Δημιουργία ενός "μαθήματος" όπου θα κάνουν την κατάθεσή της διπλωματικής  εργασίας τους οι φοιτητές του μεταπτυχιακού (ανεξαρτήτως έτους εισαγωγής) προκειμένου να ελέγχεται αυτόματα από το σύστημα turnitin (θα υπάρχει ξεχωριστή δραστηριότητα κατάθεσης εργασίας ανά διδάσκοντα για να ελέγχει ο καθένας τους δικούς του φοιτητές).

Εμβάθυνση και εξειδίκευση στην ύλη του μαθήματος που διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο, και παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων που άπτονται στο ανωτέρω επιστημονικό πεδίο.

Οι Διεθνείς Σχέσεις αποτελούν έναν διεπιστημονικό χώρο έρευνας και παραγωγής ιδεών με σημαντικές εφαρμογές στο χώρο της διεθνούς πολιτικής. Ο εισαγωγικός χαρακτήρας του μαθήματος προδιαθέτει για μια περιεκτική περιδιάβαση σε βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και έριδες, προκειμένου να γίνει αντιληπτή τόσο η θεωρητική, όσο και η μεθοδολογική συγκρότηση του εν λόγω επιστημονικού πεδίου. Περαιτέρω, εξετάζονται σύγχρονες δομές και διαδικασίες της διεθνούς πολιτικής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επιμέρους ειδικές θεματικές που αφορούν σε ζητήματα επικαιρότητας και προάγουν τη διεπιστημονική προσέγγιση (ασφάλεια, τρομοκρατία, ανάπτυξη, περιβάλλον).

Το μάθημα συνιστά εμβάθυνση στην ύλη του προπτυχιακού μαθήματος που προσφέρεται ως γενική επιλογή. Προϋποθέτει την εξοικείωση με τις θεωρητικές έριδες και τις σύγχρονες εναλλακτικές προσεγγίσεις στον χώρο των Διεθνών Σχέσεων, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών.

Kεντρικά ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου, ειδικών ποινικών νόμων και ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου 

Kεντρικά ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου, ειδικών ποινικών νόμων και ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου 

Το μάθημα αυτό θα διδαχθεί στο πλαίσιο της Ελληνο-Γαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με θέμα: Droit Social Européen et Comparé που έχει οργανώσει το Τμήμα μας σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τουλούζης. Σκοπός του είναι να εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στη μεθοδολογία του συγκριτικού δικαίου έτσι όπως αυτή εφαρμόζεται στον τομέα του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικαίου. Για επιτύχει αυτό το στόχο χρησιμοποιεί ως παράδειγμα το Δίκαιο της μη Διάκρισης. Στις επί μέρους θεματικές θα εξεταστούν: Oι σκοποί, η μεθοδολογία και οι λειτουργίες του συγκριιτκού δικαίου στον τομέα του διεθνούς κοινωνικού δικαίου/ η συγκριτική προσέγγιση του δικαίου της μη διάκρισης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ/ Οι θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου της μη διάκρισης:άμεση -έμμεση διάκριση/ θετικές δράσεις/ παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση/ εύλογες προσαρμογές/ Διακρίσεις με βάση το φύλο και τη σεξουαλική επιλογή/ διακρίσιες με βάση ττην ηλικία και την αναπηρία/ οι πολλαπλές διακρίσεις