Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Ιστορία της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής γραμματείας 

H ιδέα ότι ο έρωτας στη λογοτεχνία έχει τη δική του ρητορική και τους δικούς του κώδικες είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η λογοτεχνία: δεν έχει παρά να ανατρέξει κανείς στις ομιλητικές σκηνές των ομηρικών επών για να δει πώς εκφέρονται, αλλά και πώς σηματοδοτούνται οι διάφορες συζυγικές και παρασυζυγικές ομιλίες. Οι κώδικες και οι τρόποι εκφοράς ασφαλώς αλλάζουν θέτοντας και, ταυτόχρονα, απαντώντας σε ενδολογοτεχνικά/ειδολογικά όσο και, κυρίως, σε εξωλογοτεχνικά/ ανθρωπολογικά ζητήματα, από συγκεκριμένα σημεία εστίασης συγκεκριμένων ιστορικών κοινωνιών. Μέχρι να φτάσουμε στον πιο γνωστό και καλύτερα διερευνημένο «ρομαντικό έρωτα» του 19ου αιώνα, έχουμε όμως διανύσει μεγάλο διάστημα. Στο μάθημα θα εξεταστούν η ρητορική και οι κώδικες του έρωτα στην πρώιμη μοντέρνα περίοδο, από τα υστερομεσαιωνικά/πρωτονεοελληνικά μυθιστορήματα μέχρι τη δημιουργική πεζογραφία της δεκαετίας του 1790, σε μία προσπάθεια ανίχνευσης των μετατοπίσεων (όπου υπάρχουν) σε ό,τι αφορά το φλερτ, το σεξ, το φύλο και το γάμο, καθώς και των σχέσεων που έχουν οι μετατοπίσεις αυτές με τα αιτήματα και τους θεσμούς των συγκεκριμένων ιστορικών κοινωνιών στις οποίες εμφανίστηκαν τα διάφορα κείμενα που θα μας απασχολήσουν. Οι φοιτήτριες/ητές θα κληθούν να εκπονήσουν απαλλακτικές εργασίες σε θέματα σχετιζόμενα με το μάθημα.

Ιστορία της νεοελληνικής πεζογραφίας (1789-1914)

Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Οι γλωσσικές, οι πολιτικές και οι κοινωνικές ιδέες. 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επιστολογραφία της εποχής των Παλαιολόγων (1261-1453). Θα μελετηθούν ενδεικτικές επιστολές λογίων της εποχής και θα συζητηθούν θέματα προσωπογραφίας, ερμηνείας και παράδοσης των επιστολών.

Ο στόχος του μαθήματος είναι διττός: αφενός να παρουσιάσει βασικές αλλαγές που οδήγησαν από την αρχαία στη νέα ελληνική και αφετέρου να περιγράψει τις κύριες πτυχές του συστήματος της νέας ελληνικής. Στη διαχρονική ανάλυση έμφαση θα δοθεί στον τρόπο που αλλάζουν οι γλώσσες και, ειδικότερα, στο πώς άλλαξε η ελληνική γλώσσα, στη σχέση ανάμεσα στην προφορά και στη γραφή από την αρχαία εποχή ως σήμερα, στον τρόπο που εξελίχθηκε το φωνολογικό σύστημα της ελληνικής, στις αλλαγές που συνέβησαν στη μορφολογία και στο λεξιλόγιο, και, τέλος, στην εμφάνιση των νεοελληνικών διαλέκτων. Στη συγχρονική ανάλυση έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση του ονοματικού και του ρηματικού συστήματος της νέας ελληνικής μέσα από γλωσσολογικές αλλά και παιδαγωγικές γραμματικές, στον εντοπισμό προθημάτων και επιθημάτων που εμπλέκονται σε διαδικασίες παραγωγής και σύνθεσης καθώς και στη διερεύνηση προβληματικών κατηγοριών όπως είναι οι προθέσεις, τα επιρρήματα, τα γερούνδια και οι μετοχές. Τέλος, θα γίνει μια αναφορά στο γλωσσικό ζήτημα.

Το μάθημα «Μεσαιωνική ελληνική επική ποίηση» έχει ως αντικείμενο την επική ποίηση που έχει συντεθεί μέσα στη μακρά περίοδο που ορίζει την αποκαλούμενη «Βυζαντινή αυτοκρατορία» (4ος-15ος αιώνας). Ο ορισμός μέρους της μεσαιωνικής ελληνικής ποίησης ως «επικής» απαιτεί την προσοχή του ειδικού μελετητή, αφού στηρίζεται στον διαχωρισμό των λογοτεχνικών ειδών με βάση την αρχαία λογοτεχνία. Το μάθημα εδράζεται στη συμβατική κατηγοριοποίηση της βυζαντινής επικής ποίησης που πρότεινε ο H. Hunger (μυθολογική / ιστορική / διδακτική [επική ποίηση], μυθιστορία) διαγράφοντας παράλληλα τη λεπτή εξελικτική πορεία της μεσαιωνικής γραμματείας, που επέφερε σημαντικές αλλαγές στη μορφή και το περιεχόμενο της σχετικής ποιητικής παραγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο πολιτισμικό και πνευματικό πλαίσιο που περιβάλλει τα προς διδασκαλία ποιήματα, καθώς και στον διάλογο μεταξύ μορφής και περιεχομένου, δηλαδή τη χρήση συγκεκριμένων αρχαίων και μεσαιωνικών μέτρων σε σχέση με τις ανά περίπτωση θεματικές. 

Το σεμιναριακό αυτό μάθημα έχει ως στόχο την άσκηση των φοιτητριών/ητών στην εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και την εισαγωγή τους στην ερευνητική διαδικασία. Το ερευνητικό αντικείμενο του σεμιναρίου είναι το φύλο και η σεξουαλικότητα στην πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία, με ιδιαίτερη έμφαση σε κείμενα στα οποία εμφανίζονται Αμαζόνες (Διγενής, Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου) και πόρνες (Σαχλίκης, Κατσούρμπος). Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα παρουσιαστούν βασικές εννοιολογικές διακρίσεις και κεντρικά θέματα που αφορούν τις σπουδές φύλου, αλλά και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με το θεσμό της πορνείας, τον έρωτα και τις έμφυλες ανατροπές. Η εκπόνηση εργασίας είναι υποχρεωτική και οι εργασίες είναι απαλλακτικές. 

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με τους συγγραφείς που έδρασαν την περίοδο της Εικονομαχίας (από τα μέσα του 8ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 9ου αιώνα) και τα κείμενα που γράφτηκαν αυτή την εποχή, αλλά και ορισμένα μεταγενέστερα κείμενα που αναφέρονται σ᾽ αυτή την περίοδο.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()