Κανονικά διαλύματα, παρασκευή και έλεγχος. Προϋποθέσεις ογκομετρικής ανάλυσης. Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης οξέος-βάσης, καμπύλες εξουδετέρωσης, προσδιορισμός της σύστασης μίγματος βάσης και ανθρακικών αλάτων. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, προσδιορισμός Fe2+ με KMnO4. Αντιδράσεις συμπλοκοποίησης, συμπλοκομετρικός προσδιορισμός σκληρότητας νερού με EDTA. Φασματοφωτομετρία UV-Vis, νόμος των Lambert-Beer, καμπύλες απορρόφησης, φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός σιδήρου με ο-φαινανθρολίνη. Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης φλόγας, οργανολογία, εφαρμογές – Προσδιορισμός της σύστασης μίγματος ανθρακικού ασβεστίου και δολομίτη με ατομική απορρόφηση. Ορυκτολογική ταυτοποίηση μίγματος ανθρακικού ασβεστίου και δολομίτη με ακτίνες Χ. Ιοντική χρωματογραφία –προσδιορισμός ανόργανων ιόντων σε δείγματα νερού. Αέρια χρωματογραφία, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός μίγματος αλκανίων. Διαθλασιμετρία, προσδιορισμός συγκέντρωσης σακχάρων σε υδατικά διαλύματα.

Γνώση της νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στη βιομηχανία, των κινδύνων που διατρέχουν οι εργαζόμενοι από χημικά, εύφλεκτα υλικά και άλλα καθώς και των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων των υπεύθυνων της κάθε μονάδας. Γενικές Ικανότητες Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη Λήψη αποφάσεων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Περιεχόμενο Μαθήματος ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ/ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ/ΤΟΞΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ,ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

Εισαγωγή στην αναλυτική χημεία Κλασσικές τεχνικές ανάλυσης: Σταθμική ανάλυση – Ογκομετρήσεις Διαλύματα – Μονάδες – Διαλυτότητα – Ιδιότητες διαλυμάτων Ταχύτητα αντιδράσεων – Χημική ισορροπία Εισαγωγή στα σφάλματα και τη στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων Ισορροπία οξέων – βάσεων. Αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας. Αρχή ισοστάθμισης μάζας. Ενεργότητα – Ιονική ισχύς. Ενόργανες τεχνικές ανάλυσης. Αρχή λειτουργίας, ταξινόμ Οπτικές Μέθοδοι Ανάλυσης. Φασματοσκοπικές και μη φασματοσκοπικές μέθοδοι, Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα – Εφαρμογές, Ατομική και μοριακή απορρόφηση, Απορρόφηση UV – Vis, Εκπομπή, Φωταύγεια, Σκέδαση. Ρυθμιστικά διαλύματα –Δείκτες, Διαλυτότητα ιζημάτων – Γινόμενο διαλυτότητας Ατομική φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης και εκπομπής. Ισορροπία Οξειδοαναγωγής. Δυναμικό ηλεκτροδίου, Ποτενσιομετρία, Ηλεκτροχημικά στοιχεία, Διαχωριστικές τεχνικές. Χρωματογραφικές τεχνικές Ιοντική Χρωματογραφία

Εισαγωγή στην αναλυτική χημεία Κλασσικές τεχνικές ανάλυσης: Σταθμική ανάλυση – Ογκομετρήσεις Διαλύματα – Μονάδες – Διαλυτότητα – Ιδιότητες διαλυμάτων Ταχύτητα αντιδράσεων – Χημική ισορροπία Εισαγωγή στα σφάλματα και τη στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων Ισορροπία οξέων – βάσεων. Αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας. Αρχή ισοστάθμισης μάζας. Ενεργότητα – Ιονική ισχύς. Ενόργανες τεχνικές ανάλυσης. Αρχή λειτουργίας, ταξινόμ Οπτικές Μέθοδοι Ανάλυσης. Φασματοσκοπικές και μη φασματοσκοπικές μέθοδοι, Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα – Εφαρμογές, Ατομική και μοριακή απορρόφηση, Απορρόφηση UV – Vis, Εκπομπή, Φωταύγεια, Σκέδαση. Ρυθμιστικά διαλύματα –Δείκτες, Διαλυτότητα ιζημάτων – Γινόμενο διαλυτότητας Ατομική φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης και εκπομπής. Ισορροπία Οξειδοαναγωγής. Δυναμικό ηλεκτροδίου, Ποτενσιομετρία, Ηλεκτροχημικά στοιχεία, Διαχωριστικές τεχνικές. Χρωματογραφικές τεχνικές Ιοντική Χρωματογραφία

Γνώση της νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στη βιομηχανία, των κινδύνων που διατρέχουν οι εργαζόμενοι από χημικά, εύφλεκτα υλικά και άλλα καθώς και των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων των υπεύθυνων της κάθε μονάδας. Γενικές Ικανότητες Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη Λήψη αποφάσεων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Περιεχόμενο Μαθήματος ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ/ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ/ΤΟΞΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ,ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)