιγόμενων προσώπων ―με έμφαση στα δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων ― όπως αυτά θεμελιώνονται στο εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Έννοια και λειτουργία του δικαίου – πηγές – κανόνες δικαίου. Τα Πρόσωπα: η έννοια του προσώπου ως θεμελιώδης νομική έννοια – φυσικά πρόσωπα – νομικά πρόσωπα. Δικαίωμα: έννοια – διακρίσεις – γένεση – κτήση – αλλοίωση – απώλεια – άσκηση.

Βασικές έννοιες, αρχές και ρυθμίσεις: η έννοια της «ενοχής» – οι αρχές της ιδιωτικής αυτονομίας, της συμβατικής ελευθερίας και της καλής πίστεως. Είδη ενοχών. Φυσιολογία της ενοχής. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία οφειλέτη, πλημμελής εκπλήρωση, υπερημερία δανειστή κ.λπ.). Αρραβώνας και ποινική ρήτρα. Απόσβεση της ενοχής. Η συμμετοχή τρίτων στην ενοχή. Η πολυπρόσωπη ενοχή. Μεταβίβαση ενοχικού δικαιώματος ή ενοχικής υποχρέωσης (εκχώρηση, αναδοχή).

Το μάθημα έχει ως στόχο, αφενός να παρουσιάσει τα ουσιαστικά βήματα εναρμόνισης του ενωσιακού δικαίου σε σημαντικούς τομείς του εμπορίου και, αφετέρου, να εξετάσει την εφαρμογή και νομολογιακή εξέλιξη των θεμελιωδών ελευθεριών της ΕΕ που συνετέλεσαν στην εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής ("ενιαίας") αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές, μέσα από τη μελέτη και παρουσίαση σημαντικών αποφάσεων του ΔΕΕ, αλλά και του Γενικού Δικαστηρίου, να εμβαθύνουν στους ως άνω τομείς του δικαίου της ΕΕ και να εξοικειωθούν περαιτέρω με ζητήματα που αφορούν στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της Ένωσης, την αμοιβαία αναγνώριση των εταιριών, την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών κ.ο.κ. Επιπλέον, για πρώτη φορά στη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τον διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού και αντιλαμβάνονται την αποφασιστική του επιρροή στην επίτευξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Τέλος, οι φοιτητές αποκτούν συνείδηση της επίδρασης που ασκεί το δίκαιο της ΕΕ (πρωτογενές και δευτερογενές) και, δη, η ερμηνεία του από το ΔΕΕ στην εξέλιξη του ελληνικού εμπορικού δικαίου.

Το μάθημα αποσκοπεί στη συστηματική εξέταση των διατάξεων των κεφαλαίων 15, 16, 19 και 21 του Ποινικού Κώδικα (εφεξής ΠΚ) με βάση τις κεντρικές απόψεις που υποστηρίζονται στην ελληνική θεωρία και τη νομολογία των ελληνικών ποινικών και ανώτατων δικαστηρίων. Ειδικότερα, εξετάζονται τα ακόλουθα εγκλήματα κατά της: 1) ζωής: ανθρωποκτονία με δόλο (ά. 299 ΠΚ), ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση (ά. 300 ΠΚ), συμμετοχή σε αυτοκτονία (ά. 301 ΠΚ), ανθρωποκτονία από αμέλεια (ά. 302 ΠΚ), παιδοκτονία (ά. 303 ΠΚ), έκθεση (ά. 306 ΠΚ) και παράλειψη προσφοράς βοήθειας (ά. 307 ΠΚ) · 2) σωματικής ακεραιότητας: σωματικές βλάβες (ά. 308-312, 314 ΠΚ) και συμπλοκή (ά. 313 ΠΚ)· 3) γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής: βιασμός (ά. 336 ΠΚ), προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (ά. 337 ΠΚ), κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη (ά. 338 ΠΚ), γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους (ά. 339 ΠΚ), κατάχρηση ανηλίκων (ά. 342 ΠΚ), κατάχρηση σε γενετήσια πράξη (ά. 343 ΠΚ), εκδικητική πορνογραφία (ά. 346 ΠΚ), πορνογραφία ανηλίκων (ά. 348Α ΠΚ), προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους (ά. 348Β ΠΚ), πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων (ά. 348Γ ΠΚ)· και 4) τιμής: εξύβριση (ά. 361 ΠΚ), δυσφήμιση (ά. 362 ΠΚ) και συκοφαντική δυσφήμιση (ά. 363 ΠΚ).