Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

Το μάθημα αφορά στη μελέτη της τοπογραφίας των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Άρτας, των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής. 

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσα από τη χρήση υλικού από την Ιστορία της Τέχνης. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή στις έννοιες της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται στον σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, διερευνώνται οι εκπαιδευτικές δυνατότητες της εικόνας μέσα από συγκεκριμένες μεθόδους προσέγγισης έργων τέχνης. Στη συνέχεια εξετάζονται μοντέλα για τη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Μεγάλο μέρος του μαθήματος διεξάγεται μέσα από υποδειγματικές διδασκαλίες που ετοιμάζονται από τους φοιτητές.

Μάθημα το οποίο αποβλέπει στην άσκηση των φοιτητών με επιτόπου επισκέψεις σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. 

Το μάθημα οργανώνεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά την επίσκεψη προϊστορικών συλλογών σε μουσεία της Μακεδονίας. Ο δεύτερος άξονας αφορά την επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται ζητήματα παρουσίασης των αρχαιολογικών ευρημάτων στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε σωστικές ανασκαφές και εκπαιδευτικά προγράμματα. Το μάθημα περιλαμβάνει, εκτός από τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, συνεντεύξεις με αρχαιολόγους. Το μάθημα προσφέρεται σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών. Η εξέταση γίνεται με γραπτή εργασία και προφορική παρουσίασή της. 

Στόχος του φροντιστηρίου είναι η άσκηση των φοιτητών στην εύρεση, χρήση και ερμηνεία των συναφών βυζαντινών πηγών και κυρίως της ειδικής σύγχρονης βιβλιογραφίας καθώς και η εκπόνηση και η προφορική δημόσια παρουσίαση εργασιών με θέματα έρευνας που αφορούν στην εκάστοτε επιλεγείσα θεματική του μαθήματος (ιστορικές εξελίξεις, ερευνητικά προβλήματα κ.ά.). 

"Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Ο Πόντος από την κατάλυση της Αυτοκρατορίας των Κομνηνών μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα". Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ιστορία των Ελλήνων που έζησαν στον ιστορικό Πόντο (από την Κολχίδα και τη Μικρά Αρμενία βορειοανατολικά έως την Παφλαγονία δυτικά και την Καππαδοκία νότια) από την πτώση της Τραπεζούντας το 1461 μέχρι και τις αρχές του 19ου αι. Ειδικά η περίοδος 1461-1774 χαρακτηρίζεται ως περίοδος εσωστρέφειας, κυρίως μετά την επικράτηση των Οθωμανών και των συμμάχων τους στη Μαύρη Θάλασσα. Στα τέλη όμως του 18ου – αρχές 19ου αι. οι Ευρωπαίοι άρχισαν να διεισδύουν με γοργούς ρυθμούς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για την εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών, στρατηγικών και οικονομικών συμφερόντων τους. Στο πλαίσιο αυτής της μακράς περιόδου θα εξετασθεί η κοινωνικοοικονομική εξέλιξη των Ελλήνων του Πόντου, η διαμόρφωση των θεσμών τους στο πλαίσιο του «μιλλέτ» των Ρωμιών και η σταδιακή μετάβασή τους από τη θρησκευτική στην εθνική ταυτότητά τους.

"Θέματα της Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής. Η περίοδος των μεταρρυθμίσεων και της ευρωπαϊκής οικονομικής διείσδυσης στον Πόντο (19ος - αρχές 20ού αι.)" Το μέλλον και η τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ουσιαστικά καθορίστηκαν στον 19ο αιώνα, όταν οι Μ. Δυνάμεις επέβαλαν στον σουλτάνο την εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος διοικητικών μεταρρυθμίσεων και ρηξικέλευθων αλλαγών (Τανζιμάτ). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήταν ευνοϊκές για το χριστιανικό στοιχείο της Αυτοκρατορίας, επειδή, παρά τις αντιδράσεις της μουσουλμανικής ελίτ, δημιουργήθηκαν συνθήκες για οικονομική και κοινωνική άνοδο. Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τη ζωή του Ελληνισμού του Πόντου κατά την περίοδο εκείνη στις ποικίλες εκφάνσεις του.

Η ιστορία των Ελλήνων της Ανατολής από την άλωση της Πόλης μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα θα αποτελέσει αντικείμενο του μαθήματος. Θα εξετασθούν θέματα όπως: η οικονομική και πολιτιστική ανάδυση και ανάπτυξη των Ελλήνων της Μ. Ασίας, οι ιστορικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ Ιωνίας, Πόντου και Καππαδοκίας, το «μιλλέτ» των Ρωμιών και η περίοδος του Τανζιμάτ, η διείσδυση των ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Μ. Ασία, το Κίνημα των Νεοτούρκων και η τύχη των μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι σχέσεις των Ελλήνων με άλλους σύνοικους λαούς.

Μάθημα θεωρητικής διδασκαλίας Αρχαιολογικής Έρευνας και Ανασκαφικών Μεθόδων καθώς και Αρχαιολογικού Σχεδίου το οποίο συμπληρώνεται με πρακτική άσκηση των φοιτητών στις Πανεπιστημιακές Ανασκαφές. 

Το μάθημα συνιστά μια εισαγωγή στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας στην κοινωνική ανθρωπολογία. Αναλύονται οι επιστημολογικές προϋποθέσεις ανάπτυξης των ποιοτικών μεθόδων έρευνας και του πολιτικού τους προτάγματος. Ειδική μνεία γίνεται στην εθνογραφία, στα ιστορικά ζωής και στην προφορική ιστορία. Το μάθημα απευθύνεται προνομιακά σε ιστορικούς, αρχαιολόγους, φιλολόγους, παιδαγωγούς. 

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος εξετάζονται οι βασικοί θεσμοί της ρωμαϊκής Res Publica με έμφαση στην περίοδο της σταδιακής κατάρρευσής τους από τον ύστερο 2ο αιώνα π.Χ. και εξής. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζονται θεσμοί πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης των ελληνικών πόλεων υπό ρωμαϊκή κυριαρχία. Το μάθημα βασίζεται στην επεξεργασία επιλεγμένων ιστορικών πηγών

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?artwork_id=61332Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται:

  • α) σε φοιτητές της φιλοσοφικής σχολής με γενικές γνώσεις ιστορίας της τέχνης που ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να αποκτήσουν ένα βασικό θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο θέμα της διεπιστημονικότητας της σύγχρονης γνώσης στην εποχή της πληροφορίας αλλά πρωτίστως να καταπιαστούν πρακτικά με την προετοιμασία και το σχεδιασμό της διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων με βοηθητικό εργαλείο την ιστορία της τέχνης, και
  • β) σε φοιτητές με ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν το οπλοστάσιο θεωρίας, μεθοδολογίας και πράξης που θα τους επιτρέψει να θέσουν τις γνώσεις τους σε πρακτική εφαρμογή μέσα από τη διδακτική διαδικασίας ή και συναφών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων κ.α.). Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων θα οργανωθεί γύρω από δύο βασικούς πόλους: την απόκτηση θεωρητικής γνώσης περί διδακτικής της ιστορίας της τέχνης και της συστηματοποιημένης παρουσίασης της διδακτικής μεθοδολογίας, και την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στη διδακτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό ένα μεγάλο μέρος του μαθήματος θα στηριχθεί στην πρακτική εφαρμογή των δεδομένων που αποκόμισαν οι φοιτητές από το μάθημα η οποία θα γίνει μέσα από την προσωπική τους εμπλοκή στην διδακτική διαδικασία. 
Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()