Ο στόχος αυτού του εργαστηριακού μαθήματος είναι η επανοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της αρχαιοελληνικής γλώσσας, ώστε τα αρχαιοελληνικά κείμενα να λειτουργήσουν ως ιστορικές πηγές όχι μόνο με το περιεχόμενό τους αλλά και με τη μορφή τους.

Το μάθημα εξετάζει πτυχές του καθημερινού βίου των Βυζαντινών μέσα από τα κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού (αρχαιολογικά ευρήματα και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις), με την παράλληλη συνδρομή των γραπτών πηγών. Κάποια από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η βυζαντινή οικία και το περιεχόμενό της, οι δραστηριότητες των γυναικών, τα επαγγέλματα (αστικά και αγροτικά), οι αγορές και το εμπόριο, μαγεία και προλήψεις, διασκέδαση κ.ά. 

Το μάθημα εστιάζει στην Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα της βυζαντινής αυτοκρατορίας, κατά τους πρώτους αιώνες μετά την ίδρυσή της (4ος – αρχές του 7ου αι.). Θα εξεταστεί ο πολεοδομικός ιστός της πόλης, τα κοσμικά και εκκλησιαστικά της μνημεία, καθώς και οι υποδομές της (λιμένες, αγορές, δημόσιοι χώροι κτλ.) μέσα από τα σωζόμενα κτιριακά κατάλοιπα, τα ανασκαφικά δεδομένα και τις γραπτές πηγές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ιδεολογική διάσταση των οικοδομικών προγραμμάτων των αυτοκρατόρων της πρώιμης βυζαντινής περιόδου. Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν την γνωριμία με τις απαρχές της βυζαντινής πρωτεύουσας, την εξοικείωση με την ιδεολογική διάσταση των αυτοκρατορικών οικοδομικών προγραμμάτων και με την εμπέδωση της αναγκαιότητας συνδυασμού γραπτών πηγών και αρχαιολογικών δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση του παρελθόντος. 

Μάθημα θεωρητικής διδασκαλίας Αρχαιολογικής Έρευνας και Ανασκαφικών Μεθόδων καθώς και Αρχαιολογικού Σχεδίου το οποίο συμπληρώνεται με πρακτική άσκηση των φοιτητών στις Πανεπιστημιακές Ανασκαφές. 

Εξετάζονται οι θεοί και οι λατρευτικές πρακτικές των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τις παραστάσεις των μνημείων της αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με βασικούς όρους και έννοιες της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, και η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και της λειτουργίας των διαφόρων τύπων οικοδομημάτων κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή. Με αναφορές σε αντιπροσωπευτικά μνημεία, εξετάζονται η οργάνωση του χώρου στην αρχαία ελληνική πόλη, η σχεδίαση και η υλοποίηση οικοδομικών έργων, τα υλικά δομής, τα συστήματα τοιχοποιίας, η διακόσμηση των κτηρίων, η διαμόρφωση των αρχιτεκτονικών ρυθμών, οι διάφοροι τύποι κτισμάτων (ναοί, βωμοί, πρόπυλα, στοές, θέατρα, βουλευτήρια, στάδια, γυμνάσια, οχυρώσεις, κατοικίες, ταφικές κατασκευές, κλπ) και η λειτουργία τους στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων.

Το μάθημα έχει στόχο να εξετάσει την εξέλιξη της μνημειακής αρχιτεκτονικής στον ελλαδικό χώρο κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή. Ασχολείται με τη σχεδίαση και οργάνωση οικοδομικών έργων, τα υλικά δομής, τους τρόπους δόμησης, οπτικές διορθώσεις, τους ρυθμούς και τους κυριότερους οικοδομικούς τύπους.

Ο στόχος αυτού του εργαστηριακού μαθήματος είναι η επανοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της αρχαιοελληνικής γλώσσας, ώστε τα αρχαιοελληνικά κείμενα να λειτουργήσουν ως ιστορικές πηγές όχι μόνο με το περιεχόμενό τους αλλά και με τη μορφή τους.

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Θεσσαλονίκης, καθώς και με ευρήματα που συνδέονται με τους χώρους αυτούς και εκτίθενται στα αρχαιολογικά μουσεία της πόλης. Οι φοιτητές θα ασκηθούν στην επιστημονική περιγραφή χώρων και μνημείων ακολουθώντας την κατάλληλη ορολογία. Επίσης θα κληθούν να συγγράψουν σύντομα κείμενα με τη μορφή λημμάτων καταλόγου για επιλεγμένα εκθέματα από τα αρχαιολογικά μουσεία της πόλης.

Μάθημα το οποίο αποβλέπει στην άσκηση των φοιτητών με επιτόπου επισκέψεις σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.