Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης, ο τρόπος διαβάσματος του παιχνιδιού στις τέσσερις φάσεις, η ερμηνεία της καταγραφής των reports από τους αναλυτές αγώνων και ο προπονητικός σχεδιασμός για τη βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε ατομικό, υποομαδικό και ομαδικό επίπεδο.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης της φυσικής αγωγής στην Α’θμια και Β’θμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί: α) να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής/πτυχιούχους φυσικής αγωγής με γνώσεις και πληροφορίες για τις πλέον πρόσφατες τάσεις στην διδακτική μεθοδολογία και στην επιστήμη της παιδαγωγικής,, β) να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς/πτυχιούχους να εφαρμόσουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην διδακτική πράξη, γ) να κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς/πτυχιούχους να εφαρμόσουν στη διδακτική πράξη καινοτόμες μορφές διδασκαλίας, και δ) να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για την επικείμενη αξιολόγηση. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει τις υπάρχουσες αδυναμίες στην ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των πτυχιούχων φυσικής αγωγής σε νέες μεθόδους διδασκαλίας, όπως το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας, σε νέες μεθοδολογίες διδασκαλίας (π.χ. IAAF Kids Athletics) και στη χρήση νέων τεχνολογιών.