Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση και η εξειδίκευση πτυχιούχων, προπονητών και γονέων στη χρήση διαδραστικών συστημάτων (διαδραστικές οθόνες, διαδραστικοί πίνακες, διαδραστικοί προβολείς), σε λογισμικά και προγράμματα για τη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών, προπονητικών μονάδων και άλλων εφαρμογών με στόχο την ποιοτικότερη προπονητική διαδικασία ακολουθώντας τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στον αθλητισμό.

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, που σχετίζονται με την άσκηση στο νερό και συγκεκριμένα με την Υδρογυμναστική σε γενικό ή ειδικό πληθυσμό. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος υδρογυμναστικής, η οργάνωση και η διοίκηση ενός τέτοιου προγράμματος και η σύνδεση των επικαιροποιημένων γνώσεων με την πράξη στο χώρο της πισίνας. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να ασχοληθούν με την άσκηση στο νερό θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι για τις ιδιαιτερότητες του υδάτινου περιβάλλοντος και την σύγχρονη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν ασφαλή και αποτελεσματικά προγράμματα άσκησης που στοχεύουν στην εκγύμναση φυσική κατάσταση, αποκατάσταση και ψυχαγωγία των συμμετεχόντων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες και θέλουν να αποκτήσουν δεξιότητες σε σχέση με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διαθεματικής εφαρμογής σωματικών δραστηριοτήτων ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στην διδασκαλία μαθητών και μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 1 Εισαγωγή στην εκπαίδευση μαθητών μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες: θεωρητικό Πλαίσιο και βασικές αρχές. 2 Διερεύνηση αναγκών σχεδιασμός και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 3 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές. Το εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκεται εξ ολοκλήρου από απόσταση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες ψηφιακές στρατηγικές στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών μαθημάτων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης, ο τρόπος διαβάσματος του παιχνιδιού στις τέσσερις φάσεις, η ερμηνεία της καταγραφής των reports από τους αναλυτές αγώνων και ο προπονητικός σχεδιασμός για τη βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε ατομικό, υποομαδικό και ομαδικό επίπεδο.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης της φυσικής αγωγής στην Α’θμια και Β’θμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί: α) να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής/πτυχιούχους φυσικής αγωγής με γνώσεις και πληροφορίες για τις πλέον πρόσφατες τάσεις στην διδακτική μεθοδολογία και στην επιστήμη της παιδαγωγικής,, β) να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς/πτυχιούχους να εφαρμόσουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην διδακτική πράξη, γ) να κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς/πτυχιούχους να εφαρμόσουν στη διδακτική πράξη καινοτόμες μορφές διδασκαλίας, και δ) να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για την επικείμενη αξιολόγηση. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει τις υπάρχουσες αδυναμίες στην ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των πτυχιούχων φυσικής αγωγής σε νέες μεθόδους διδασκαλίας, όπως το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας, σε νέες μεθοδολογίες διδασκαλίας (π.χ. IAAF Kids Athletics) και στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης για την κατανόηση και εμπέδωση της βασικής παθοφυσιολογίας (μηχανισμός, κλινική εικόνα, παράγοντες κινδύνου, συμπτώματα, κ.ά.), των στρατηγικών πρόληψης και των μεθόδων φυσικής αποκατάστασης μέσω της άσκησης των κυριότερων χρόνιων παθήσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα καταστούν ικανοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα προγράμματα άσκησης σε άτομα με διαταραχές υγείας σε γυμναστήρια, νοσοκομεία, Κ.Α.Π.Η., κέντρα αποκατάστασης, κ.ά.