Ο σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης της φυσικής αγωγής στην Α’θμια και Β’θμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί: α) να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής/πτυχιούχους φυσικής αγωγής με γνώσεις και πληροφορίες για τις πλέον πρόσφατες τάσεις στην διδακτική μεθοδολογία και στην επιστήμη της παιδαγωγικής,, β) να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς/πτυχιούχους να εφαρμόσουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην διδακτική πράξη, γ) να κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς/πτυχιούχους να εφαρμόσουν στη διδακτική πράξη καινοτόμες μορφές διδασκαλίας, και δ) να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για την επικείμενη αξιολόγηση. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει τις υπάρχουσες αδυναμίες στην ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των πτυχιούχων φυσικής αγωγής σε νέες μεθόδους διδασκαλίας, όπως το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας, σε νέες μεθοδολογίες διδασκαλίας (π.χ. IAAF Kids Athletics) και στη χρήση νέων τεχνολογιών.